Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá cảm quan

Được đăng lên bởi dhtp6a-dung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8328 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
& CÔNG NGHIỆPTHỰC PHẨM
Nguyễn Bá Thanh, ME, Eng. HCMUT
Collaborator of Sensory Lab, HCMUT
thanhngba@yahoo.com
9/15/2008













Nguyễn Bá Thanh

1

1. Mã môn học: 010TP2111
2. Số đơn vị học trình: 2 (2+0)
3. Trình độ thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành.
4. Phân bố thời gian: Lý thuyết 100%
5. Điều kiện tiên quyết: Đã học các môn về hóa cơ
sở, hóa học thực phẩm, hóa sinh thực phẩm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Môn học cung
cấp những kiến thức về cơ sở tâm lý, điều kiện tiến hành
một phép thử cảm quan; các phép thử và một số phương
pháp xử lý số liệu trong đánh giá cảm quan thực phẩm.
Thực hành các phương pháp đánh giá cảm quan.
7. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học và thảo
luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế
04/1999/QĐ-BGD&ĐT.
8. Tài liệu học tập: Hà Duyên Tư, Kỹ thuật đánh giá
cảm quan, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005.
9/15/2008

Nguyễn Bá Thanh

2

1

Tài liệu tham khảo
[1]. Richard Mason, – Sensory Evaluation Manual, The University of
Queensland, 2002.
[2]. O’Mahony. Sensory Evaluation of Food: Statistical methods and
procedures, Marcel Dekker, Inc, NewYork, 1985
[3]. Lawless, H.T., Heyman, H., Sensory Evaluation of Food: Principles
and Practices, 2004 (Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dũng, 2008).
[4]. Nguyễn Hoàng Dũng, Tài liệu thí nghiệm đánh giá cảm quan, NXB
ĐHQG Tp.HCM, 2005.
[5] Hà Duyên Tư, Kỹ thuật đánh giá cảm quan, Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội, 2005.
10.
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Nắm được cơ bản nội dung môn học.
Có tính chủ động và thái độ nghiêm túc trong học tập.
Kiểm tra giữa môn học để được dự thi.

- Thi với hình thức trắc nghiệm, viết và bài tập
11.
Thang điểm thi: 10/10
12.
Mục tiêu của môn học: Sinh viên nắm vững các phương
pháp đánh giá cảm quan thực phẩm, phương pháp xử lý số liệu và
có kĩ năng đánh giá cảm quan các sản phẩm thực phẩm.
9/15/2008

Nguyễn Bá Thanh

3

ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN


Vài nét về lịch sử



Các khái niệm



Cơ sở khoa học cuả môn học



Vì sao đánh giá cảm quan là công cụ không
thể thay thế trong công nghiệp thực phẩm ?



Các hướng phát triển



Một số nghiên cứu…

9/15/2008

Nguyễn Bá Thanh

4

2

ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
Đôi dòng lịch sử…
Over the last few decades, sensory food science
has developed into its own branch of research.
Rose Marie Pangborn, a leading proponent of
this field, deserves due recognition for this
achievement. During an active research career of
almost forty years, she applied her talent, energy
and skill in tackling a multitud...
1
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
& CÔNG NGHIỆPTHỰC PHẨM
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
& CÔNG NGHIỆPTHỰC PHẨM
Nguyễn Thanh, ME, Eng. HCMUT
Collaborator of Sensory Lab, HCMUT
thanhngba@yahoo.com
9/15/2008 1Nguyễn Bá Thanh
1. Mã môn học: 010TP2111
2. S đơn vị học trình: 2 (2+0)
3. Trình độ thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành.
4. Phân bố thời gian: thuyết 100%
5. Điều kiện tiên quyết: Đã học các môn về hóa
sở, hóa học thực phẩm, hóa sinh thực phẩm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Môn học cung
cấp những kiến thức về cơ sở tâm lý, điều kiện tiến hành
một phép thử cảm quan; các phép thử và một số phương
pháp xử lý số liệu trong đánh giá cảm quan thực phẩm.
Thực hành các phương pháp đánh gcảm quan.
7. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học thảo
luận đầy đ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế
04/1999/QĐ-BGD&ĐT.
8. Tài liệu học tập: Hà Duyên Tư, Kỹ thuật đánh giá
cảm quan, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005.
9/15/2008 2Nguyễn Bá Thanh
Đánh giá cảm quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá cảm quan - Người đăng: dhtp6a-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đánh giá cảm quan 9 10 566