Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm Hull vµ P&I t¹i
Vinaship

Lêi më ®Çu
B¶o hiÓm cã nguån gèc tõ rÊt xa xa trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i, thËm chÝ
cho ®Õn hiÖn giê ngêi ta vÉn cha x¸c ®Þnh ®îc b¶o hiÓm xuÊt hiÖn tõ khi nµo.
Dï vËy, trong bÊt kú ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo, dï lùc lîng s¶n xuÊt cã tiªn tiÕn
®Õn mÊy th× con ngêi víi t c¸ch lµ chñ t liÖu s¶n xuÊt vÉn ph¶i tu©n theo quy luËt
kh¸ch quan cña ThÕ giíi vËt chÊt, chÞu nh÷ng rñi ro trong qu¶n lý s¶n xuÊt. NhÊt lµ
trong qu¶n lý x· héi thêng xuyªn ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c tæn thÊt s¶n xuÊt, tinh thÇn do
c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan bªn ngoµi mµ chóng ta cha thÓ lêng tríc g©y ra, khiÕn
cho b¶n th©n chñ thÓ kh«ng thÓ tù qu¶n lý ®îc.
Ngay tõ xa xa, ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt vµ kh¾c phôc hËu qu¶ do nh÷ng rñi ro g©y
ra, con ngêi ®· tù m×nh dµnh ra nh÷ng kho¶n dù tr÷ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, biÖn ph¸p
nµy tá ra kÐm hiÖu qu¶ vµ kh«ng kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt, cña khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt lµ khoa häc qu¶n lý kinh tÕ, con ngêi h×nh thµnh
c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp lµm nhiÖm vô b¶o hiÓm. Lóc nµy h×nh thµnh hai ®èi t¸c lµ
Ngêi b¶o hiÓm vµ Ngêi ®îc b¶o hiÓm. C¸c tæ chøc nµy ®ãng vai trß chuyÓn giao
nh÷ng rñi ro, bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi l¹i, b¶o toµn
vèn, nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶, phôc håi s¶n xuÊt cho Ngêi ®îc b¶o hiÓm. §Æc
biÖt khi nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn nhanh, qu¸ tr×nh lu th«ng, bu«n b¸n hµng
hãa gi÷a c¸c níc gia t¨ng th× nhu cÇu b¶o hiÓm còng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn t¬ng øng.
B¶o hiÓm lóc nµy ®· trë thµnh b¹n ®êng theo c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c chñ s¶n
xuÊt kinh doanh. Víi vai trß ngµy cµng quan träng trong ®êi sèng s¶n xuÊt kinh
doanh cña con ngêi, nªn lÜnh vùc b¶o hiÓm ®îc quan t©m vµ ph¸t triÓn, thu hót c¸c
nhµ ®Çu t bá vèn kinh doanh. C¸c tæ chøc b¶o hiÓm lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ
chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Kinh doanh b¶o hiÓm ®· thùc sù ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng vÒ
mÆt quy m« tæ chøc mµ c¶ vÒ lo¹i h×nh b¶o hiÓm.
Tõ lý luËn vµ thùc tiÔn cho thÊy, b¶o hiÓm tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan vµ ë
mäi chÕ ®é x· héi. B¶o hiÓm gióp ®ì bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t vÒ ngêi vµ tµi
s¶n cña nhµ níc, cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ cña c¸c c¸ nh©n
do c¸c rñi ro g©y nªn nh»m kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña c¸c rñi ro, gãp phÇn æn
®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶o hiÓm ®· t¹o ra nguån vèn lín b»ng phÝ
b¶o hiÓm, t¨ng thu, gi¶m chi cho c¸n c©n thanh to¸n Quèc tÕ, t¹o ra t©m lý an toµn
trong ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®êi sèn...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn bo hiÓm Hull vµ P&I t¹i
Vinaship
Lêi më ®Çu
B¶o hiÓm nguån gèc rÊt xa xa trong lÞch v¨n minh nh©n lo¹i, thËm chÝ
cho ®Õn hiÖn giê ngêi ta vÉn cha x¸c ®Þnh ®îc b¶o hiÓm xuÊt hiÖn tõ khi nµo.
vËy, trong bÊt ph¬ng thøcn xuÊt nµo,lùc lîng s¶n xuÊt tiªn tiÕn
®Õn mÊy th× con ngêi víi t c¸ch chñ t liÖu s¶n xuÊt vÉn ph¶i tu©n theo quy luËt
kh¸ch quan cña ThÕ giíi vËt chÊt, chÞu nh÷ng rñi ro trong qu¶n s¶n xuÊt. NhÊt
trong qu¶n héi thêng xuyªn ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c tæn thÊt s¶n xuÊt, tinh thÇn do
c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan bªn ngoµi mµ chóng ta cha thÓ lêng tríc g©y ra, khiÕn
cho b¶n th©n chñ thÓ kh«ng thÓ tù qu¶n lý ®îc.
Ngay xa xa, ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt kh¾c phôc hËu qu¶ do nh÷ng rñi ro g©y
ra, con ngêi ®· m×nh dµnh ra nh÷ng kho¶n tr÷ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, biÖn ph¸p
nµy tá ra kÐm hiÖu qu¶ kh«ng kinh tÕ. Cïng víi ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt, cña khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt lµ khoa häc qu¶n lý kinh tÕ, con ngêi h×nh thµnh
c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp lµm nhiÖm vô b¶o hiÓm. Lóc nµy h×nh thµnh hai ®èi t¸c lµ
Ngêi b¶o hiÓm vµ Ngêi ®îc b¶o hiÓm. C¸c chøc nµy ®ãng vai trß chuyÓn giao
nh÷ng rñi ro, ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi l¹i, b¶o toµn
vèn, nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶, phôc håi s¶n xuÊt cho Ngêi ®îc b¶o hiÓm. §Æc
biÖt khi nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn nhanh, qu¸ tr×nh lu th«ng, bu«n b¸n hµng
hãa gi÷a c¸c níc gia t¨ng th× nhu cÇu b¶o hiÓm còng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn t¬ng øng.
B¶o hiÓm lóc nµy ®· trë thµnh b¹n ®êng theo c¸c nhµ qu¶n kinh tÕ, c¸c chñ s¶n
xuÊt kinh doanh. Víi vai trß ngµy cµng quan träng trong ®êi sèng s¶n xuÊt kinh
doanh cña con ngêi, nªn lÜnh vùc b¶o hiÓm ®îc quan t©m ph¸t triÓn, thu hót c¸c
nhµ ®Çu t vèn kinh doanh. C¸c tæ chøc b¶o hiÓm lín nh kh«ng ngõng
chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Kinh doanh b¶o hiÓm ®· thùc ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng
mÆt quy m« tæ chøc mµ c¶ vÒ lo¹i h×nh b¶o hiÓm.
lý luËn thùc tiÔn cho thÊy, b¶o hiÓm tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan vµ ë
mäi chÕ ®é héi. B¶o hiÓm gióp ®ì ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t ngêi tµi
s¶n cña nhµ níc, cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ cña c¸c c¸ nh©n
do c¸c rñi ro g©y nªn nh»m kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña c¸c rñi ro, gãp phÇn æn
®Þnh ®êi sèng s¶n xuÊt kinh doanh. B¶o hiÓm ®· t¹o ra nguån vèn lín b»ng phÝ
b¶o hiÓm, t¨ng thu, gi¶m chi cho c¸n c©n thanh to¸n Quèc tÕ, t¹o ra t©m an toµn
trong ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi.
§inh Mai HiÒn - A1.
CN8 05/2003
1
Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull 9 10 498