Ktl-icon-tai-lieu

Đánh Giá Thời Cơ Marketing Quốc Tế Của Manulife Việt Nam

Được đăng lên bởi phamtrunghao94
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1396 lần   |   Lượt tải: 5 lần
STT

1

2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM 3
Thời
Kết
Chức
Công việc được
gian
quả Ghi
Họ & tên
Điểm
danh
giao
hoàn
sản
chú
thành phẩm
Đề xuất các giải
Phạm Thị Minh
Thành
pháp đối với quản lý 30/03
Khá
Hà
viên
phân phối các thành
viên kênh nhằm
thích
ứng với thời cơ
Thành
Thang Việt Hà
30/03
Khá
MKT quốc tế của
viên
Manulife VN

3

Trần Thị Thu
Hà

Thành
viên

4

Lê Thị Thu
Hằng

Thành
viên

5

Nguyễn Thị Hải

Thành
viên

6

Phạm Thanh
Hằng

Thành
viên

7

Nguyễn Thị
Hạnh

Thành
viên

8

Dương Thanh
Hiền

Thành
viên

9

Phạm Trung
Hào

Nhóm
trưởng

10

Nguyễn Thu
Hiền

Thư ký

30/03

Khá

30/03

Khá

31/03

Tốt

30/03

Khá

30/03

Khá

31/03

Khá

Lý thuyết, tổng hợp
bài & slide

05/04

Tốt

Lý thuyết

25/03

Tốt

Đánh giá thời cơ
xâm nhập thị trường
của Manulife VN

Đánh giá thời cơ
hiện trạng thị trường
của Manulife VN

Ký
tên

Khái quát về
Manulife Việt Nam

MỤC LỤC
Nội dung

Trang
1

LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................3
I, TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.................................................................................................4
1, Khái quát về đánh giá thời cơ Marketing..............................................................................4
1.1, Khái niệm và các loại hình đánh giá thời cơ......................................................................4
1.2, Các nhân tố ảnh hưởng, động cơ và phương pháp tiếp cận đánh giá thời cơ....................4
2, Đánh giá thời cơ xâm nhập thị trường...................................................................................4
2.1, Đánh giá của ban quản trị công ty......................................................................................5
2.2, Đánh giá xâm nhập ban đầu...............................................................................................5
2.3, Đánh giá chi tiết thị trường.................................................................................................6
3, Đánh giá hiện trạng thị trường..............................................................................................6
3.1 Đánh giá phương thức hiện diện thị trường........................................................................7
3.2 Đánh giá sản phẩm mới.......................................................................................................7
II, LIÊN HỆ THỰC TẾ..................................................................................
DANH SÁCH THÀNH VIÊN & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM 3
STT Họ & tên
Chức
danh
Công việc được
giao
Thời
gian
hoàn
thành
Kết
quả
sản
phẩm
Ghi
chú
Điểm
tên
1
Phạm Thị Minh
Thành
viên
Đề xuất các giải
pháp đối với quản lý
phân phối các thành
viên kênh nhằm
thích ứng với thời cơ
MKT quốc tế của
Manulife VN
30/03 Khá
2 Thang Việt Hà
Thành
viên
30/03 Khá
3
Trần Thị Thu
Thành
viên
Đánh giá thời cơ
xâm nhập thị trường
của Manulife VN
30/03 Khá
4
Lê Thị Thu
Hằng
Thành
viên
30/03 Khá
5 Nguyễn Thị Hải
Thành
viên
Đánh giá thời cơ
hiện trạng thị trường
của Manulife VN
31/03 Tốt
6
Phạm Thanh
Hằng
Thành
viên
30/03 Khá
7
Nguyễn Thị
Hạnh
Thành
viên
Khái quát về
Manulife Việt Nam
30/03 Khá
8
Dương Thanh
Hiền
Thành
viên
31/03 Khá
9
Phạm Trung
Hào
Nhóm
trưởng
Lý thuyết, tổng hợp
bài & slide
05/04 Tốt
10
Nguyễn Thu
Hiền
Thư ký Lý thuyết 25/03 Tốt
MỤC LỤC
Nội dung Trang
1
Đánh Giá Thời Cơ Marketing Quốc Tế Của Manulife Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh Giá Thời Cơ Marketing Quốc Tế Của Manulife Việt Nam - Người đăng: phamtrunghao94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh Giá Thời Cơ Marketing Quốc Tế Của Manulife Việt Nam 9 10 55