Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ cương ôn tập

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống thông tin? Các nguyên tắc trong xây dựng
hệ thống thông tin?
2. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người trong hệ thống thông tin?
3. Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin quản lý? Cho ví dụ?
4. Khung tri thức về hệ thống thông tin gồm: Các khái niệm cơ bản, quy trình phát triển, ứng dụng kinh doanh, công
nghệ thông tin, thách thức quản trị? Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố đó?
5. Khái niệm thông tin? Các giai đoạn phát triển của hệ thống thông tin?
6. Hệ thống thông tin có những thành phần nào? Theo anh chị thành phần nào là quan trọng nhất? Tại sao?
7. Trình bày các công việc trong lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án?
8. Trình bày về các phương pháp cài đặt hệ thống? Theo anh (chị) phương pháp nào thường được sử dụng để cài
đặt một hệ thống thông tin quản lý. Vì sao?
9. Trình bày các thành phần có trong biểu đồ luồng dữ liệu.
10. Trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin? Giải thích ngắn gọn các thành phần trong mô
hình.
11. Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển một hệ thống thông tin? Vì sao?
12. Tại sao khi xây dựng các phần mềm hệ thống thông tin cần phải có giai đoạn phân tích và thiết kế
hệ thống?
13. Để xây dựng một hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, theo anh (chị) trong
giai đoạn khảo sát cần thực hiện những công việc gì? Giải thích?
14. Nêu đặc điểm của hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management), các
chức năng chính của hệ thống CRM?
15. Tại sao các doanh nghiệp cần quan tâm tới việc xây dựng hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng CRM
(Customer Relationship Management)?
16. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) là gì? Hệ thống này bao gồm
các phân hệ chính nào? Mô tả chức năng của các phân hệ đó. Khi triển khai ERP các doanh nghiệp cần phải quan
tâm tới những vấn đề gì?

...
1. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống thông tin? Các nguyên tắc trong xây dựng
hệ thống thông tin?
2. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người trong hệ thống thông tin?
3. Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin quản lý? Cho ví dụ?
4. Khung tri thức về hệ thống thông tin gồm: Các khái niệm cơ bản, quy trình phát triển, ứng dụng kinh doanh, công
nghệ thông tin, thách thức quản trị? Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố đó?
5. Khái niệm thông tin? Các giai đoạn phát triển của hệ thống thông tin?
6. Hệ thống thông tin có những thành phần nào? Theo anh chị thành phần nào là quan trọng nhất? Tại sao?
7. Trình bày các công việc trong lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án?
8. Trình bày về các phương pháp cài đặt hệ thống? Theo anh (chị) phương pháp nào thường được sử dụng để cài
đặt một hệ thống thông tin quản lý. Vì sao?
9. Trình bày các thành phần có trong biểu đồ luồng dữ liệu.
10. Trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin? Giải thích ngắn gọn các thành phần trong mô
hình.
11. Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển một hệ thống thông tin? Vì sao?
12. Tại sao khi xây dựng các phần mềm hệ thống thông tin cần phải có giai đoạn phân tích và thiết kế
hệ thống?
13. Để xây dựng một hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, theo anh (chị) trong
giai đoạn khảo sát cần thực hiện những công việc gì? Giải thích?
14. Nêu đặc điểm của hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management), các
chức năng chính của hệ thống CRM?
15. Tại sao các doanh nghiệp cần quan tâm tới việc xây dựng hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng CRM
(Customer Relationship Management)?
16. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) là gì? Hệ thống này bao gồm
các phân hệ chính nào? Mô tả chức năng của các phân hệ đó. Khi triển khai ERP các doanh nghiệp cần phải quan
tâm tới những vấn đề gì?
ĐỀ cương ôn tập - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ cương ôn tập 9 10 380