Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn tập thi tốt nghiệp mạng máy tính

Được đăng lên bởi Candy Boo
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM COM103
Câu 1:

Mạng máy tính nào kết nối các máy tính trong phạm vi hẹp chỉ trong khảng vài chục Km trở lại

A.

Lan

B.

Wan

C.

Man

D.

Gan

Đáp án: A
Câu 2:

Trong mạng Lan có các loại mạng nào

A.

Mạng ngang hàng (peer to peer)

B.

Client/server

C.

Peer to peer và Client/server

D.

Point to point

Đáp án: C
Câu 3:

Mạng trải rộng trong phạm vi đô thị

A.

Wan

B.

Man

C.

Lan

D.

Gan

Đáp án: B
Câu 4:

Mạng kết nối các LAN mà phân cách bởi các địa điểm địa lý cần được cung cấp bởi nhà cung cấp
viễn thông (TSP)
A. Mạng diện rộng
B. Mạng địa lý
C.

Mạng cục bộ

D.

Mạng không dây

Đáp án: A
Câu 5:

Ứng dụng của mạng máy tính là

A.

Chia sẻ file, chia sẻ internet, chia sẻ máy tin, gởi B. Chia sẻ file, chia sẻ internet, chia sẻ máy tin
tin nhắn, Kết nối các thiết bị gia đình
C. Chia sẻ file, chia sẻ internet
D. Chia sẻ file, chia sẻ internet, chia sẻ máy tin,
gởi tin nhắn

Đáp án: A
Câu 6:

Trong mô hình OSI tầng nào tìm đường và quản lý việc truyền thông báo

A.

Ứng dụng

B.

Tầng Phiên

C.

Tầng Mạng

D.

Tầng trình diễn

Đáp án: C
Câu 7:

Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bít từ tầng vật lý chuyển lên thành

A.

Frame

B.

Packet

C.

Segment

D.

psu

Đáp án: A
Câu 8:
A.

Thứ tự các lớp trong mô hình OSI

Application, Sesstion, Presentation, Tranport,
Network, Datalink, Physical
C. Application, Presentation, Sesstion, Tranport,
Network, Physical, Datalink

B. Physical, Application, Presentation, Sesstion,
D.

Tranport, Network, Datalink
Application, Presentation, Sesstion, Tranport,
Network, Datalink, Physical

Đáp án: D
Câu 9:

Trong mô hình OSI tầng phiên (Session) Làm nhiệm vụ gì?

A.

Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giữa các B. Thiết lập quá trình đóng gói dữ liệu
ứng dụng
C. Thiết lập quá trình phân tích dữ liệu
D. Thiết lập và vận chuyển dữ liệu

Đáp án: A
Câu 10:

Lớp nào cung cấp phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập vào môi trường OSI và cung
cấp các dịch vụ thông tin phân tán
A. Transport
B. Presentasion
C.

Application

D.

Session

Đáp án: C
Câu 11:

Các yêu cầu tối thiểu cho việc định địa chỉ trong một mạng dựa trên giao thưc TCP/IP

A.

IP address, Subnet Mark và default gateway

B.

Mac address và subnet mask

C.

Ip address

D.

Ip address và subnet mask

Đáp án: D
Câu 12:

Bộ giao thứ TCP/IP gồm mấy tầng?

A.

1

B.

4

C.

7

D.

6

Đáp án: B
Câu 13:

Giao thức nào được sử dụng để gán địa chỉ IP tĩnh

A.

Procy ARP

B.

DHCP

C.

TCP/IP

D.

FTP

Đáp án: C
Câu 14:

Giao thức nào tro...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM COM103
Câu 1:
Mạng máy tính nào kết nối các máy tính trong phạm vi hẹp chỉ trong khảng vài chục Km trở lại
A.
Lan B. Wan
C.
Man D. Gan
Đáp án: A
Câu 2:
Trong mạng Lan có các loại mạng nào
A.
Mạng ngang hàng (peer to peer) B. Client/server
C.
Peer to peer và Client/server D. Point to point
Đáp án: C
Câu 3:
Mạng trải rộng trong phạm vi đô thị
A.
Wan
B.
Man
C.
Lan
D.
Gan
Đáp án: B
Câu 4:
Mạng kết nối các LAN mà phân cách bởi các địa điểm địa lý cần được cung cấp bởi nhà cung cấp
viễn thông (TSP)
A.
Mạng diện rộng
B.
Mạng địa lý
C.
Mạng cục bộ
D.
Mạng không dây
Đáp án: A
Câu 5:
Ứng dụng của mạng máy tính là
A.
Chia sẻ file, chia sẻ internet, chia sẻ máy tin, gởi
tin nhắn, Kết nối các thiết bị gia đình
B.
Chia sẻ file, chia sẻ internet, chia sẻ máy tin
C.
Chia sẻ file, chia sẻ internet
D.
Chia sẻ file, chia sẻ internet, chia sẻ máy tin,
gởi tin nhắn
Đáp án: A
Câu 6:
Trong mô hình OSI tầng nào tìm đường và quản lý việc truyền thông báo
A.
Ứng dụng
B.
Tầng Phiên
C.
Tầng Mạng
D.
Tầng trình diễn
Đáp án: C
Câu 7:
Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bít từ tầng vật lý chuyển lên thành
A.
Frame
B.
Packet
C.
Segment
D.
psu
Đáp án: A
Câu 8:
Thứ tự các lớp trong mô hình OSI
A.
Application, Sesstion, Presentation, Tranport,
Network, Datalink, Physical
B.
Physical, Application, Presentation, Sesstion,
Tranport, Network, Datalink
C.
Application, Presentation, Sesstion, Tranport,
Network, Physical, Datalink
D.
Application, Presentation, Sesstion, Tranport,
Network, Datalink, Physical
Đề ôn tập thi tốt nghiệp mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề ôn tập thi tốt nghiệp mạng máy tính - Người đăng: Candy Boo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề ôn tập thi tốt nghiệp mạng máy tính 9 10 264