Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học quản tri bán hàng

Được đăng lên bởi Trắng Xóa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
Đây là môn học trang bị kiến thức giúp cho học viên có được kiến thức và kỹ năng
cơ bản về quản trị bán hàng, nhận thức về ngưới quản lý bán hàng và nhân viên bán
hàng trong công ty, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng đối với nhà quản trị bán hàng,
nắm được cách thức xây dựng và quản trị đội ngũ bán hàng, cuối cùng là nhận thức
được tương lai phát triển của quản trị bán hàng.
Số đơn vị học trình : 3
Hình thức giảng dạy chính của môn học : giảng lý thuyết trên lớp kết hợp hướng dẫn
thảo luận nhóm theo tình huống từng đề tài.
Tài liệu học tập
* Tài liệu chính: Jamers M.Comer, Quản trị bán hàng, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 2002
* Tài liệu tham khảo: Huỳnh Bá Tuệ Dương, Nghiệp vụ bán hàng, Tài liệu lưu hành
nội bộ, 2000
Philip Kotler, Những nguyên lý tiếp thị, NXB Thống kê , 2001
NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
1.
Quản trị bán hàng - Cách bố trí thang bậc
2.
Mục tiêu của chủ đề này – Con người và lợi nhuận
3.
Quản trị bán hàng – Một cái nhìn tổng thể
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG : CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRONG MỘT DOANH NGHIỆP, BẢN CHẤT CỦA NGHỀ BÁN HÀNG
1. Triển vọng chiến lược
2. Thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng
3. Những đại diện bán hàng: Họ làm gì?
4. Nội dung đa dạng của nghề bán hàng
CHƯƠNG 3: GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
1. Khái niệm
2. Những phẩm chất, kỹ năng của GĐBH
3. Những thuận lợi và khó khăn
4. Những vấn đề đạo đức

CHƯƠNG 4: LÃNH ĐẠO: PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG, DỰ BÁO BÁN HÀNG,
ĐỀ RA HẠN NGẠCH VÀ NGÂN SÁCH
1. Lãnh đạo là gì?
2. Mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng
3. Hoạt động lãnh đạo
4. Kỹ năng phân tích
5. Dự báo
6. Đề ra hạn ngạch
7. Lập ngân sách
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CỦA KHU VỰC BÁN HÀNG
1. Năng suất của lực lượng bán hàng
2. Tăng thời gian hữu hiệu
3. Tạo ra nỗ lực hữu dụng có hiệu quả hơn
4. Tăng năng suất thông qua thiết kế khu vực
5. Tăng năng suất thông qua thực hiện của khách hàng
6. Tự động hóa lực lượng bán hàng
CHƯƠNG 6: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG: TUYỂN DỤNG,
LỰA CHỌN VÀ HUẤN LUYỆN
1. Khái niệm cụ thể về xây dựng đội ngũ
2. Tuyển dụng
3. Lựa chọn
4. Huấn luyện
CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG: BÙ ĐẮP, ĐỘNG VIÊN VÀ ĐÁNH
GIÁ
1. Tầm quan trọng của kế hoạch bù đắp
2. Các kế hoạch bù đắp
3. Các nền tảng của động viên
4. Động viên và quản trị bán hàng: đưa các thuyết động viên vào thực hiện
5. Các cơ sở của đánh giá thực hiện
6. Các ...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
Đây môn học trang bị kiến thức giúp cho học viên được kiến thức kỹ năng
bản về quản trị bán hàng, nhận thức về ngưới quản lý bán hàng nhân viên bán
hàng trong công ty, hiểu vận dụng tốt các kỹ năng đối với n quản trị bán hàng,
nắm được cách thức xây dựng quản trị đội ngũ bán ng, cuối cùng nhận thức
được tương lai phát triển của quản trị bán hàng.
Số đơn vị học trình : 3
Hình thức giảng dạy chính của môn học : giảng lý thuyết trên lớp kết hợp hưng dẫn
thảo luận nhóm theo tình huống từng đề tài.
Tài liệu học tập
* Tài liệu chính: Jamers M.Comer, Quản trị bán hàng, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 2002
* Tài liệu tham khảo: Huỳnh Tuệ Dương, Nghiệp vụ bán hàng, Tài liệu lưu hành
nội bộ, 2000
Philip Kotler, Những nguyên lý tiếp thị, NXB Thống kê , 2001
NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
1. Quản trị bán hàng - Cách bố trí thang bậc
2. Mục tiêu của chủ đề này – Con người và lợi nhuận
3. Quản trị bán hàng – Một cái nhìn tổng thể
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG : CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRONG MỘT DOANH NGHIỆP, BẢN CHẤT CỦA NGHỀ BÁN HÀNG
1. Triển vọng chiến lược
2. Thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng
3. Những đại diện bán hàng: Họ làm gì?
4. Nội dung đa dạng của nghề bán hàng
CHƯƠNG 3: GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
1. Khái niệm
2. Những phẩm chất, kỹ năng của GĐBH
3. Những thuận lợi và khó khăn
4. Những vấn đề đạo đức
Đề cương môn học quản tri bán hàng - Trang 2
Đề cương môn học quản tri bán hàng - Người đăng: Trắng Xóa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn học quản tri bán hàng 9 10 115