Ktl-icon-tai-lieu

đảo chiều động cơ

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p
BÀI 4

I CHI U QUAY VÀ HÃM
4.1. Tóm t t lý thuy t
4.1.1. Nguyên lý làm vi c c a m ch

i chi u quay

Mu n i chi u quay ng c không
3 pha ngu n cung c p vào ng c .
B m nút ON1 thì

NG C
ng c (hình 4.1 và 4.2)

ng b 3 pha ch c n

ng c ch y xuôi và b m nút ON2 thì

i th t 2 trong

ng c ch y ng

c.

Khóa chéo v c
b o m khi b m nút ON1 thì m ch nút ON2
c ng t
dù nút ON2 có
c b m hay không. Khóa chéo v t
b o m khi cu n dây công
t c t K1 có i n thì cu n dây c a công t c t K2 m t n.
4.1.2. Nguyên lý làm vi c c a m ch hãm ng c (hình 4.3 và 4.4)
Mu n h m quán tính ng c khi ng ng cung c p
m t chi u vào 2 trong 3 pha dây qu n ng c .

n ch c n

a ngu n

n

B m nút OFF ng ng ng c và ng th i a i n 1 chi u vào 2 pha ng
. Sau m t th i gian nh tr c thì r le th i gian tác ng ng t m ch n m t chi u
cung c p vào ng c .
4.2. Mô t thi t b
Các thi t b
c g n y trên b ng n thí nghi m.
4.3. N i m ch i chi u quay
L1
L2
L3
N
S

F

K1

K2

OLR

Hình 4.1: M ch

ng l c

o chi u quay

ng c

M

10

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p

220 VAC

ON2

ON1

OFF

K1

K2

K1

Hình 4.2: S
4.4. N i m ch hãm

OLR
K2

K1

K2

m ch i u khi n

i chi u

ng c b ng nút n

ng c

L1
L2
L3
N
380/220 V
S

F
24 VDC

MC2
MC1

OLR

M

Hình 4.3: M ch i n

ng l c hãm

ng c

11

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p
220 VAC

OFF

OLR

ON
K1
K2
K1

TR

K2

K1

K2
TR

Hình 4.4: M ch i n i u khi n hãm

ng c

Th c hành
1. u m ch ng l c và i u khi n o chi u quay (hình 4.1 và 4.2)
ng b 3 pha.
2. u m ch ng l c và i u khi n th ng ng , (hình 4.1 và 4.3)
ng b 3 pha.

ng c không
ng c không

* Ph n dành cho sinh viên chuyên ngành i n
3. Sinh viên hãy thi t k m ch o chi u quay ng c theo nguyên lý làm vi c sau:
Khi n nút ON thì ng c M1 ch y thu n, ng c M1 ch y thu n sau m t th i
c ch nh nh trên r le th i gian 1 thì ng c M1 s t
ng o chi u quay và
ch y theo chi u ng c.
4. Sinh viên hãy thi t k m ch i n ( ng l c và i u khi n) d a trên nh ng thi t b
hi n có trên b ng thí nghi m bài 4:
Ø 1 b ngu n 3 pha
Ø 1 b ngu n 1 pha
Ø 1 b nút n
Ø 1 ng c
Ø 2 r le th i gian
Ø 2 kh i ng t
Ø 1 CB 3 pha
Ø 1 CB 1 pha
Ø 1 r le trung gian
Ø 1 b ngu n 24VDC

12

Tài li u h

ng d n th c hành: i n công nghi p

Câu h i
1. Trong m ch o chi u quay ng i ta có th b K1, K2 ch c n ng khoá chéo v t
c không ? T i sao ?.
2. Trong m ch o chi u quay ng i ta có th b ch c n ng khoá chéo v c
ON1,
ON2
c không ? T i sao ?.
3. Trong m ch ng l c hãm ng c (hình 4.3) ng i ta có th m c ngu n DC vào
tr c K2
c không...
i liu hng dn thc hành: in công nghip
10
BÀI 4
I CHIU QUAY HÃM NG C
4.1. Tóm tt lý thuyt
4.1.1. Nguyên lý làm vic ca mch i chiu quay ng c (hình 4.1 và 4.2)
Mun i chiu quay ng c không ng b 3 pha ch cn i th t 2 trong
3 pha ngun cung cp vào ng c.
Bm nút ON1 thì ng c chy xuôi và bm nút ON2 thì ng c chy ngc.
Ka co v c bo m khi bm nút ON1 thì mch nút ON2 c ngt
dù nút ON2 có c bm hay không. Khóa chéo v t bo m khi cun dây công
tc t K1 có in thì cun dây ca công tc t K2 mt n.
4.1.2. Nguyên lý làm vic ca mch hãm ng c (hình 4.3 và 4.4)
Mun hm quán tính ng c khi ngng cung cp n ch cn a ngun n
mt chiu vào 2 trong 3 pha dây qun ng c.
Bm nút OFF ngng ng cng thi a in 1 chiu vào 2 pha ng
. Sau mt thi gian nh trc thì r le thi gian c ng ngt mch n mt chiu
cung cp vào ng c.
4.2. Mô t thit b
Các thit bc gn y  trên bng n thí nghim.
4.3. Ni mch i chiu quay
Hình 4.1: Mch ng lc o chiu quay ng c
M
L1
L2
N
L3
S
K1
OLR
F
K2
đảo chiều động cơ - Trang 2
đảo chiều động cơ - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đảo chiều động cơ 9 10 898