Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH

Được đăng lên bởi Ka Ta Na
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH
1. Tên học phần: Chủ thể kinh doanh
2. Số đơn vị học trình: 04 đơn vị học trình.
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 2.
4. Phân bổ thời gian: 60 tiết
- Lên lớp: 36 tiết;
- Thảo luận: 15 tiết;
- Tự học có hướng dẫn: 03 tiết;
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học về Chủ thể pháp luật dân sự.
6. Mục tiêu của học phần
Môn Chủ thể kinh doanh giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về các loại hình
chủ thể kinh doanh của Việt Nam, bao gồm những nội dung cơ bản: khái niệm, đặc điểm của các
loại chủ thể kinh doanh; thành lập, tổ chức lại, giải thể các doanh nghiệp; mô hình tổ chức quản
lý các doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp. Sau khi học
xong môn chủ thể kinh doanh, sinh viên biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị
để vận dụng vào việc đọc và hiểu văn bản pháp luật. Môn chủ thể kinh doanh giúp người học có
những kiến thức pháp luật để vận dụng vào công việc thực tế .
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Khi nghiên cứu môn Chủ thể kinh doanh, sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau:
-

Khái niệm, đặc điểm của các loại hình chủ thể kinh doanh

-

Việc thành lập, tổ chức, quản lý của các loại hình chủ thể kinh doanh

-

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

-

Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

8. Tài liệu học tập
- Tập bài giảng, giáo trình Luật Thương mại của Trường ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh, ĐH Luật Hà
Nội và của các trường ĐH khác nếu có;
- Các Tạp chí Luật học của Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí Khoa học Pháp
lý, Tạp chí Lập pháp;
- Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp trường;
- Các bài viết của các tác giả về các vấn đề có liên quan;
- Văn bản pháp luật liên quan đến môn học Luật Thương mại;
- Các tài liệu khoa học pháp lý của nước ngoài liên quan đến môn học Luật Thương mại.
9. Phương pháp giảng dạy
- Giảng lý thuyết: giảng giải kết hợp với đưa ra các vấn đề gợi mở để cho sinh viên tự tìm
hiểu, nghiên cứu.

1

- Thảo luận: giảng viên đặt câu hỏi, đưa ra tình huống để sinh viên thảo luận.
- Tự học có hướng dẫn: giảng viên gợi ý nội dung, sinh viên tự tìm thực tế để viết báo cáo.
Yêu cầu chia nhỏ các lớp của các khoa để thảo luận và đánh giá báo cáo của sinh viên. Giờ
của sinh viên đi thực tế không tính vào giờ báo cáo.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm
- Dự lớp (chuyên cần): thông qua điểm ki...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUT THƯƠNG MẠI
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH
1. Tên học phần: Chủ thể kinh doanh
2. Số đơn vị học trình: 04 đơn vị học trình.
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 2.
4. Phân bổ thời gian: 60 tiết
- Lên l
ớp: 36 tiết;
- Thảo luận: 15 tiết;
- Tự học có hướng dẫn: 03 tiết;
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học về Chủ thể pháp luật dân sự.
6. Mục tiêu của học phần
Môn Chủ thể kinh doanh giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về các loại hình
ch
ủ thể kinh doanh của Việt Nam, bao gồm những nội dung cơ bản: khái niệm, đặc điểm của các
loại chủ thể kinh doanh; thành lập, tổ chức lại, giải thể các doanh nghiệp; mô hình tổ chức quản
lý các doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp. Sau khi học
xong môn chủ thể kinh doanh, sinh viên biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang b
để vận dụng v
ào việc đọc và hiểu văn bản pháp luật. Môn chthể kinh doanh giúp người học có
những kiến thức pháp luật để vận dụng vào công việc thực tế .
7. Mô tvắn tắt nội dung học phần
Khi nghiên cứu môn Chủ thể kinh doanh, sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau:
- Khái niệm, đặc điểm của các loại hình chủ thể kinh doanh
- Việc thành lập, tổ chức, quản lý của các loại hình chthể kinh doanh
- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
- Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
8. Tài liệu học tập
- Tập bài giảng, giáo trình Luật Thương mại của Trường ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh, ĐH Luật Hà
N
ội và của các trường ĐH khác nếu có;
- Các Tạp chí Luật học của Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí Khoa học Pháp
lý, Tạp chí Lập pháp;
- Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp trường;
- Các bài viết của các tác giả về các vấn đề có liên quan;
-
Văn bản pháp luật liên quan đến môn học Luật Thương mại;
- Các tài liệu khoa học pháp lý của nước ngoài liên quan đến môn học Luật Thương mại.
9. Phương pháp giảng dạy
- Giảng lý thuyết: giảng giải kết hợp với đưa ra các vấn đề gợi mở để cho sinh viên tự tìm
hi
ểu, nghiên cứu.
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH - Người đăng: Ka Ta Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH 9 10 618