Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC SLIDE BÀI GIẢNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Được đăng lên bởi Reyna Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5632 lần   |   Lượt tải: 8 lần
DANH MỤC SLIDE BÀI GIẢNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
01.
Văn hóa ẩm thực : Slide bài giảng. Mã môn học: 705012 (303035). Số tín chỉ: 2 /
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
02.
Tổng quan du lịch : Slide bài giảng. Mã môn học: 303004. Số tín chỉ: 3 / Khoa
Khoa học Xã hội và Nhân văn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
03.
văn .

Kỹ năng soạn thảo văn bản : Slide bài giảng / Khoa Khoa học Xã hội và Nhân
- Tp. Hồ
Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

04.
Hành vi khách hàng : Slide bài giảng. Mã môn học: 704003. Số tín chỉ: 3 / Phùng
Minh Tuấn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
05.
Phương

Kinh tế lượng : Slide bài giảng. Mã môn học: 701003. Số tín chỉ: 3 / Phạm Thị
Loan . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

06.
Kinh tế vi mô : Slide bài giảng. Mã môn học: 701001. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn Ngọc
Hà Trân . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

07.
Kinh tế vĩ mô : Slide bài giảng. Mã môn học: 701002. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn Ngọc
Hà Trân . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

08.
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : Slide bài giảng. Mã môn học: 706001. Số tín
chỉ: 2 / Huỳnh Tấn Cường . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
09.
Hồ

Luật kinh doanh : Slide bài giảng. Mã môn học: 701008 / Nguyễn Quốc Sỹ . - Tp.
Chí
Minh
:
Đại
học
Tôn
Đức
Thắng,
2012

10.
Nguyên lý quản trị : Slide bài giảng. Mã môn học: 702001. Số tín chỉ: 3 / Nguyễ n
Sơn Tùng . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

11.
Quản trị chiến lược : Slide bài giảng. Mã môn học: 702003. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn
Đình Hòa . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

12.
Quản trị nguồn nhân lực : Slide bài giảng. Mã môn học: 702002. Số tín chỉ: 3 /
Nguyễn Đình Hòa . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

13.
Quản trị văn phòng : Slide bài giảng. Mã môn học: 702011. Số tín chỉ: 2 / Phạm
Thị Ngân . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012

14.
Nguyên lý marketing : Slide bài giảng. Mã môn học: 704001. Số tín chỉ: 3 / Đỗ
Văn Khiêm . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
15.
Nguyên lý marketing : Slide bài giảng. Mã môn học: 704001. Số tín chỉ: 3 /
Nguyễn Thị Mai Lan . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
16.
Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh : Slide bài giảng. Mã môn
học: 702004. Số tín chỉ: 3 / Phùng Minh Tuấn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012

17.
Minh

Marketing dịch vụ : Slide bài giảng. Mã môn học: 704005. Số tín ...
DANH MỤC SLIDE BÀI GIẢNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
01. n hóa ẩm thực : Slide bài giảng. môn học: 705012 (303035). Số tín chỉ: 2 /
Khoa Khoa học Xã hội Nn n . - Tp. H Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
02. Tng quan du lịch : Slide bài giảng. môn học: 303004. Số tín chỉ: 3 / Khoa
Khoa học Xã hội Nhân văn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
03. Kng soạn thảo văn bản : Slide bài giảng / Khoa Khoa học hội Nhân
văn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
04. Hành vi khách hàng : Slide bài giảng. Mã môn học: 704003. Số tín chỉ: 3 / Phùng
Minh Tuấn . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
05. Kinh tế lượng : Slide bài giảng. môn học: 701003. Số tín chỉ: 3 / Phạm Thị
Phương Loan . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
06. Kinh tế vi mô : Slide bài giảng. Mã n học: 701001. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn Ngọc
Trân . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
07. Kinh tế vĩ mô : Slide bài giảng. Mã n học: 701002. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn Ngọc
Trân . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
08. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : Slide bài giảng. môn học: 706001. Số tín
chỉ: 2 / Huỳnh Tấn Cường . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
09. Luật kinh doanh : Slide bài giảng. Mã môn học: 701008 / Nguyễn Quốc Sỹ . - Tp.
Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012
10. Nguyên lý quản trị : Slide bài giảng. Mã môn học: 702001. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn
Sơn Tùng . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học n Đức Thắng, 2012
11. Quản trị chiến lược : Slide bài giảng. Mã n học: 702003. Số tín chỉ: 3 / Nguyễn
Đình Hòa . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học n Đức Thắng, 2012
DANH MỤC SLIDE BÀI GIẢNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH MỤC SLIDE BÀI GIẢNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Người đăng: Reyna Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DANH MỤC SLIDE BÀI GIẢNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 9 10 310