Ktl-icon-tai-lieu

đánh giả khả năng tiếp cận và sử dụng

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài Nghiên cứu thị trường: Đánh giá khả năng “tiếp cận và sử dụng” sản phẩm cao
cấp của khách hàng từ các “nhà phân phối” tại Việt Nam.
Các nhóm hãy chọn cho mình một sản phầm và một nhà phân phối để thực hiện cho đề
tài, lưu ý đây phải là một sản phẩm cao cấp (ví dụ nhƣ Laptop, điện thoại, xe ô tô, xe
máy,…) và đang được thị trường đánh giá cao về chất lượng cũng như giá trị thực của
sản phẩm.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT
A.Phần mở đầu
1. Giới thiệu
1.1. Các thành viên và phân công công việc trong nhóm
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu 1….
1.2.2. Mục tiêu 2….
1.2.3. Mục tiêu 3….
1.2.4. …
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Phương pháp thu thập thông tin
2. Tổng quan
2.1. Trích yếu
2.2. Dẫn nhập
B.Phần nội dung
Chƣơng 1: Tổng quan về “thị trƣờng sản phẩm” và “sản phẩm”
1.1. Tổng quan về thị trường tiêu thụ “sản phẩm” ở Việt Nam
1.2. Sơ lược về các dòng “sản phẩm” thế hệ trước đó
Chƣơng 2: Nhà phân phối tại Việt Nam
2.1. Tổng quan về “nhà phân phối” ở Việt Nam
2.2. Các dịch vụ từ “nhà phân phối”
2.3. Đối thủ cạnh tranh
Chƣơng 3: Bảng câu hỏi, phân tích số liệu và nhận
3.1. Thiết kế “Bảng câu hỏi”
3.2. Phân tích và xử lý số liệu
Nhóm tự nghiên cứu và đưa ra các yêu cầu cần phân tích từ các mục tiêu đã nêu ra từ
đề tài (ở phần giới thiệu) và dựa trên nền tảng kỹ năng đã học từ công cụ hỗ trợ “Phân
tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS”
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Lập bảng tần số và đại lượng thống kê
Lập bảng tổng hợp nhiều biến
Kiểm định mối quan hệ giữa các biến
Kiểm định trung bình
Phân tích phương sai

3.3. Báo cáo và nhận xét từ nhà phân phối
3.3.1. Tiêu chí 1
3.3.2. Tiêu chí 2
3.3.3. Tiêu chí 3
3.3.4. …..
Chƣơng 4: Giải pháp đề xuất cho nhà phân phối
4.1. Trình bày theo phân tích SWOT
4.2. Đề xuất cụ thể
C. Phần kết luận về đề tài
1.1. Nhận xét của từng thành viên
1.1.1. Kiến thức đạt được từ đề tài
1.1.2. Quan hệ giữa đề tài và thị trường
1.2. Nhận xét của nhóm về đề tài
Lưu ý:
 Chụp lại kết quả phân tích và xử lý từ phần mềm SPSS (hình ảnh từ cửa sổ Output
và các biểu đồ)
 Bên dưới các hình ảnh hoặc đồ thị phân tích được cần ghi rõ nhận xét và đánh
giá.

 Thiết kế bảng câu hỏi
Nhóm sẽ chọn và lấy mẫu với số lượng mẫu là 200, mỗi nhóm từ 6-8 sinh viên
1. Cấu trúc trình bày trong bảng câu hỏi
A.Phần gạn lọc
1.
2.
B.Phần nội dụng câu hỏi chính
1.
2.
3.

Code

Rout

Measure

2. Yêu cầu nội dung
 Bảng câu hỏi cần bám sát nội dung đề cương đã đề ra (trách bị lạc câu hỏi)
 Bảng gồm 20 câu hỏi, các câu hỏi phải đầy đủ các ...
Đề tài Nghiên cu th trường: Đánh giá kh năng “tiếp cn và s dng sn phm cao
cp ca khách hàng t các nhà phân phi ti Vit Nam.
Các nhóm y chn cho mình mt sn phm mt nhà phân phối để thc hiện cho đề
tài, lưu ý đây phi mt sn phm cao cp (ví d nhƣ Laptop, điện thoi, xe ô tô, xe
máy,…) đang đưc th trường đánh giá cao v chất ợng cũng như giá tr thc ca
sn phm.
ĐỀ CƢƠNG CHI TIT
A.Phn m đầu
1. Gii thiu
1.1. Các thành viên và phân công công vic trong nhóm
1.2. Mc tiêu nghiên cu
1.2.1. Mc tiêu 1….
1.2.2. Mc tiêu 2….
1.2.3. Mc tiêu 3….
1.2.4.
1.3. Phm vi nghiên cu
1.4. Đối tượng nghiên cu
1.5. Phương pháp thu thập thông tin
2. Tng quan
2.1. Trích yếu
2.2. Dn nhp
B.Phn ni dung
Chƣơng 1: Tổng quan v th trƣờng sn phẩm” và “sản phẩm”
1.1. Tng quan v th trường tiêu th “sn phẩm” Vit Nam
1.2. Sơ lược v các dòng “sn phm thế h trước đó
Chƣơng 2: Nhà phân phi ti Vit Nam
2.1. Tng quan v “nhà phân phối” Vit Nam
2.2. Các dch v t nhà phân phi
2.3. Đối th cnh tranh
Chƣơng 3: Bảng câu hi, phân tích s liu và nhn
3.1. Thiết kế Bng câu hi
3.2. Phân tích và x lý s liu
Nhóm t nghiên cứu và đưa ra các yêu cu cn phân tích t các mục tiêu đã nêu ra t
đề tài ( phn gii thiu) da trên nn tng k năng đã học t công c h tr “Phân
tích và x lý s liu bng phn mềm SPSS”
3.2.1. Lp bng tn s đại lượng thng kê
3.2.2. Lp bng tng hp nhiu biến
3.2.3. Kiểm định mi quan h gia các biến
3.2.4. Kiểm định trung bình
3.2.5. Phân tích phương sai
đánh giả khả năng tiếp cận và sử dụng - Trang 2
đánh giả khả năng tiếp cận và sử dụng - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đánh giả khả năng tiếp cận và sử dụng 9 10 716