Ktl-icon-tai-lieu

Cty bánh kẹo Biên Hòa

Được đăng lên bởi headhunter
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Đề tài
" Phân tích báo cáo tài chính của công ty
cổ phần bánh kẹo Biên Hòa "

MỤC LỤC
CHỦ ĐỀ:
PHÂN TÍCH BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO
BIÊN HÒA
Nội dung chính:
Phần mở đầu.
Phần I: Sơ lược chung về công ty Cổphần bánh kẹo Biên Hòa.
I.1. Giới thiệu về công ty
I.1.a. Ngành nghề, đặc điêm công ty
I.1.b. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
I.1.c. Các tỉnh thành phố có đại lý công ty.
I.1.d. Cơ cấu tổ chức
I.2. Đối thủ cạnh tranh
I.2.a. Đối thủ cạnh tranh trong nước.
I.2.b. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài.
Phần II: Phân tích khái quát tình hình vốn và nguồn vốn.
A. Phân tích BCĐKT
II.1. Phân tích sự biến động TS &kết cấu TS
II.1.a. Sự biến động tài sản
II.1.b. Kêt cấu tài sản
II.2. Phân tích sự biến động NV &kết cấu NV
II.2.a. Sự biến động nguồn vốn
II.2.b. Kết cấu nguồn vốn

B. Phân tích BCKQKD.
C. Phân tích diễn biễn NV &sử dụng NV
Phần III: Phân tích các nhóm tỷ số tài chính
III.1. Tỷ số khả năng thanh toán
III.1.a. Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành
III.1.b. Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
III.1.c. Tỷ số khả năng thanh toán nhanh
III.1.d. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay
III.2. Phân tích khả năng hoạt động của công ty
III.2.a. Vòng quay tổng tài sản
III.2.b. Vòng quay hàng tồn kho
III.2.c. Vòng quay các khoản phải thu
III.2.d. Hiệu suất sử dụng TSCĐ
III.3. Khả năng sinh lời tài chính
III.3.a. Doanh lợi tổng tài sản
III.3.b. Doanh lợi vốn chủ sở hũu
III.3.c. Doanh lợi doanh thu
III.4. Phân tích cấu trúc tài chính
III.4.a. Tỷ suất nợ
III.4.b. Tỷ suất tài trợ
III.5. Các tỷ số về thị trường
III.5.Thu nhập trên cổ phần
Phần IV: Phân tích tài chính dupont.

IV.1. Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH.
IV.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
Phần V: Kết luận.

\

LỜI MỞ ĐẦU
Phân tích tình hình tài chính ngày nay trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất
là khi Việt Nam gia nhập WTO. Với tình hình công nghệ thông tin phát triển và các
doanh nghiệp đang dần tiếp cận với nền kinh tế thị trường giao lưu kinh tế với các
nước khác cung như tiếp cận với cách kinh doanh hiện đại. Nhu cầu tài chính của
các công ty ngày càng cao do vậy họ bắt đầu tiếp cận với các công cụ vay vón như
sàn giao dịch chứng khoán, cho nên họ phải công bố những thông tin tài chính về
tình hình làm ăn ...
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài
" Phân tích báo cáo tài chính của công ty
cổ phần bánh kẹo Biên Hòa "
Cty bánh kẹo Biên Hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cty bánh kẹo Biên Hòa - Người đăng: headhunter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Cty bánh kẹo Biên Hòa 9 10 900