Ktl-icon-tai-lieu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Marketing căn bản

Được đăng lên bởi phanhavy105
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
Tổng quan về Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Trung Nguyên
Giới thiệu chung
Ra đời vào giữa những năm 1996 – Trung Nguyên là một nhãn hiệu cà phê non tre
của Việt Nam, nhưng nhanh chóng tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu
cà phê quen thuộc nhất đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.
Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn
Mê Thuộc, Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn hùng mạnh với 5 công ty
thành viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung
Nguyên, Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần thương mại và
dịch vụ G7 và Công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) với các nghê
chính bao gồm: sản xuất, chế biến, kinh doanh trà, cà phê, nhượng quyên thương
hiệu và dịch vụ phân phối, bán le hiện đại.
Đi tiên phong trong việc áp dụng mô hình kinh doanh nhượng quyên tại Việt Nam,
hiện nay, Trung Nguyên đã có một mạng lưới gần 1000 quán cà phê nhượng quyên
trên cả nước và 8 quán ở nước ngoài như: Mĩ, Nhật, Singapore, Thái Lan, Trung
Quốc, Campuchia, Ba Lan, Ukraina. Sản phẩm cà phê Trung Nguyên và cà phê
hòa tan G7 đã được xuất khẩu đến 43 quốc gia trên thế giới và các thị trường trọng
điểm như Mĩ, Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Nguyên cũng đã xây dựng một hệ
thống hơn 1000 cửa hàng tiện lợi và trung tâm phân phối G7Mart trên toàn quốc.

Một số sản phẩm nổi bật của cà phê Trung Nguyên

Lịch sử hoàn thành và phát triển
16/06/1996: Trung Nguyên được thành lập tại thành phố Buôn Ma Thuộc (Sản
xuất và kinh doanh trà, cà phê).
20/08/1998: Trung Nguyên xuất hiện ở TP.HCM bằng khẩu hiệu “mang lại nguồn
cảm hứng sáng tạo mới” và 100 là con số quán cà phê Trung Nguyên có mặt ở đây.
2000: Đánh dấu sự phát triển bằng sự hiện diện tại Hà Nội và lần đầu tiên nhượng
quyên thương hiệu đến Nhật Bản.
2001: Trung Nguyên có mặt trên khắp toàn quốc và tiếp tục nhượng quyên tại
Singapore và tiếp theo là Campuchia và Thái Lan.
9/2002: Sản phẩm Trà Tiên ra đời
23/11/2003: Nhãn hiệu cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên ra đời và xuất khẩu
G7 đến các quốc gia phát triển.
2004: Mở thêm quán cà phê ở Nhật Bản, mạng lưới 600 quán cà phê tại Việt Nam,
121 nhà phân phối, ...



 !""#$%&&'()*+, $-. /+!)0
12$3456!7849*: ); 4<
 /+=>-?@4+7AB)! ! 4C
D)!E%F#$3G$-. /+HIJK$"1/1 /+LM
N+-3)*+.)O7P* $-P/! A$6QM*
 +RM*S/T)*+3M*S/T /+E)
*+3M*/+)*+3M*S/T4<$6
7UVWM*,+7!2>$,!I,>X*Y2Z[\
:I!]$R^B_?3`I`3a7!) 3/+349=*\4<
 7UV/b/@3I[,06C
+/!)![/7V$Mca7!49=*\62$3
*3)*+.5$-$6,4T%FFF=[ /+49=*\
)+B4d=[;4! 4RNe3P3f/!)>3[g3)
h@3$/3Lg3a)CfB/i$/+)*+/+
EW.49_?ai`jk=@)+` [U)4)l
m$4Ne3)h@CL+653)*+n._b*78$-
@<%FFFo ,9 )b$/b/@WN))+! =@C

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Marketing căn bản - Người đăng: phanhavy105
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Marketing căn bản 9 10 272