Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài thuyết trình DNTN và hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi Doraemeo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH: DNTN VÀ HỘ KINH DOANH

MỤC LỤC

0

I. Hộ kinh doanh:
Nghị định số 88/2006 NĐ- CP để xác định chế độ trách nhiệm của chủ hộ kinh
doanh. Định nghĩa này có nội dung chính xác như sau: “Hộ kinh doanh do một cá
nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ
được kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con
dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh
doanh” (Điều 36, khoản 1)
1. Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh
a) Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân
Hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập có bản chất là cá nhân kinh doanh, do
đó không thể là pháp nhân. Mọi tài sản trong của hộ kinh doanh đều là tài sản của cá
nhân tạo lập nó. Cá nhân tạo lập hộ kinh doanh hưởng toàn bộ lợi nhuận (sau khi đã
thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thanh toán theo qui định của pháp luật) và gánh
chịu mọi nghĩa vụ. Cá nhân tạo lập hộ kinh doanh có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn
trong các vụ án liên quan tới hoạt động của hộ kinh doanh.
Trường hợp hộ kinh doanh được tạo lập bởi hộ gia đình, thì hộ kinh doanh có
bản chất là hộ gia đình kinh doanh. Do đó hộ kinh doanh cũng không phải là pháp
nhân.
b) Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh qui mô rất nhỏ
Đặc điểm này xuất phát từ các qui định của pháp luật Việt Nam căn cứ vào số
lượng lao động được sử dụng trong hộ kinh doanh. hộ kinh doanh sử dụng thường
xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Hộ
kinh doanh theo Nghị định số 88/2006 NĐ- CP chỉ được tiến hành kinh doanh tại “một
địa điểm”.
c) Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của hộ
kinh doanh
Hộ kinh doanh không phải là một thực thể độc lập, tách biệt với chủ nhân của
nó. Nên về nguyên tắc chủ nhân của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối
với khoản nợ của hộ kinh doanh, có nghĩa là chủ nhân của hộ kinh doanh phải chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình kể cả tài sản không đưa vào kinh doanh.
2. Thành lập và đăng ký kinh doanh:
1

Pháp luật Việt Nam thường chỉ tập trung vào vấn đề đăng ký kinh doanh của hộ
kinh doanh, còn dường như không kiểm soát quá trình thành lập hộ kinh doanh dù
hộ kinh doanh đó được thành lập bởi một hộ gia đình hoặc một nhóm.
Tuy nhiên điều kiện để thành lập hộ kinh doanh luôn được đặt ra đối với cá nhân
kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Trước hết cá nhân thành lập hộ kinh
doanh phải là công dân Việt Nam. Tiếp đó, cá nhân không thuộc diện pháp luật cấm
k...
ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH: DNTN VÀ HỘ KINH DOANH
M C L C
Đề tài thuyết trình DNTN và hộ kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài thuyết trình DNTN và hộ kinh doanh - Người đăng: Doraemeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề tài thuyết trình DNTN và hộ kinh doanh 9 10 471