Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đến tình hình phát triển thuỷ sản vùng đầm phá ven biển Việt Nam

Được đăng lên bởi cattlekt
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2130 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
MỞ ĐẦU...........................................................................................................2
PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN TÌNH
HÌNH PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM PHÁ:
...........................................................................................................................3
1. Các chính sách đã ban hành liên quan đến phát triển thuỷ sản nói chung
và vùng đầm phá nói riêng.............................................................................3
1.1. Nhóm chính sách được ban hành từ Trung ương ảnh hưởng đến phát triển thuỷ
sản...................................................................................................................................3
1.1.1. Chính sách sử dụng đất đai...............................................................................3
1.1.2. Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế............................................................4
1.1.3. Chính sách hỗ trợ đầu tư, tín dụng...................................................................5
1.1.4. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm:...............................................................8
1.1.5. Chính sách thuế................................................................................................9
1.2. Các Chương trình phát triển có liên quan.............................................................11
1.2.1. Các Chương trình phát triển...........................................................................11
1.2.2. Các chính sách có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển ngành thuỷ sản:.......14
1.2.3. Các chính sách liên quan đến quản lý vùng đất ngập nước trong đó bao gồm
hệ sinh thái đất ngập nước đầm phá ở miền Trung ................................................15
1.3. Các chính sách ở cấp địa phương:.........................................................................17
1.3.1. Các chính sách phát triển thuỷ sản Thừa Thiên Huế......................................18
1.3.2. Các chính sách phát triển thuỷ sản Quảng Nam.............................................19
1.3.3. Các chính sách phát triển thuỷ sản Quảng Ngãi. ...........................................20
1.3.4. Chính sách phát triển thuỷ sản tỉnh Bình Định:.............................................21
1.3.5. Chính sách phát triển thuỷ sản Phú Yên:......................................................23
1.3.6. Các chính sách phát triển thuỷ sản Ninh Thuận:............................................23

2. Đánh giá...
Mục lục
MỞ ĐẦU...........................................................................................................2
PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN TÌNH
HÌNH PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM PHÁ:
...........................................................................................................................3
1. Các chính sách đã ban hành liên quan đến phát triển thuỷ sản nói chung
và vùng đầm phá nói riêng.............................................................................3
1.1. Nhóm chính sách được ban hành từ Trung ương ảnh hưởng đến phát triển thuỷ
sản...................................................................................................................................3
1.1.1. Chính sách sử dụng đất đai...............................................................................3
1.1.2. Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế............................................................4
1.1.3. Chính sách hỗ trợ đầu tư, tín dụng...................................................................5
1.1.4. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm:...............................................................8
1.1.5. Chính sách thuế................................................................................................9
1.2. Các Chương trình phát triển có liên quan.............................................................11
1.2.1. Các Chương trình phát triển...........................................................................11
1.2.2. Các chính sách có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển ngành thuỷ sản:.......14
1.2.3. Các chính sách liên quan đến quản lý vùng đất ngập nước trong đó bao gồm
hệ sinh thái đất ngập nước đầm phá ở miền Trung ................................................15
1.3. Các chính sách ở cấp địa phương:.........................................................................17
1.3.1. Các chính sách phát triển thuỷ sản Thừa Thiên Huế......................................18
1.3.2. Các chính sách phát triển thuỷ sản Quảng Nam.............................................19
1.3.3. Các chính sách phát triển thuỷ sản Quảng Ngãi. ...........................................20
1.3.4. Chính sách phát triển thuỷ sản tỉnh Bình Định:.............................................21
1.3.5. Chính sách phát triển thuỷ sản Phú Yên:......................................................23
1.3.6. Các chính sách phát triển thuỷ sản Ninh Thuận:............................................23
2. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đến phát triển NTTS vùng ĐPVB .24
2.1. Đánh giá mức độ phù hợp các chính sách phát triển thuỷ sản đối với
vùng Nghiên đầm phá ven biển:..................................................................24
2.2. Đánh giá các hạn chế và bất cập trong việc thực hiện các chính sách
thuỷ sản:.......................................................................................................27
2.3. Nhận xét chung về các chính sách phát triển thuỷ sản.........................27
KẾT LUẬN.....................................................................................................28
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................29
PHỤ LỤC........................................................................................................30
1
Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đến tình hình phát triển thuỷ sản vùng đầm phá ven biển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đến tình hình phát triển thuỷ sản vùng đầm phá ven biển Việt Nam - Người đăng: cattlekt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đến tình hình phát triển thuỷ sản vùng đầm phá ven biển Việt Nam 9 10 881