Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Marketing quốc tế

Được đăng lên bởi thimaithuy.tran@gmail.com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

-

1. Tên môn học: MARKETING QUỐC TẾ – INTERNATIONAL MARKETING
2. Số đơn vị học trình : 3
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:
Lên lớp: 30 tiết
Thảo luận, làm bài tập: 15 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản
6. Mục tiêu môn học:
 Mục tiêu chung:
Môn học nhằm cung cấp một sự hiểu biết về Marketing quốc tế từ góc độ toàn cầu.
Nội dung môn học sẽ bao gồm các chủ đề sau: phân tích Marketing toàn cầu, phát triển
chiến lược Marketing toàn cầu, thiết kế các chương trình Marketing toàn cầu, và quản lý
Marketing toàn cầu. Sự hiểu biết về quá trình Marketing trong bối cảnh quốc tế là trọng
tâm của môn học.
 Mục tiêu cụ thể/Chuẩn đầu ra môn học:
Kết thúc môn học sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cụ thể về Marketing quốc tế
như sau:
Kiến thức:
LO1. Phác họa sự khác biệt giữa Marketing trong nước và quốc tế.
LO2. Hiểu và đánh giá cao sự đa dạng trong môi trường chính trị, văn hóa, kinh tế và
tài chính phải đối mặt với thị trường quốc tế.
LO3. Phân tích và đánh giá tiềm năng thị trường của một quốc gia sử dụng nhiều tiêu
chí chính trị, văn hóa, kinh tế và tài chính.
LO4. Thiết kế một kế hoạch tiếp thị để tiếp cận với thị trường toàn cầu.
Kỹ năng:
D3. Khả năng phản biện dựa trên thực chứng
D4. Hoạch định và tổ chức công việc
E1. Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (550 TOEIC)
E4. Khả năng trình bày hiệu quả các vấn đề hay ý tưởng trước đám đông
Thái độ:
G3. Xây dựng mô thức hình thành mục tiêu cá nhân đối với việc phát triển nghề
nghiệp
G4. Khả năng nắm bắt và sử dụng công nghệ mới
H1. Khả năng phối hợp làm việc để đạt được mục tiêu chung
I1. Sống và làm việc hiệu quả ở môi trường hội nhập toàn cầu
I2. Chia sẻ các quan điểm khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo trên thế
giới
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Môn học nhằm cung cấp một sự hiểu biết về Marketing quốc tế từ góc độ toàn cầu.
Môn học sẽ kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy và học tập bao gồm thảo luận, thuyết trình,
bài tập dự án để phát triển kiến thức của sinh viên về các vấn đề liên quan đến Marketing
quốc tế.

8. Nhiệm vụ của sinh viên :
Nghe giảng bài trên lớp một cách chủ động, tích cực.
Tự đọc và nghiên cứu giáo trình, sách báo, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của
giảng viên để nắm vững vấn đề đã học.
Thực hiện đầy đủ các bài tập giảng viên giao về nhà.
Áp dụng những kiến thức đã học để tập ph...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: MARKETING QUỐC TẾ – INTERNATIONAL MARKETING
2. Số đơn vị học trình : 3
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp: 30 tiết
- Thảo luận, làm bài tập: 15 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản
6. Mục tiêu môn học:
Mục tiêu chung:
Môn học nhằm cung cấp một sự hiểu biết về Marketing quốc tế từ góc độ toàn cầu.
Nội dung môn học sẽ bao gồm các chủ đề sau: phân tích Marketing toàn cầu, phát triển
chiến lược Marketing toàn cầu, thiết kế các chương trình Marketing toàn cầu, quản
Marketing toàn cầu. S hiểu biết về quá trình Marketing trong bối cảnh quốc tế trọng
tâm của môn học.
Mục tiêu cụ thể/Chuẩn đầu ra môn học:
Kết thúc môn học sinh viên được các kiến thức kỹ năng cụ thể về Marketing quốc tế
như sau:
Kiến thức:
LO1. Phác họa sự khác biệt giữa Marketing trong nước và quốc tế.
LO2. Hiểu và đánh giá cao sự đa dạng trong môi trường chính trị, văn hóa, kinh tế
tài chính phải đối mặt với thị trường quốc tế.
LO3. Phân tích và đánh giá tiềm năng thị trường của một quốc gia sử dụng nhiều tiêu
chí chính trị, văn hóa, kinh tế và tài chính.
LO4. Thiết kế một kế hoạch tiếp thị để tiếp cận với thị trường toàn cầu.
Kỹ năng:
D3. Khả năng phản biện dựa trên thực chứng
D4. Hoạch định và tổ chức công việc
E1. Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (550 TOEIC)
E4. Khả năng trình bày hiệu quả các vấn đề hay ý tưởng trước đám đông
Thái độ:
G3. Xây dựng mô thức hình thành mục tiêu cá nhân đối với việc phát triển nghề
nghiệp
G4. Khả năng nắm bắt và sử dụng công nghệ mới
H1. Khả năng phối hợp làm việc để đạt được mục tiêu chung
I1. Sống và làm việc hiệu quả ở môi trường hội nhập toàn cầu
I2. Chia sẻ các quan điểm khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo trên thế
giới
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Môn học nhằm cung cấp một sự hiểu biết về Marketing quốc tế từ góc độ toàn cầu.
Môn học sẽ kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy và học tập bao gồm thảo luận, thuyết trình,
bài tập dự án để phát triển kiến thức của sinh viên về các vấn đề liên quan đến Marketing
quốc tế.
Đề cương Marketing quốc tế - Trang 2
Đề cương Marketing quốc tế - Người đăng: thimaithuy.tran@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương Marketing quốc tế 9 10 254