Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi phancongngo
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 5617 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đề Cương Kinh Tế Môi Trường

Câu 1: Bản chất và mục đích nghiên cứu kinh tế môi trường
Hoạt động kinh tế của xã hội loài người có các thời kì(3):
- Kinh tế tự nhiên: Con người gắn chặt hữu cơ với hệ thống tự nhiên:
Hái lượm và săn bắt để sinh sống  chịu lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào tự
nhiên.
- Nền văn minh nông nghiệp: Con người đã tiến hành sản xuất trên cơ
sở phát triển các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi ở những vùng đất có khả năng
canh tác được  tác động nhất định đối với tự nhiên còn rất hạn chế và chưa
gây ra những biến đổi sâu sắc đối với môi trường sống.
- Nền văn minh công nghiệp: Con người đã tiến hành rộng khắp các
hoạt động sản xuất  làm biến đổi ngày càng sâu sắc đối với môi trường sống.
- Dưới góc độ của nền kinh tế thị trường có hàng hoá môi trường.
Môi trường với qui mô và chất lượng cho phép là một loại hàng hoá đặc
biệt. Hơn thế nữa, chất lượng môi trường khó có thể dùng tiền bạc và quyền lực
để giành lại được; do vậy nghiên cứu và giải quyết những vấn đề về môi trường
cần phải có sự hợp sức của toàn xã hội và toàn cầu.
KTMT ra đời và PT là do đòi hỏi của sự PT KT- XH.
Kinh tế môi trường nhằm nghiên cứu (3):
- Mối quan hệ biện chứng giữa môi trường với tư cách là hệ thống chỉnh
thể với các hoạt động kinh tế – xã hội.
- Đưa ra những giải pháp thích hợp trong việc đảm bảo sử dụng có
hiệu quả các nguồn TNTN và thành phần môi trường.
- Ngăn chặn và giảm thiểu những sai lầm của thị trường, hoặc những
mặt trái trong các quyết định và cơ chế khai thác, sử dụng TNTN và môi trường
cho các hoạt động kinh tế – xã hội.
Mục tiêu cơ bản của phần lớn các nước trên thế giới cũng như ở nước ta hiện
nay (2):
- Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm môi trường sống,
- Duy trì và cải thiện chất lượng của môi trường trong các hoạt động kinh
tế - xã hội.
Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, môi trường ngày càng mang
đậm tính chất của một dạng hàng hoá công cộng. Môi trường với tất cả những
tiện ích của mình, ngày càng trở thành tài sản chung của cộng đồng, vì cộng
đồng và do cộng đồng.
Bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững ngày càng trở thành
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi quốc gia, mọi cộng đồng và mỗi cá
nhân.
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu kinh tế môi trường (4):
1. Trang bị các lí luận, các kết quả điều tra nghiên cứu về môi trường do
các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước xây dựng; đặc biệt là những lĩnh
vực nghiên cứu về KTMT.
2. Phổ biến sâu rộng các lí luận, các kinh nghiệm trong nghiên cứu về
kinh tế môi trường cho ...
Đề Cương Kinh Tế Môi Trường
Đề cương kinh tế môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kinh tế môi trường - Người đăng: phancongngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đề cương kinh tế môi trường 9 10 106