Ktl-icon-tai-lieu

Consolidated Financial Statements VNA

Được đăng lên bởi Đậu Quốc Hưng
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VAS

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
1

MỤC ĐÍCH
PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN
ĐẦU TƯ
 CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI LẬP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT




2

PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

Loại đầu tư

Quan hệ

Quyền biểu
quyết

Công ty con

Kiểm soát

> 50%

Liên doanh

Đồng kiểm soát

Không áp dụng

Công ty liên kết

Ảnh hưởng
đáng kể

>20% và < 50%

Đầu tư thường

Không ảnh
hưởng đáng kể

Không áp dụng
3

CÔNG TY CON
 Công ty con Là một doanh nghiệp chịu sự
kiểm soát của một doanh nghiệp khác.

 Kiểm soát là quyền chi phối các chính
sách tài chính và hoạt động của doanh
nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế
từ các hoạt động của doanh nghiệp đó

4

KIỂM SOÁT?
Trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con
Ít hơn 50%
Có thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50%
Có thoả thuần dành quyền chi phối
Bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên HĐQT
hoặc cấp tương đương
Bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp
HĐQT hoặc cấp tương đương.

5

LIÊN DOANH


Liên doanh là thoả thuận bằng hợp đồng của hai
hoặc nhiều bên để cùng thực hiện một hoạt động
kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi
các bên góp vốn liên doanh.

– Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
– Tài sản được đồng kiểm soát
– Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát

Đồng kiểm soát là quyền
cùng chi phối các chính
sách tài chính và hoạt động
đối với một hoạt động kinh tế
trên cơ sở thoả thuận bằng hợp đồng
6

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
ĐỒNG KIỂM SOÁT
 Sử dụng nguồn lực của các bên góp
vốn liên doanh mà không thành lập
một cơ sở kinh doanh mới
 Bên góp vốn liên doanh tự quản lý và
sử dụng tài sản của mình và chịu trách
nhiệm về nghĩa vụ tài chính và các chi
phí phát sinh
 Hợp đồng quy định căn cứ phân chia
doanh thu chi phí chung phát sinh từ
hoạt động liên doanh của các bên góp
vốn.
7

TÀI SẢN ĐỒNG KIỂM SOÁT
 Đồng kiểm soát, đồng sở hữu đối
với tài sản và không thành lập cơ
sở kinh doanh mới
 Tài sản đồng kiểm soát được sử
dụng để mang lại lợi ích cho các
bên góp vốn liên doanh
 Các bên nhận được sản phẩm từ
việc sử dụng tài sản và chịu chi phí
phát sinh theo thoả thuận trong
hợp đồng
8

CÔNG TY LIÊN DOANH
 Công ty liên doanh: Là cơ sở kinh
doanh được đồng kiểm soát bởi các bên
góp vốn liên doanh.
 Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát
chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, nợ
phải trả, thu nhập và chi phí phát sinh
 Các bên góp vốn liên doanh được hưởng
một phần kết quả hoạt động hoặc phân
chia sản phẩm của liên doanh theo thoả
thuận bằng hợp đồng

9

CÔNG TY LIÊN KẾT
 Công ty li...
1
BÁO CÁO
BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
HỢP NHẤT
VAS
Consolidated Financial Statements VNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Consolidated Financial Statements VNA - Người đăng: Đậu Quốc Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Consolidated Financial Statements VNA 9 10 777