Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định
TT
1

Ngành nghề
Dịch vụ đưa người lao động
đi làm việc ở nước ngoài

Văn bản pháp luật
Luật người lao động Việt
nam đi làm việc ở nước
ngoài – Đ.8(2)
NĐ 107/2007/ND-CP –
Đ.3

Tóm tắt nội dung
- Có vốn pháp định là 5 tỷ
đồng (là một điều kiện để
được cấp giấy phép đưa lao
động đi làm việc ở nước
ngoài)
- Ngoài ra, còn phải ký quỹ 1
tỷ đồng.

2

Trung tâm dạy nghề, trường
trung cấp nghề, trường cao
đẳng nghề (có vốn đầu tư
nước ngoài)

Luật dạy nghề - Đ.52

- Yêu cầu trong hồ sơ thành
lập có văn bản chứng nhận
của ngân hàng về vốn điều lệ

3

Sản xuất phim

- Luật điện ảnh – Đ.14
- NĐ 96/2007/NĐ-CP –
Đ.11

- Có vốn pháp định là 1 tỷ (để
được cấp GCN đủ điều kiện
kinh doanh sản xuất phim)

Nhận xét, kiến nghị
Đ10(1) - vốn pháp định + GCN ĐKKD là
một trong những điều kiện để được cấp
Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước
ngoài. Tuy nhiên có 2 vấn đề chưa rõ:
+ Khi ĐKKD thì có cần phải có xác nhận
về vốn pháp định chưa?
+ Hồ sơ, trình tự, thủ tục, hình thức xác
nhận vốn pháp định là chưa rõ; biện pháp
để duy trì đủ mức vốn pháp định trong quá
trình hoạt động = ?
Trong hồ sơ Cấp GCN đầu tư, có yêu cầu là
có văn bản chứng nhận của ngân hàng về
vốn điều lệ. Do đó, có thể hiểu đây không
phải là yêu cầu về vốn pháp định.
Tuy nhiên, yêu cầu này không rõ về hồ sơ,
trình tự, thủ tục xác nhận và mục đích của
việc xác nhận vốn điều lệ này.
Theo Đ.14 Luật điện ảnh thì GCN đủ điều
kiện kinh doanh sản xuất phim được coi là
một trong những điều kiện, ngoài các điều
kiện theo quy định của LDN, để thành lập
doanh nghiệp này. Điều này có nghĩa là
GCN đủ điều kiện đươc cấp trước khi
ĐKKD.
Khi doanh nghiệp chưa được thành lập, thì

4

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

- NĐ 104/2007/NĐ-CP –
Đ.13

5

Kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động
sản – Đ.8
TT 36/2006/TT-BTC

6

Doanh nghiệp cảng hàng
không

Luật hàng không dân dụng
Việt Nam – Đ. 63
NĐ 76/2007/NĐ-CP
NĐ 83/2007/NĐ-CP –
Đ.22(1)

7

Doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ hàng không

Luật hàng không dân dụng
– Đ.65
NĐ 83/2007/NĐ-CP –
Đ.22(2)

8

Kinh doanh vận chuyển
hàng không

Luật hàng không dân dụng
– Đ. 110
NĐ 76/2007/NĐ-CP – Đ.8

- Có vốn pháp định là 2 tỷ và
coi như là một điều kiện kinh
doanh.
Trong quá trình hoạt động,
vốn điều lệ > vốn pháp định
- Yêu cầu có vốn pháp định

Điều kiện cấp giấy phép:
- “Điều kiện về vốn” - Vốn pháp định 100 tỷ đối
với kinh doanh tại cảng hàng
không quốc tế; 30 tỷ khi kinh
doanh tại cảng hàng không
nội địa
Điều kiện cấp giấy phép:
- “Điều kiện v...
Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định
TT Ngành nghề Văn bản pháp luật Tóm tắt nội dung Nhận xét, kiến nghị
1 Dịch vụ đưa người lao động
đi làm việc ở nước ngoài
Luật người lao động Việt
nam đi làm việc ở nước
ngoài – Đ.8(2)
NĐ 107/2007/ND-CP –
Đ.3
- Có vốn pháp định là 5 tỷ
đồng (là một điều kiện để
được cấp giấy phép đưa lao
động đi làm việc ở nước
ngoài)
- Ngoài ra, còn phải ký quỹ 1
tỷ đồng.
Đ10(1) - vốn pháp định + GCN ĐKKD là
một trong những điều kiện để được cấp
Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước
ngoài. Tuy nhiên có 2 vấn đề chưa rõ:
+ Khi ĐKKD thì có cần phải có xác nhận
về vốn pháp định chưa?
+ Hồ sơ, trình tự, thủ tục, hình thức xác
nhận vốn pháp định là chưa rõ; biện pháp
để duy trì đủ mức vốn pháp định trong quá
trình hoạt động = ?
2 Trung tâm dạy nghề, trường
trung cấp nghề, trường cao
đẳng nghề (có vốn đầu tư
nước ngoài)
Luật dạy nghề - Đ.52 - Yêu cầu trong hồ sơ thành
lập có văn bản chứng nhận
của ngân hàng về vốn điều lệ
Trong hồ sơ Cấp GCN đầu tư, có yêu cầu là
có văn bản chứng nhận của ngân hàng về
vốn điều lệ. Do đó, có thể hiểu đây không
phải là yêu cầu về vốn pháp định.
Tuy nhiên, yêu cầu này không rõ về hồ sơ,
trình tự, thủ tục xác nhận và mục đích của
việc xác nhận vốn điều lệ này.
3 Sản xuất phim - Luật điện ảnh – Đ.14
- NĐ 96/2007/NĐ-CP –
Đ.11
- Có vốn pháp định là 1 tỷ (để
được cấp GCN đủ điều kiện
kinh doanh sản xuất phim)
Theo Đ.14 Luật điện ảnh thì GCN đủ điều
kiện kinh doanh sản xuất phim được coi là
một trong những điều kiện, ngoài các điều
kiện theo quy định của LDN, để thành lập
doanh nghiệp này. Điều này có nghĩa là
GCN đủ điều kiện đươc cấp trước khi
ĐKKD.
Khi doanh nghiệp chưa được thành lập, thì
Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định 9 10 283