Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức

Được đăng lên bởi zizu0307
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ ñề:
ðA THỨC
Chủ ñề nâng cao lớp 10
Biên soạn: ðỖ THANH HÂN
----------------------A/ MỤC TIÊU:
- Cung cấp cho học sinh một số khái niệm cơ bản về ña thức, phép chia ña
thức và phương trình hàm ña thức.
- Cung cấp cho học sinh một số phương pháp giải toán về ña thức qua các ví
dụ và bài tập.
- Rèn kĩ năng vận dụng linh họat, diễn ñạt chặt chẽ.
- Góp phần xây dựng năng lực tư duy lôgic, tư duy ñộc lập sáng tạo.
B/ THỜI LƯỢNG:
6 tiết
C/ NỘI DUNG:
Chủ ñề bao gồm các kiến thức ñược trình bày trong hai bài:
- Bài 1: ða thức và phép chia ña thức. (4 tiết)
- Bài 2: ða thức với hệ số nguyên và phương trình hàm ña thức. (2 tiết)
D/ CHÚ THÍCH VỀ MỨC ðỘ YÊU CẦU:
- Chủ ñề này thuộc loại chủ ñề nâng cao, nhằm bổ sung một số kiến thức cơ
bản và cần thiết về ña thức và ứng dụng, nâng cao khả năng tự học của học sinh
dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- ðây là tài liệu tự học có hướng dẫn nhằm ñạt ñược mục tiêu như ñã nêu
trên.
- Chủ ñề này giúp các em học sinh khá giỏi có thêm tài liệu tham khảo (qua
các ví dụ và bài tập có ñánh dấu * ).
-------------

ða thức-ðTH.

1

Bài 1

ðA THỨC – PHÉP CHIA ðA THỨC
I/ ðA THỨC VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

1) ðịnh nghĩa 1.1
a) ða thức f ( x ) là một biểu thức có dạng:
f ( x ) = an x n + an −1 x n −1 + ... + a1 x + a0
( trong ñó n ∈ N * ; x ∈ R ; a0 , a1 ,..., an ∈ R ; an ≠ 0 )
b) Nếu f ( x ) là một ña thức thì hàm số y = f ( x ) gọi là một hàm ña thức.
Với mỗi số thực a, f ( a ) gọi là giá trị của hàm ña thức f ( x ) tại ñiểm a .
c) Số tự nhiên n gọi là bậc của f ( x ) , kí hiệu deg f = n.
d) Các hệ số a0 , a1 ,..., an gọi là các hệ số của f ( x ) , an gọi là hệ số bậc cao
nhất, a0 gọi là hệ số tự do; ak x k (ak ≠ 0) gọi là hạng tử bậc k , an x n là hạng tử
bậc cao nhất.

2) ðịnh lí 1.1
a) ða thức f ( x ) = an x n + an −1 x n −1 + ... + a1 x + a0 bằng không khi và chỉ khi
an = an −1 = ... = a1 = a0 = 0

b) Mỗi ña thức f ( x ) khác không có một cách viết duy nhất dưới dạng:
f ( x ) = an x n + an −1 x n −1 + ... + a1 x + a0 ( an ≠ 0 ) .
3) Hệ quả 1.1
Hai ña thức khác không là bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng bậc và
các hệ số của mỗi hạng tử cùng bậc là bằng nhau.
• Chú ý: Tập hợp tất cả các ña thức với hệ số thực ñược kí hiệu là R [ x ] .
Tương tự Q [ x ] , Z [ x ] tương ứng là tập hợp tất cả các ña thức với hệ số
hữu tỉ, hệ số nguyên.

ða thức-ðTH.

2

Thực hành 1: Xác ñịnh các hệ số của ña thức.
Phương pháp giải: Sử dụng hệ quả 1.1
( Nguyên lí so sánh các hệ số của ña thức ).
Ví dụ 1) Tìm a,b,c biết rằng:
a ( x + 2 ) + b ( x + 3)...
ða thức-ðTH.
1
Chủ ñề:
ðA THỨC
Chủ ñề nâng cao lớp 10
Biên soạn: ðỖ THANH HÂN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A/ MỤC TIÊU:
- Cung cấp cho học sinh một số khái niệm cơ bản về ña thức, phép chia ña
thức và phương trình hàm ña thức.
- Cung cấp cho học sinh một số phương pháp giải toán về ña thức qua các ví
dụ và bài tập.
- Rèn kĩ năng vận dụng linh họat, diễn ñạt chặt chẽ.
- Góp phần xây dựng năng lực tư duy lôgic, tư duy ñộc lập sáng tạo.
B/ THỜI LƯỢNG:
6 tiết
C/ NỘI DUNG:
Chủ ñề bao gồm các kiến thức ñược trình bày trong hai bài:
- Bài 1: ða thức và phép chia ña thức. (4 tiết)
- Bài 2: ða thức với hệ số nguyên và phương trình hàm ña thức. (2 tiết)
D/ CHÚ THÍCH VỀ MỨC ðỘ YÊU CẦU:
- Chủ ñề này thuộc loại chủ ñề nâng cao, nhằm bổ sung một số kiến thức cơ
bản và cần thiết về ña thức và ứng dụng, nâng cao khả năng tự học của học sinh
dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- ðây là tài liệu tự học có hướng dẫn nhằm ñạt ñược mục tiêu như ñã nêu
trên.
- Chủ ñề này giúp các em học sinh khá giỏi có thêm tài liệu tham khảo (qua
các ví dụ và bài tập có ñánh dấu * ).
- - - - - - - - - - - - -
Đa thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa thức - Người đăng: zizu0307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đa thức 9 10 60