Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN MỞ ĐẦU

Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội
được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, hình
thành một ngành kinh tế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại là một
ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lưu thông hàng
hóa đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản
xuất với thị trường, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển.
Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh
tranh gay gắt, doanh nghiệp thươne mại cũne là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng
phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt
và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình
thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm
tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ
sở để xác định số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, là khoản để bù đắp vốn kinh
doanh và chi phí phát sinh trons quá trình hoạt độns của doanh nghiệp, lợi nhuận của
doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu... Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình
kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương
lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
trên thương trường. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm
doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng.
Với tầm quan trọng của việc phân tích nhằm tìm ra các biện pháp để không ngừng
tăng doanh thu bán hàng đối với doanh nehiệp trone nền kinh tế thị trường, nhờ được
nghiên cứu về tình hình doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Bông Mai, được sự
hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo, tôi đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài:
“Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai” làm đề tài
chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa.
Kết cấu chuyên đề gồm ba phần chính:
Phần I - Những cơ sở lý luận về phân tích doanh thu bán hàng ở một doanh
nghiệp.
Phần II - Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của Công ty TNHH
Bông Mai.

Phần in - Một sô ý kiến đề xuất nhằm không ngừng
tăng doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai.

PHẦN I
NHỮNG Cơ SỞ LÝ LUẬN VỂ PHÂN TÍCH DOANH THƯ BÁN HÀNG Ở MỘT DOANH NGHIỆP
I- / KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH
DOANH THU BÁN HÀNG Ở MỘT DOANH NGHIỆP.

1- / Khái niệm doanh thu bán hàng...
PHẦN MỞ ĐẦU
Phân công lao động hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động hội
được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, hình
thành một ngành kinh tế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại một
ngành kinh tế độc lập chức năng quan trọng thực hiện quá trình lưu thông hàng
hóa đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản
xuất với thị trường, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển.
Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường sự cạnh
tranh gay gắt, doanh nghiệp thươne mại cũne một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng
phải hạch toán kinh tế, lấy thu đắp chi psao cho lãi. Muốn quản kinh tế tốt
kinh doanh hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình
thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm
tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ
sở để xác định số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, khoản để đắp vốn kinh
doanh chi phí phát sinh trons quá trình hoạt độns của doanh nghiệp, lợi nhuận của
doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu... Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình
kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương
lai. Ngoài ra, doanh thu yếu tố khẳng định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp
trên thương trường. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm
doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng.
Với tầm quan trọng của việc phân tích nhằm tìm ra các biện pháp để không ngừng
tăng doanh thu bán hàng đối với doanh nehiệp trone nền kinh tế thị trường, nhờ được
nghiên cứu về tình hình doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Bông Mai, được sự
hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo, tôi đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài:
“Phân tích tình hình doanh thu bán hàng Công ty TNHH Bông Mai” làm đề tài
chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa.
Kết cấu chuyên đề gồm ba phần chính:
Phần I - Những cơ sở lý luận về phân tích doanh thu bán hàng ở một doanh
nghiệp.
Phần II - Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của Công ty TNHH
Bông Mai.
Phn in - Mt sô ý kiến đ xut nhm không ngng
tăng doanh thu bán hàng Công ty TNHH Bông Mai.
Đề tài Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề tài Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai 9 10 904