Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương văn hóa kinh doanh

Được đăng lên bởi lethimai12294
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1807 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Văn hóa kinh doanh
ĐỀ CƯƠNG MÔN: VĂN HÓA KINH DOANH
Câu 1: Văn hóa kinh doanh là gì? Trình bày các nhân tố cấu thành Văn hóa kinh doanh?
Trả lời:
-Văn hóa kinh doanh là hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi do chủ thể kinh doanh tạo
ra trong quá trình kinh doanh, được thể hiện trong cách ứng xử của họ với xã hội, tự nhiên ở một cộng đồng hay
một khu vực.
-Các nhân tố cấu thành Văn hóa kinh doanh:
1
2

3
4
5

1.Triết lý kinh doanh.
2.Đạo đức kinh doanh.
3.Văn hóa doanh nhân.
4.Văn hóa doanh nghiệp.
5.Ứng xử kinh doanh.

Câu 2: Các nhân tố nào ảnh hưởng tới việc hình thành văn hóa kinh doanh của chủ thể kinh doanh? Theo
bạn nhân tố nào có vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
Trả lời:
-Các nhân tố ảnh hưởng tới việc hình thành văn hóa kinh doanh của chủ thể doanh kinh doanh là:
1.Văn hóa xã hội, văn hóa dân tộc.
Văn hóa kinh doanh là một bộ phận của văn hóa dân tộc, văn hóa xã hội. Vì vậy, sự phản chiếu của văn hóa dân
tộc , văn hóa xã hội lên nền văn hóa kinh doanh là một điều tất yếu. Mỗi cá nhân trong 1 nền văn hóa kinh
doanh đều phụ thuộc vào một nền văn hóa dân tộc cụ thể, với một phần tuân theo các giá trị văn hóa dân tộc cụ
thể, với một phần nhân cách tuân theo các giá trị văn hóa dân tộc. Mức độ coi trọng tính cá nhân hay tính tập
thể, khoảng cách phân cấp xã hội, tính linh hoạt chuyển đổi giữa các tầng lớp xã hội, tính đối lập giữa nam
quyền và nữ quyền, tính thận trọng,… là những nhân tố của văn hóa xã hội tác động mạnh mẽ đến văn hóa kinh
doanh. Hoạt động kinh doanh luôn tồn tại trong một môi trường xã hội nhất định nên nhất thiết nó phải chịu ảnh
hưởng của văn hóa xã hội. Các yếu tố của nền văn hóa xã hội như hệ giá trị, tập tục, thói quen, nghi lễ, lối sống,
tư tưởng tôn giáo, cơ cấu dân số, thu nhập của dân chúng, vai trò của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội,…
đều tác động mạnh mẽ đến hoạt động của daonh nghiệp.
2.Thể chế xã hội.
Thể chế là yếu tố hàng đầu, có vai trò tác động chi phối tới văn hóa kinh doanh của mỗi nước. Hoạt động sản
xuất - kinh doanh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng doanh nghiệp trong xã hội đều phải chịu sự quy định, sự
tác động của môi trường thể chế, phải tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục hành chính, sự quản lý của Nhà nước về
kinh tế. Do vậy, có thể nói, thể chế chính trị, thể chế kinh tế, thể chế hành chính, thể chế văn hóa, các chính sách
của Chính phủ, hệ thống pháp chế,… là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh và qua đó
ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành và phát tr...
Văn hóa kinh doanh
ĐỀ CƯƠNG MÔN: 
Văn hóa kinh doanh là gì? Trình bày các nhân tố cấu thành Văn hóa kinh doanh?

-Văn hóa kinh doanh là hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi do chủ thể kinh doanh tạo
ra trong quá trình kinh doanh, được thể hiện trong cách ứng xử của họ với xã hội, tự nhiên ở một cộng đồng hay
một khu vực.
-Các nhân tố cấu thành Văn hóa kinh doanh:
Các nhân tố nào ảnh hưởng tới việc hình thành văn hóa kinh doanh của chủ thể kinh doanh? Theo
bạn nhân tố nào có vai trò quan trọng nhất? Vì sao?

-Các nhân tố ảnh hưởng tới việc hình thành văn hóa kinh doanh của chủ thể doanh kinh doanh là:
1.Văn hóa xã hội, văn hóa dân tộc.
Văn hóa kinh doanh là một bộ phận của văn hóa dân tộc, văn hóa xã hội. Vì vậy, sự phản chiếu của văn hóa dân
tộc , văn hóa hội lên nền văn hóa kinh doanh một điều tất yếu. Mỗi nhân trong 1 nền văn hóa kinh
doanh đều phụ thuộc vào một nền văn hóa dân tộc cụ thể, với một phần tuân theo các giá trị văn hóa dân tộc cụ
thể, với một phần nhân cách tuân theo các giá trị văn hóa dân tộc. Mức độ coi trọng tính nhân hay tính tập
thể, khoảng cách phân cấp hội, tính linh hoạt chuyển đổi giữa các tầng lớp hội, tính đối lập giữa nam
quyền và nữ quyền, tính thận trọng,… là những nhân tố của văn hóa xã hội tác động mạnh mẽ đến văn hóa kinh
doanh. Hoạt động kinh doanh luôn tồn tại trong một môi trường xã hội nhất định nên nhất thiết nó phải chịu ảnh
hưởng của văn hóa xã hội. Các yếu tố của nền văn hóa xã hội như hệ giá trị, tập tục, thói quen, nghi lễ, lối sống,
tưởng tôn giáo, cấu dân số, thu nhập của n chúng, vai trò của các tổ chức kinh tế, chính trị, hội,…
đều tác động mạnh mẽ đến hoạt động của daonh nghiệp.
2.Thể chế xã hội.
Thể chế yếu tố hàng đầu, vai trò tác động chi phối tới văn hóa kinh doanh của mỗi nước. Hoạt động sản
xuất - kinh doanh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng doanh nghiệp trong xã hội đều phải chịu sự quy định, sự
tác động của môi trường thể chế, phải tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục hành chính, sự quản của Nhà nước về
kinh tế. Do vậy, có thể nói, thể chế chính trị, thể chế kinh tế, thể chế hành chính, thể chế văn hóa, các chính sách
của Chính phủ, hệ thống pháp chế,… là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh và qua đó
ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành phát triển n hóa kinh doanh. Sự ổn định chính trị được coi một
tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của daonh nghiệp. Sự bình ổn của hệ thống chính trị biểu hiện qua
các yếu tố pháp luật, ngoại giao, hệ thống chính sách, v.v… sẽ tạo điều kiệ tốt cho hoạt động kinh doanh, tạo sự
ổn định của doanh nghiệp và tạo điều kiện cho sự phát triển văn hóa kinh doanh.
3.Quá trình toàn cầu hóa.
SV: Ngô Thị Linh Hòa – KT4D – Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
5
4
3
2
1
1.Triết lý kinh doanh.
2.Đạo đức kinh doanh.
3.Văn hóa doanh nhân.
4.Văn hóa doanh nghiệp.
5.Ứng xử kinh doanh.
Đề cương văn hóa kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương văn hóa kinh doanh - Người đăng: lethimai12294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương văn hóa kinh doanh 9 10 509