Ktl-icon-tai-lieu

Công văn đề nghị đặt in hóa đơn

Được đăng lên bởi Hoalan Lovely
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ
V/v: ĐĂNG KÝ ĐẶT IN HOÁ ĐƠN
Kính gửi CHI CỤC THUẾ QUẬN .......
Đơn vị Chúng Tôi: CÔNG TY TNHH A
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0399 9988 .... do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế
Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/ 09/2013
Địa chỉ hoạt động: Số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Nghành nghề kinh doanh: Buôn Bán thực phẩm
Điện thoại liên lạc: 0909 .......
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn A
Thực hiện theo tinh thần công văn 7527/NTC – TCT NGÀY 12/06/2013 của Bộ Tài Chính về
việc tăng công tác thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về Thuế
Nay Công Ty chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Chi Cục Thuế Quận Tân Bình Thành Phố
Hồ Chí Minh đề nghị được xem xét, xác nhận và đồng ý cho đơn vị chúng tôi được đặt in hoá
đơn để sử dụng trong mua bán và lưu thong hàng hoá
Công ty chúng tôi cam kết đã đọc và hiểu kỹ các quy định về Luật Thuế, Luật Quản Lý ấn chỉ,
hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ theo Nghị Định 51/2012/NĐ – CP ngày 14/05/2010 của
chính phủ, Thông Tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính. Chúng tôi cam kết
thực hiện đúng các quy định đã ban hành, nếu có vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Kính đề nghị Quý Chi Cục xem xét, giải quyết
Quận 1, Ngày 09 Tháng 09 năm 2013
GIÁM ĐỐC

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ
V/v: ĐĂNG KÝ ĐẶT IN HOÁ ĐƠN
Kính gửi CHI CỤC THUẾ QUẬN .......
Đơn vị Chúng Tôi: CÔNG TY TNHH A
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0399 9988 .... do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế
Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/ 09/2013
Địa chỉ hoạt động: Số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Nghành nghề kinh doanh: Buôn Bán thực phẩm
Điện thoại liên lạc: 0909 .......
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn A
Thực hiện theo tinh thần công văn 7527/NTC – TCT NGÀY 12/06/2013 của Bộ Tài Chính về
việc tăng công tác thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về Thuế
Nay Công Ty chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Chi Cục Thuế Quận Tân Bình Thành Phố
Hồ Chí Minh đề nghị được xem xét, xác nhận và đồng ý cho đơn vị chúng tôi được đặt in hoá
đơn để sử dụng trong mua bán và lưu thong hàng hoá
Công ty chúng tôi cam kết đã đọc và hiểu kỹ các quy định về Luật Thuế, Luật Quản Lý ấn chỉ,
hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ theo Nghị Định 51/2012/NĐ – CP ngày 14/05/2010 của
chính phủ, Thông Tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính. Chúng tôi cam kết
thực hiện đúng các quy định đã ban hành, nếu có vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Kính đề nghị Quý Chi Cục xem xét, giải quyết
Quận 1, Ngày 09 Tháng 09 năm 2013
GIÁM ĐỐC
Công văn đề nghị đặt in hóa đơn - Người đăng: Hoalan Lovely
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn đề nghị đặt in hóa đơn 9 10 546