Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương QTNNL

Được đăng lên bởi Eden Garden
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
HỌC KỲ 2: - NĂM HỌC: 2012- 2013
1. Tổng số tín chỉ: 4 tín chỉ (60 tiết)
• Số tiết lý thuyết (giảng trên lớp)

: 32

• Số tiết thảo luận & thuyết trình, bài tập : 20
• Bài tập + kiểm tra giữa môn + ôn tập

:8

2. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3
3. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Quản trị nguồn nhân lực (cùng với quản trị Tài chính và quản trị Marketing), cung
cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện ba chức năng then chốt
trong điều hành quản lý doanh nghiệp: Nguồn nhân lực, Tài chính và Marketing. Quản trị
nhân lực là môn học bắt buộc đối với sinh viên Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học
Tài chính – Marketing.
Môn học chú trọng trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng căn bản về
quản trị nhân lực trong tổ chức/doanh nghiệp. Đồng thời, môn học cũng quan tâm hướng
dẫn sinh viên phát triển khả năng phân tích các vân đề trong thực tiễn quản trị nhân lực.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
Dự giờ giảng trên lớp, nghiên cứu các tài liệu do giảng viên giới thiệu, tìm hiểu
thực tế để báo cáo trước lớp, làm bài tập tình huống và thảo luận trên lớp về các tình
huống Quản trị nhân lực trong tổ chức/ doanh nghiệp.
5. Tài liệu học tập:
(1) Bài giảng do giảng viên cung cấp
(2) Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Quản trị nhân lực, Nxb Đại
học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
(3) Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực. Nxb Giáo dục.
(4) Nguyễn Thanh Hội (2003), Quản trị nhân sự. Nxb Thống kê.
(5) Nguyễn Hữu Thân (2006), Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê.
1

(6) 
(7) 
(8) Luật Lao động
6. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Làm bài tập giữa môn, thuyết trình: 30 %
- Điểm bài thi hết môn : 70%
7. Phương pháp giảng dạy và học tập:
Các chương được thực hiện theo cách kết hợp bài giảng, phân tích tình huống
nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được giới thiệu và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các
quan điểm, kỹ năng mới trong quản trị nhân lực. Sinh viên sẽ được yêu cầu tích cực tham
gia thảo luận tình huống, nhập vai, làm bài tập thực hành, trình bày trên lớp. Trong mỗi
buổi học, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sẽ có một nhóm sinh viên tham gia trình
bày, phân tích các tình huống thực tiễn tương ứng với nội dung của buổi học.
8. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Mục tiêu
Hiểu được khái niệm quản trị nguồn nhân lực, giải thích các mục tiêu của quản trị
nguồn nhân lự...
1
B TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐI HC TÀI CHÍNH - MARKETING
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
QUN TR NGUN NHÂN LC
HC K 2: - NĂM HC: 2012- 2013
1. Tng s tín ch: 4 tín ch (60 tiết)
S tiết lý thuyết (ging trên lp) : 32
S tiết tho lun & thuyết trình, bài tp : 20
Bài tp + kim tra gia môn + ôn tp : 8
2. Trình độ: Sinh viên năm th 3
3. Mô t vn tt ni dung môn hc:
Qun tr ngun nhân lc (cùng vi qun tri chính qun tr Marketing), cung
cp cho sinh viên nhng kiến thc, k năng cn thiết để thc hin ba chc năng then cht
trong điu hành qun lý doanh nghip: Ngun nhân lc, Tài chính và Marketing. Qun tr
nhân lc môn hc bt buc đối vi sinh viên Qun tr Kinh doanh ca Trưng Đại hc
Tài chính – Marketing.
Môn hc chú trng trang b cho sinh viên nhng kiến thc, k năng căn bn v
qun tr nhân lc trong t chc/doanh nghip. Đồng thi, môn hc cũng quan tâm hướng
dn sinh viên phát trin kh năng phân tích các vân đề trong thc tin qun tr nhân lc.
4. Nhim v ca sinh viên:
D gi ging trên lp, nghiên cu các tài liu do ging viên gii thiu, tìm hiu
thc tế để báo cáo trước lp, làm bài tp tình hung tho lun trên lp v các tình
hung Qun tr nhân lc trong t chc/ doanh nghip.
5. Tài liu hc tp:
(1) Bài ging do ging viên cung cp
(2) Nguyn n Đim, Nguyn Ngc Quân (2010), Qun tr nhân lc, Nxb Đi
hc Kinh tế Quc dân Hà Ni.
(3) Trn Kim Dung (2010), Qun tr ngun nhân lc. Nxb Giáo dc.
(4) Nguyn Thanh Hi (2003), Qun tr nhân s. Nxb Thng kê.
(5) Nguyn Hu Thân (2006), Qun tr nhân s, Nxb Thng kê.
Đề cương QTNNL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương QTNNL - Người đăng: Eden Garden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương QTNNL 9 10 88