Ktl-icon-tai-lieu

đề cương dân sự 1

Được đăng lên bởi hong-vu1
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG HÌNH SỰ - PHẦN CHUNG
1. KHÁI NIỆM LHS VỚI TƯ CÁCH 1 NGÀNH LUẬT
- Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
- Gồm tổng thể các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh gi ữa Nhà n ước và ng ười th ực hi ện t ội ph ạm
- Bằng việc quy định phạm vi những hành vi nguy hiểm cho xã h ội là t ội ph ạm
- Hình phạt đối với các tội phạm
- các vấn đề liên quan đến việc xác định tội phạm và quyết định hình ph ạt
2. Chức năng, nhiệm vụ của LHS trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quy ền
XHCN ở VN hiện nay
Nhiệm vụ :( điều 1)
- Bảo vệ
 chế độ XHCN
 quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của TC
 trật tự pháp luật XHCN
- Đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
- Giáo dục mọi người ý thức tuân theo PL
ý thúc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
Chức năng:
3 nhiệm vụ của LHS tương ứng 3 chức năng
- Bảo vệ
- Phòng ngừa tội phạm
- Giáo dục (giáo dục những người phạm tội và những người khác)
3. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC CỦA LHS VÀ MỐI LIÊN H Ệ C ỦA CHÚNG V ỚI CÁC
NGUYÊN TẮC CỦA HỆ THỐNG PLVN
KN: Tư tưởng chủ đạo
định hướng cơ bản
được thể hiện trg PL HS cũng như trong việc giải thích và th ực tiễn áp d ụng PLHS thông qua
một hay nhiều quy phạm của nó
7 nguyên tắc
o Nguyên tắc PHÁP CHẾ
 Bất kỳ hvi nào chỉ vị coi là TP và bị xử lí về chế tài pháp lý HS vs Hậu qu ả pháp lí HS khác ->
CHỈ và PHẢI do BLHS quy định
 Địa vị pháp lý - các quyền nghĩa vụ của
• Người phạm tội đã được miễn TNHS hoặc k bị truy cứu TNHS do hết thời hiệu
• Người bị kết án đã được miễn hình phạy hoặc k phải chấp hành bản án do hết th ời hi ệu
• Người chấp hành xong hình phạt vs được xóa án tích
 k thể bị hạn chế so với địa vị những CD khác k có án tích

