Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Được đăng lên bởi Britney Steward
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẬP

HỌ TÊN: …………………………………….
Lớp…………
Listening
Marks:
Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian: 40 phút.
Reading and writing
Speaking Total

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

PART 1. LISTENING ( 20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)
( Em hãy nghe và đánh số vào ô trống)
A. I’m Hoa.

C. I’m Quan.

B. I’m Mai.

D. I’m Nam.

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
(Em hãy nghe và viết T(đúng) hoặc F(sai) vào ô trống như ví dụ)

1. I am Nam.

2. I’m Nam.

3. The boy is Quan.

4. This is Tom.
5. My name is Linda.

T

F

Q.10

6. This is my friend.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)
(Em hãy nghe và vẽ đường nối các câu với số của chúng như ví dụ)
0
Hello. I’m Mai.
1
My name’s Linda.

This is Tom.

2
3

The boy is Phong.

This is my friend.

4

Question 4. Listen and tick. (1 pt)
(Em hãy nghe và đánh dấu X vào ô)
1. A. Hello. I’m Mai.

2. A. My name’s Lan.

B. Hello. I’m Tom.

B. Goodbye, Lan.

C. Hello. I’m Linda.

C. Bye, Lan.

3. A. This is Mai.

4. A. L- I- N- D- A.

B. That is Mai.
C. My name’s Mai.
Question 5. Listen and complete. (1pt)
(Em hãy nghe và hoàn thành các câu sau)
1. Hoa: Hello. I’m Hoa.
Mai: Hi, Hoa. I’m ………..

B. N- A- M.
C. T- O - M.

2. Tom: Hello. How are you?
Peter: Hi, Tom. I’m fine, ……………………..And you?
Tom: Fine, thanks.
3. Nam: How do you spell your name?
Linda: ……………………………..
4. Tom: What’s your name?
Tony: My name’s ………………
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6: Read and match the sentences in A to the sentences in B. (Em
hãy nối những câu ở cột A tương ứng với những câu ở cột B)
A
1. How are you?

B
a. My name is Mai.

2. How do you spell your name?

b. I’m fine, thank you.

3. Goodbye.

c. Hi.

4. What is your name?

d. Bye.

5. Hello.
e. T- O- N- Y.
Question 7: Reorder the words to make a sentence. (Em hãy sắp xếp lại
nhưỡng từ sau tạo thành câu).
Example: Tom/ is/ This/ .
→This is Tom.
1. Mai/ Hello./ I/ am
→…………………………………………………………………………
2. name/ How/ you/ your/ do/ spell/ ?
→…………………………………………………………………………
3. friend/ is/ new/ This/ my/ .
→…………………………………………………………………………..

4. name/ is/ Tom/ My/ .
→………………………………………………………………………......
Question 8: Reorder the letters to make the words. (Sắp xếp các chữ cái
tạo thành từ)
0. holel→ Hello

3. who→…………………

1. reePt→…………………..

4. nema→……………….

2. anhkTs→………………...
Question 9: Choose a word from the box and ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẬP
HỌ TÊN: …………………………………….
Lớp…………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian: 40 phút.
Marks:
Listening Reading and writing Speaking Total
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5
Q.6 Q.7 Q.8 Q. 9 Q.10
PART 1. LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
( Em hãy nghe và đánh số vào ô trống)
A. I’m Hoa. C. I’m Quan.
B. I’m Mai. D. I’m Nam.
Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
(Em hãy nghe và viết T(đúng) hoặc F(sai) vào ô trống như ví dụ)
1. I am Nam.
2. I’m Nam.
3. The boy is Quan.
4. This is Tom.
5. My name is Linda.
F
T
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Người đăng: Britney Steward
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 9 10 427