Ktl-icon-tai-lieu

công ty TNHH Xây Dựng Doreamon

Được đăng lên bởi thaolinh151093-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Chương I: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Xây Dựng Doreamon

1

1.1 Tổng quan về công ty

1

1.1.1 Lịch sử hình thành

1

1.1.2 Chức năng và nhiệm vu

2

1.1.2.1 Chức năng

2

1.1.2.2 Nhiệm vu

2

1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty

2

Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH Xây Dựng Doreamon
2.1 Phân tích theo chiều ngang

7

2.1.1 Bảng cân đối kế toán

7

2.1.2 bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

9

2.2 Phân tích theo chiều dọc

9

2.2.1 Bảng cân đối kế toán

9

2.2.2 bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

12

2.3 Phân tích các tỷ số

12

2.3.1 Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn

12

2.3.2 Tỷ số thanh toán nhanh

13

2.3.3 Tỷ số vòng quay hàng tồn kho

13

2.3.4 Số ngày vòng quay của hàng tồn kho

13

2.3.5 Tỷ số vòng quay các khoản phải thu

13

2.3.6 Số ngày thu tiền bình quân

14

2.3.7 Tỷ số vòng quay TS

14

2.3.8 Tỷ số lợi nhuận gộp trên doanh thu

14

2.3.9 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu

14

2.3.10 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

15

2.3.11 Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH

15

Chương 3: Nhận xét – kiến nghị

16

3.1 Nhận xét

16

3.1.1 Nhận xét mô hình tổ chức bộ máy kế toán

16

3.1.2 Hệ thống tài khoản áp dung

16

3.1.3 Các phương pháp hạch toán và tính giá thành

16

3.1.4 Tổ chức quản lý và luân chuyển chứng từ sử dung

16

3.1.5 Sổ sách kế toán áp dung tại công ty

16

3.2 Kiến nghị

16

3.3 Kết luận

17

...
MỤC LỤC
Chương I: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Xây Dựng Doreamon




 
!"#$%&
Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH Xây Dựng Doreamon
'()*+ ,
-#(./01+2 ,
3#32+2+01#+4.506+ 7
'()*+68 7
-#(./01+2 7
3#32+2+01#+4.506+ 
9'()2:/ 
9:/+2;<4 
9:/+2 9
99:/=>0+ 9
9?@/=&>0+ 9
9A:/=20+#B# 9
9C@/3( ?
9,:/=@ ?
9D:/$;E5BFG6+ ?
97:/$;EFG6+ ?
9H:"$;EFG# A
9:"$;EFGI@J A
công ty TNHH Xây Dựng Doreamon - Trang 2
công ty TNHH Xây Dựng Doreamon - Người đăng: thaolinh151093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
công ty TNHH Xây Dựng Doreamon 9 10 474