Ktl-icon-tai-lieu

Đấu thầu quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi ttphong82
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

03/2009/TT-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Căn cứ Điều 54 của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định
số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu
tư dự án có sử dụng đất như sau:
Phần thứ nhất
QUY ĐỊNH CHUNG
I. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. Đầu tư dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành gắn với
quyền sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao
có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm tham dự;
2. Đầu tư dự án có sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với
giá trị thương mại cao nằm trong quy hoạch xây dựng chi tiết theo tỷ lệ 1/2000
của địa phương;
3. Đầu tư dự án cần lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh nhà ở
thương mại, bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai;
4. Đầu tư dự án có sử dụng các khu đất, quỹ đất thuộc quyền quản lý, sử
dụng của cơ quan nhà nước, của địa phương, của doanh nghiệp nhà nước nếu
không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
theo quy định của Thông tư này;
Đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; các dự án lựa chọn
nhà đầu tư cho các dự án, chương trình xã hội hoá; các dự án lựa chọn nhà đầu tư
nhưng không thu tiền sử dụng đất thì không áp dụng Thông tư này.

-2II. §èi t−îng ¸p dông
1. Tæ chøc, c¬ quan nhμ n−íc, doanh nghiÖp nhμ n−íc cã dù ¸n thuéc
ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t− nμy;
2. Nhμ ®Çu t− trong vμ ngoμi n−íc tham gia qu¸ tr×nh lùa chän nhμ ®Çu t−
®Ó thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t− nμy.
III. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong Th«ng t− nμy, c¸c thuËt ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:
1. “Lùa chän nhμ ®Çu t−” lμ qu¸ tr×nh ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu ®Ó x¸c
®Þnh nhμ ®Çu t− ®¸p øng yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu vÒ
n¨ng lùc, kinh nghiÖm vμ cã ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt, vÒ mÆt tμi chÝnh lμ kh¶ thi
vμ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc ...
B K HOCH VÀ ĐẦU TƯ
S: 03/2009/TT-BKH
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 16 tháng 4 năm 2009
THÔNG TƯ
HƯỚNG DN LA CHN NHÀ ĐẦU TƯ
THC HIN ĐẦU TƯ D ÁN CÓ S DNG ĐẤT
Căn c Điu 54 ca Lut Đầu tư s 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005 ca Quc hi;
Căn c Ngh định s 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn ca B Kế ho
ch và Đầu tư;
Thc hin nhim v do Chính ph giao ti khon 3 Điu 34 ca Ngh định
s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 ca Chính ph v hướng dn thi
hành Lut Đấu thu và la chn nhà thu xây dng theo Lut Xây dng;
B Kế hoch và Đầu tư hướng dn vic la chn nhà đầu tư thc hin đầu
tư d
án có s dng đất như sau:
Phn th nht
QUY ĐỊNH CHUNG
I. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. Đầu tư d án quan trng được xác định trong quy hoch ngành gn vi
quyn s dng khu đất, qu đất có li thế v v trí địa lý vi giá tr thương mi cao
có t hai nhà đầu tư trn quan tâm tham d;
2. Đầu tư d án có s dng khu đất, qu đất có l
i thế v v trí địa lý vi
giá tr thương mi cao nm trong quy hoch xây dng chi tiết theo t l 1/2000
ca địa phương;
3. Đầu tư d án cn la chn nhà đầu tư đểy dng, kinh doanh nhà
thương mi, bt động sn gn vi quyn s dng đất theo quy định ca pháp lut
v nhà , pháp lut v kinh doanh bt độ
ng sn, pháp lut v đất đai;
4. Đầu tư d án có s dng các khu đất, qu đất thuc quyn qun lý, s
dng ca cơ quan nhà nước, ca địa phương, ca doanh nghip nhà nước nếu
không t chc đấu giá quyn s dng đất thì có th t chc la chn nhà đầu tư
theo quy định ca Thông tư này;
Đối vi các d án
đầu tư theo hình thc BOT, BT, BTO; các d án la chn
nhà đầu tư cho các d án, chương trình xã hi hoá; các d án la chn nhà đầu tư
nhưng không thu tin s dng đất thì không áp dng Thông tư này.
Đấu thầu quyền sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu thầu quyền sử dụng đất - Người đăng: ttphong82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đấu thầu quyền sử dụng đất 9 10 984