Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá KPI

Được đăng lên bởi Thụy Trang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KPI
Chỉ số đo lường hiệu suất

Chìa khóa thành công

1

MỤC LỤC

I.

Giới thiệu về KPI.

II. Lý do nên dùng phần mềm KPI của công ty Phúc Sơn?
III. Giới thiệu chi tiết các màn hình của phần mềm KPI.
IV. Kết nối với chúng tôi

2

I GIỚI THIỆU VỀ KPI
 Giới thiệu về KPI
 Đặc điểm chỉ số KPI
 Lợi ích khi sử dụng chỉ số KPI

 Tiến trình xây dựng chỉ số KPI
 Bước 1: Xác định chiến lược của doanh nghiệp
 Bước 2: Xây dựng các tiêu chí KPI

3

KPI là gì?
KPI là chữ viết tắt của Key Performance
Indicator, là chỉ số đo lường hiệu suất làm
việc. Nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của
các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá
nhân.
KPI là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà
quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành
các mục tiêu quản lý và chương trình hành
động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực
và từng cá nhân. Từ đó nắm bắt được họ
đang làm được những gì để đạt được mục tiêu
đã đề ra.
4

5 tiêu chí SMART, điều kiện
KPI
S – Specific – Cụ thể
 Giúp người lao động biết mình phải làm gì để đạt được hiệu quả công việc mong
muốn.

M – Measurable – Đo lường được
 Có thể định lượng bằng các đơn vị khác nhau chứ không chỉ trình bày dưới dạng
tiền tệ. Ví dụ: thị phần, sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư…

A – Achievable – Tính khả thi
 Cần xây dựng mục tiêu sát thực với thực tế để nhân viên có thể đạt được mục
tiêu.

R – Realistics – Thực tế
 KPI hướng tới tương lai, liên kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược và mang
tính hành động rõ ràng.

T – Timebound – có thời hạn cụ thể
 KPI phải có giới hạn khoản thời gian cụ thể để biết là bao lâu phải hoàn thành.
5

Lợi ích khi sử dụng chỉ số
KPI
 Đo lường để rút kinh nghiệm và cải
thiện là lợi ích cơ bản nhất.
 Kiểm soát và thúc đẩy mọi người.
 Giúp doanh nghiệp hoạt động theo
hướng đi mong muốn.
 Có thể giúp khâu quản lý nhận biết
thành quả của công ty hoặc phòng
ban hoặc tại một bộ phận nào đó. Từ
đấy tạo cơ chế khen thưởng và công
nhận thành tích.
6

Tiến trình xây dựng chỉ số
KPI
MBO
Management By
Object
 Để thực hiện KPI, công ty cần
xây dựng một hệ thống các
mục tiêu từ cao xuống thấp
theo phương pháp MBO, quản
lý theo mục tiêu, là một tiến
trình hoạt động dựa trên mục
tiêu, trong đó nhà quản trị và
nhân viên đều thống nhất về
những mục tiêu chung và hiểu
rõ vai trò của từng mục tiêu đó.

7

Tiến trình xây dựng chỉ số
KPI
Bước 1: Xác định chiến lược của doanh nghiệp
 Các chỉ số KPI liên kết trực tiếp đến các chiến lược của công ty. Do vậy
bước đầu tiên phải xác định những chiến lư...

Chìa khóa thành công
1

Đánh giá KPI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá KPI - Người đăng: Thụy Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đánh giá KPI 9 10 504