Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang

Được đăng lên bởi Thi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

HỌ VÀ TÊN: PHAN THỊ KIM GHI
“Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa
Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang”

CHUYÊN ĐỀ NĂM 3
Chuyên ngành: Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh

Long Xuyên, Ngày 24 tháng 5 năm 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

“Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa
Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang”

CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ 3
Chuyên ngành: Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh
HỌ VÀ TÊN: PHAN THỊ KIM GHI
Lớp: DH8QT
MSSV: DQT073366
Giảng viên hướng dẫn: Th.s Cao Minh Toàn

Long Xuyên, Ngày 24 tháng 5 năm 2010

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 5
1.1

Cơ sở hình thành đề tài:.................................................................................................6

1.2

Mục tiêu nghiên cứu:......................................................................................................6

1.3

Phạm vi nghiên cứu:.......................................................................................................6

1.4

Phương pháp nghiên cứu:..............................................................................................6

1.5

Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu:......................................................................................7

1.6

Kết cấu báo cáo:..............................................................................................................7

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

8

2.1 Giới thiệu chương:....................................................................................................................8
2.2 Lý thuyết về chất lượng và đo lường chỉ tiêu chất lượng.....................................................8
2.2.1 Đo lường một số chỉ tiêu chất lượng dịch vụ......................................................................8
2.2.3 Mức chất lượng sản phẩm (MQ)........................................................................................10
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

12

3.1 Giới thiệu về doanh nghiệp (công ty):...................................................................................12
3.2 Những mốc quan trọng của doanh nghiệp (công ty):..........................................................14
3.3 Avon ở thị trường An Giang:...............................................................................................16
3.3.1 Các loại mỹ phẩm có mặt tại An Giang:....................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
HỌ VÀ TÊN: PHAN THỊ KIM GHI
“Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa
Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang”
CHUYÊN ĐỀ NĂM 3
Chuyên ngành: Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh
Long Xuyên, Ngày 24 tháng 5 năm 2010
Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang - Người đăng: Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đánh giá mức chất lượng mỹ phẩm Avon của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học An Giang 9 10 476