Việc thực hiện PLHS nhất thiết phải trên cơ sở
• Tuân thủ
• Chấp hành
• Áp dụng nghiêm chỉnh và nhất quán các QPPL HS
 Tuyệt đối k áp dụng LHS Theo ngt tương tự
Ý nghĩa:- Cụ thể hoá trong BLHS nguyên tắc hiến định của Hi ến pháp VN
- Phù hợp với tư tưởng plí tiến bộ của nhân loại
- Chống lại các ngtắc tương tự như là một trong nhg nguyên nhân ch ủ y ếu d ẫn đến tình tr ạng vô PL,
tuỳ tiện, xâm phạm thô bạo đến các quyền và tự do của CD trong vi ệc áp dung LHS t ại các nhà nc PK
Nguyên tắc BÌNH ĐẲNG TRƯỚC LHS
 Những người phạm tội đều phải chịu TN một cáh bảng đảng k phân bi ệt gi ới tính, ngh ề
nghiệp, địa vị XH
Ý nghĩa:- góp phần cụ thể hoá nguyên tắc hiến định của hiến pháp trong LHS v ề s ự bình đẳng c ủa m ọi công
dân trc PL
- phù hợp với tư tưởng plí tiến bộ của nhân loại về sự bình đẳng của tất c ả mọi ng t...
C NG HÌNH S - PH N CHUNGĐỀ ƯƠ
1. KHÁI NI M LHS V I T CÁCH 1 NGÀNH LU T Ư
- Là m t ngành lu t trong h th ng pháp lu t Vi t Nam
- G m t ng th các QPPL i u ch nh các QHXH phát sinh gi a Nhà n c và ng i th c hi n t i ph m đ ướ ườ
- B ng vi c quy nh ph m vi nh ng hành vi nguy hi m cho xã h i là t i ph m đị
- Hình ph t i v i các t i ph m đ
- các v n liên quan n vi c xác nh t i ph m và quy t nh hình ph t đề đế đị ế đ
2. Ch c n ng, nhi m v c a LHS trong giai o n xây d ng hoàn thi n nhà n c pháp quy n ă đ ướ
XHCN VN hi n nay
Nhi m v :( i u 1) đ
- B o v
ch XHCNế độ
quy n và l i ích h p pháp c a công dân, c a TC
tr t t pháp lu t XHCN
- u tranh phòng ng a và ch ng t i ph mĐấ
- Giáo d c m i ng i ý th c tuân theo PL ườ
ý thúc u tranh phòng ng a và ch ng t i ph mđấ
Ch c n ng: ă
3 nhi m v c a LHS t ng ng 3 ch c n ng ươ ă
- B o v
- Phòng ng a t i ph m
- Giáo d c (giáo d c nh ng ng i ph m t i và nh ng ng i khác) ườ ườ
3. KHÁI NI M, Ý NGH A C A NGUYÊN T C C A LHS M I LIÊN H C A CHÚNG V I CÁC Ĩ
NGUYÊN T C C A H TH NG PLVN
- KN: T t ng ch o ư ưở đạ
nh h ng c b n đị ướ ơ
c th hi n trg PL HS c ng nh trong vi c gi i thích th c ti n áp d ng PLHS thông quađượ ũ ư
m t hay nhi u quy ph m c a nó
- 7 nguyên t c
o Nguyên t c PHÁP CH
B t k hvi nào ch v coi là TP và b x lí v ch tài pháp lý HS vs H u qu pháp lí HS khác -> ế
CH và PH I do BLHS quy nh đị
a v pháp lýĐị - các quy n ngh a v c a ĩ
Ng i ph m t i ã c mi n TNHS ho c k b truy c u TNHS do h t th i hi uườ ộ đ đượ ế
Ng i b k t án ã c mi n hình ph y ho c k ph i ch p hành b n án do h t th i hi uườ ế đ đượ ế
Ng i ch p hành xong hình ph t vs c xóa án tíchườ đượ
k th b h n ch so v i a v nh ng CD khác k có án tích ế đ
Vi c th c hi n PLHS nh t thi t ph i trên c s ế ơ
Tuân th
Ch p hành
Áp d ng nghiêm ch nh và nh t quán các QPPL HS
Tuy t i k áp d ng LHS Theo ngt t ng t đố ươ
Ý ngh a:- C th hoá trong BLHS nguyên t c hi n nh c a Hi n pháp VNĩ ế đị ế
- Phù h p v i t t ng plí ti n b c a nhân lo i ư ưở ế
- Ch ng l i các ngt c t ng t nh là m t trong nhg nguyên nhân ch y u d n n tình tr ng vô PL, ươ ư ế đế
tu ti n, xâm ph m thô b o n các quy n và t do c a CD trong vi c áp dung LHS t i các nhà nc PK đế
o Nguyên t c BÌNH NG TR C LHS ĐẲ ƯỚ
Nh ng ng i ph m t i u ph i ch u TN m t cáh b ng ng k phân bi t gi i tính, ngh ườ ộ đề đả
nghi p, a v XH đị
Ý ngh a:- góp ph n c th hoá nguyên t c hi n nh c a hi n pháp trong LHS v s bình ng c a m i côngĩ ế đị ế đẳ
dân trc PL
- phù h p v i t t ng plí ti n b c a nhân lo i v s bình ng c a t t c m i ng trc PL ư ưở ế đẳ
o Nguyên t c CÔNG MINH
Hình ph t, các bi n pháp t pháp, ch nh pháp HS c áp d ng v i ng ii ph m ư ế đị đượ ườ
t i c n m b o : phù h p đ
T/c, m c nguy hi m c a h u qu mà t i ph m gây ra độ
M c ích đ
ng cĐộ ơ
M c l i độ ỗ
Tính ch t nguy hi m
K 1 ng i ph m t i nào có th ch u TNHS 2 l n cùng 1 t iườ
m i hvi ph m t i ph i c phát hi n k p th i, x nhanh chóng, công minh theo úng đ đ
PL
Ý ngh a: phù h p v i t t ng plí ti n b c a nhân lo i v s công b ng c a PL ĩ ư ưở ế
1
đề cương dân sự 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương dân sự 1 - Người đăng: hong-vu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
đề cương dân sự 1 9 10 19