Ktl-icon-tai-lieu

CV cxin việc

Được đăng lên bởi Mạnh Cường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ LỊCH TỰ THUẬT
Curriculum vitae (for foreigner)
I – SƠ YẾU LÝ LICH:
1. Họ và tên:
Full nam:
2. Giới tính:
Sex:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
Date of birth:
4. Tình trạng hôn nhân:
Marital status:
5. Quốc tịch gốc:
Nationality of origin:
6. Quốc tịch hiện tại:
Present nationality:
7. Nghề nghiệp hiện tại:
Present profession:
8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:
Last or present work place:
II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
Training Background
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM):
Employment Records
9. Đã làm việc ở nước ngoài:
Employment outside Vietnam
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10. Đã làm việc ở Việt Nam:
Employment in Vietnam
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web 

IV – LÝ LICH VỀ TƯ PHÁP:
Legal Status
11. Đã vi phạm pháp luật việt Nam lần nào chưa?
Have you ever violated the Vietnamese law?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
12. Đã vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm?
Have you ever violated law of any other country? Level of violation?
....................................................
LÝ LỊCH TỰ THUẬT
Curriculum vitae (for foreigner)
I – SƠ YẾU LÝ LICH:
1. Họ và tên:
Full nam:
2. Giới tính:
Sex:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
Date of birth:
4. Tình trạng hôn nhân:
Marital status:
5. Quốc tịch gốc:
Nationality of origin:
6. Quốc tịch hiện tại:
Present nationality:
7. Nghề nghiệp hiện tại:
Present profession:
8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:
Last or present work place:
II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
Training Background
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM):
Employment Records
9. Đã làm việc ở nước ngoài:
Employment outside Vietnam
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10. Đã làm việc ở Việt Nam:
Employment in Vietnam
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
CV cxin việc - Trang 2
CV cxin việc - Người đăng: Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CV cxin việc 9 10 534