Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN THAM KHẢO TOÁN KINH TẾ TUYỂN SINH CAO HỌC 2010 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Được đăng lên bởi liem_2507
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI ĐẠI HỌC KINH TẾ 2010
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Câu 1. Giải và biện luận hệ phương trình

mx + y + z = 1

 x + my + z = 1

 x + y + z = 0
Giải.

m 1 1
m
1
1
d 2 → d 2 − d1
det A = 1 m 1
1− m m −1 0 = (m −1) 2
d → d 3 − d1
1 1 1 3
1− m
0
0
Trường hợp 1: Khi det A ≠ 0 ⇔ m ≠ 1 . Hệ phương trình có nghiệm duy nhất x j =

det A j
det A

1 1 1
m 1 1
m 1 1
Với det A1 = 1 m 1 = m −1 ; det A 2 = 1 1 1 = m −1 ; det A 3 = 1 m 1 = −2(m −1)
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Vậy x1 =

det A1
det A 2
det A 3
1
1
2
=
; x2 =
=
; x3 =
=−
det A
m −1
det A
m −1
det A
m −1

Trường hợp 2: Khi det A = 0 ⇔ m = 1 .
1 1 1 1
1 1 1 1 


1 1 1 1 
 d 2 → d 2 − d1 




0 0 0 0  d ↔ d 0 0 0 −1
Lập ma trận mở rộng A = (A B) = 1 1 1 1
 2

3
 d 3 → d 3 − d1 






1 1 1 0
0 0 0 −1
0 0 0 0 
Vậy r (A ) = 1 < r (A) = 2 . Hệ vô nghiệm

Chú ý: Nếu bạn tính theo det thì sẽ dễ bị lừa vì trong trường hợp này det A j = 0, ∀j mà hệ vẫn vô
nghiệm

 esinx −1

, x≠0
Câu 2. f (x) = 
x

x=0
m,
a) Tìm m để hàm số liên tục

Giải.
Để xét tính liên tục của hàm số ta tiến hành qua 3 bước sau:
•

esinx −1
s inx
Ap dung Vo cu`ng be ' lim
=1
x →0
x
→
0
x
x

Tính lim f (x) = lim
x →0

Lưu ý: Nếu bạn không biết áp dụng Vô cùng bé theo công thức lim (eα (x ) −1) = α (x) thì bạn có thể
x→x0

sử dụng quy tắc L’hospital như sau

1




esinx −1  0 
(cos xesinx ) = 1
  L 'hospital lim
x →0
x →0
x  0 

lim f (x) = lim
x →0

•

f(0)=m

•

Để hàm số liên tục thì lim f (x) = f (0) ⇔ m = 1
x →0

b) Tính đạo hàm của hàm số tại 0.

Giải.
esinx −1
−1
f (x) − f (0)
esinx −1− x  0 
cos x *esinx −1  0 
f '(0) = lim
= lim x
= lim
L
'hos
lim

 
x →0
x →0
x→0
x →0
 0 
x −0
x
x2
0
2x
− s inx *esinx + cos 2 x *esinx 1
=
x→ 0
2
2

L ' hos lim

Kết luận:Hàm số có đạo hàm tại x=0 với giá trị là f’(0) = 1/2 .
Câu 3. Cho
π = p1q1 + p 2 q 2 − C − tq 2
p1 = 80; p 2 = 75;C = q12 + q 22 + q1q 2 + 4, t = 5
Tìm q1, q2 để lợi nhuận đạt cực đại toàn cục

Giải.
Hàm lợi nhuận được viết lại như sau: π = −q12 − q 22 − q1q 2 + 80q1 + 70q 2 − 4

Điều kiện cần để lợi nhuận đạt cực đại là
π'q = 0 −2q − q + 80 = 0  q = 30
1
2
 1
⇔ 
⇔  1
 '
πq = 0 −q1 − 2q 2 + 70 = 0 q 2 = 20
 2

Điều kiện đủ để lợi nhuận đạt cực đại là
'

π''q1q1 = (−2q1 − q 2 + 80)q = −2,
1

π

''
q1q 2

π

''
q2 q2

'

= (−2q1 − q 2 + 80)q = −1,
2

'

= (−q1 − 2q 2 + 70)q = −2.
2

H1 = −2 < 0

Ta có 
∀q1 , q 2 ⇒ π lõm n...
www.onthicaohoc.com
www.onthicaohoc.com
1
ĐỀ THI ĐẠI HC KINH T 2010
ĐÁP ÁN THAM KHO
Câu 1. Gii và bin lun h phương trình
mx y z 1
x my z 1
x y z 0
+ + =
+ + =
+ + =
Gii.
2 2 1
2
3 3 1
m 1 1 m 1 1
d d d
d d d
1 1 1 1 m 0 0
= =
Trường hp 1: Khi
det A 0 m 1
. H
ph
ươ
ng trình có nghi
m duy nh
t
j
j
det A
x
det A
=
V
i
1
1 1 1
det A 1 m 1 m 1
0 1 1
= =
;
2
m 1 1
det A 1 1 1 m 1
1 0 1
= =
;
3
m 1 1
det A 1 m 1 2(m 1)
1 1 0
= =
V
y
3
1 2
1 2 3
det Adet A det A
1 1 2
x ; x ; x
det A m 1 det A m 1 det A m 1
= = = = = =
Trường hp 2:
Khi
det A 0 m 1
= =
.
L
p ma tr
n m
r
ng
( )
2 2 1
2 3
3 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d d d
A A B 1 1 1 1 0 0 0 0 d d 0 0 0 1
d d d
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
= =


Vy
(
)
(
)
r A 1 r A 2
= < =
. H vô nghim
Chú ý: Nếu bn tính theo det thì s d b la trong trường hp này
j
det A 0, j
=
h
v
n
nghi
m
Câu 2.
sinx
e 1
, x 0
f (x)
x
m, x 0
=
=
a) Tìm m để hàm s liên tc
Gii.
Để xét tính liên tc ca hàm s ta tiến hành qua 3 bước sau:
Tính
sinx
x 0 x 0 x 0
e 1 sinx
lim f (x) lim Ap dung Vo cu`ng be' lim 1
x x
= =
Lưu ý: Nếu bn không biết áp dng Vô cùng bé theo công thc
(
)
0
(x)
x x
lim e 1 (x)
α
= α
thì b
n có th
s
d
ng quy t
c L’hospital nh
ư
sau
ĐÁP ÁN THAM KHẢO TOÁN KINH TẾ TUYỂN SINH CAO HỌC 2010 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN THAM KHẢO TOÁN KINH TẾ TUYỂN SINH CAO HỌC 2010 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - Người đăng: liem_2507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐÁP ÁN THAM KHẢO TOÁN KINH TẾ TUYỂN SINH CAO HỌC 2010 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 9 10 655