Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI

Được đăng lên bởi ninhthien
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 4262 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP LỚN: MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI

ĐỀ TÀI: DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHẠY THAN 1000 MW TẠI KHU
VỰC SÁT BIỂN

YÊU CẦU:
Dựa theo thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ TN & MT
1. Hãy nêu đề cương chi tiết lập báo cáo ĐTM
2. Dự báo tác động môi trường khí khi vận hành (phương pháp,chỉ tiêu phải đạt được)
3. Thảo luận cụ thể về quan hệ dự án, đo môi trường nền, tác động và giảm thiểu
4. Nhận dạng rủi ro sinh thái, nêu tóm tắt các bình luận về tính không chắc chắn
5. Nêu các dự báo định lượng cần thực hiện trong ĐTM
Giáo viên hướng dẫn: TS Trịnh Thành
Người thực hiện: Phạm Thị Hồng

1

MỤC LỤC
Trang
A. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT........................................................................................................4
MỞ ĐẦU....................................................................................................................................4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..............................................................................8
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIỆN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU
VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN....................................................................................................14
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...........................................15
CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG..........................................................17
CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................19
CHƯƠNG 6.THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG..............................................................21
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT............................................................................21
B. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÍ KHI VẬN HÀNH (PHƯƠNG PHÁP,
CHỈ TIÊU PHẢI ĐẠT ĐƯỢC)..............................................................................................22
1. Khí thải lò hơi.......................................................................................................................22
2.Khí thải từ các phương tiện vận chuyển................................................................................24
3. Ô nhiễm không khí trong quá trình bốc xếp nguyên vật liệu...............................................25
4. Ô nhiễm không khí từ các nguồn khác.................................................................................25
5. Ô nhiễm nhiệt.....................................................................
BÀI TẬP LỚN : MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI
ĐỀ TÀI: DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHẠY THAN 1000 MW TẠI KHU
VỰC SÁT BIỂN
YÊU CẦU:
Dựa theo thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ TN & MT
1. Hãy nêu đề cương chi tiết lập báo cáo ĐTM
2. Dự báo tác động môi trường khí khi vận hành (phương pháp,chỉ tiêu phải đạt được)
3. Thảo luận cụ thể về quan hệ dự án, đo môi trường nền, tác động và giảm thiểu
4. Nhận dạng rủi ro sinh thái, nêu tóm tắt các bình luận về tính không chắc chắn
5. Nêu các dự báo định lượng cần thực hiện trong ĐTM
Giáo viên hướng dẫn: TS Trịnh Thành
Người thực hiện: Phạm Thị Hồng
1
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI - Người đăng: ninhthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI 9 10 14