Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tiền lương tiền công

Được đăng lên bởi Minh Đạt Phạm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4136 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại
công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

Nguyễn Vũ Tiến

Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Tạ Đức Khánh
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Hệ thố ng hóa nhữ ng lý lu ậ n chung v ề tiền lương, tiền thưởng, đánh giá sự cầ
n
thiết phả i hoàn thiệ n công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp. Trình bày
những đặc điể m củ a Công ty có ảnh hưởng đế n công tác tiền lương, tiền thưở ng. Phân
tích thực tr ạng công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i Công ty Cổ phầ n Xuất nhập khẩu Bắc
Giang và k ết qu ả công tác tiền lương, tiền thưởng. Đề xuất mộ t số cải tiế n về công tác
tiền lương: củ ng cố bộ ph ậ n làm công tác tiền lương, tiền thưở ng; Tiế n hành phân tích
công việc; Xây d ựng định mức lao độ ng; Xây d ự ng hệ thố ng thang b ảng lương mớ i; Cả
i
tiế n phụ cấp lương; Lựa chọ n lạ i hình thức tiền lương phù hợp. Cả i tiế n công tác tiề n
thưởng: tiết kiệm; Thưở ng nâng cao chất lượ ng sả n phẩm; Thưở ng sáng kiế n cả i tiế n k
ỹ
thu ật, hợp lý hóa công việc nhằ m hoàn thiệ n công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i công ty
Cổ phần Xu ất nhập khẩu Bắc Giang.
Keywords: Công ty Cổ phần xu ất khẩu; Quản tr ị kinh doanh; Tiền lương; Tiền thưở ng;
Bắc Giang
Content
1. Tính cấp thiết của luận văn
Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của đất nước, vấn đề tiền lương, tiền thưởn
g
cho người lao động đang là một trong những vấn đề quan trọng, được cả cá nhân người lao độn
g
và doanh nghiệp quan tâm.
Tiền lương, tiền thưởng với Nhà nước nó là một trong những công cụ để Nhà nước phâ
n

phối, sắp xếp và ổn định lao động một cách hợp lý giữa các ngành nghề, các vùng và thực hiệ
n
phân công lao động toàn xã hội.
Với doanh nghiệp, tiền lương, tiền thưởng là một trong những yếu tố của chi phí sản xuất
,
có quan hệ trực tiếp và tác động đến mức lợi nhuận của doanh nghiệp.
Với người lao động, tiền lương tiền thưởng là các nhân tố vật chất rất quan trọng trong
việc kích thích họ tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doan
h
nghiệp sẽ tăng. Do đó nguồn phúc lợi từ doanh nghiệp mà người lao động nhận được cũng s
ẽ
tăng lên, góp phần bổ sung thêm cho thu nhập, tăng lợi ích cho người lao động. Ngoài ra, khi lợ
i
ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương, thưởng thoả đáng sẽ tạo ra sức gắn kế
t
giữa người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, làm cho người lao động có trác
h
nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạ...
Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại
công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang
Nguyễn Tiến
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Tạ Đức Khánh
Năm bảo vệ: 2008
Abstract:
Hệ thố ng hóa nhữ ng lý lu ậ n chung v ề tiền lương, tin thưởng, đánh giá sự cầ
n
thiết phả i hoàn thiệ n công tác tin lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp. Trình bày
những đặc điể m củ a Công ty có ảnh hưởng đế n công tác tiền lương, tin thưở ng. Phân
tích thực tr ạng công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i Công ty Cổ phầ n Xuất nhập khẩu Bắc
Giang và k ết qu ả công tác tiền lương, tin thưởng. Đ xuất mộ t số cải tiế n về công tác
tiền lương: củ ng cố bộ ph ậ n làm công tác tiền lương, tiền thưở ng; Tiế n hành phân tích
công việc; Xây d ựng định mức lao độ ng; Xây d ự ng hệ thố ng thang b ảng lương mớ i; Cả
i
tiế n phụ cấp lương; Lựa chọ n lạ i hình thức tiền lương phù hợp. Cả i tiế n công tác tiề n
thưởng: tiết kiệm; Thưở ng nâng cao chất lượ ng sả n phẩm; Thưở ng sáng kiế n cả i tiế n k
thu ật, hợp lý hóa công việc nhằ m hoàn thi n công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i công ty
Cổ phần Xu ất nhập khẩu Bắc Giang.
Keywords:
Công ty Cổ phần xu ất khẩu; Quản tr ị kinh doanh; Tiền lương; Tiền thưở ng;
Bắc Giang
Content
1.
Tính
cấp
thiết
của
luận
văn
Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế hội của đất nước, vấn đề tin lương, tiền thưởn
g
cho người lao động đang một trong những vấn đề quan trọng, được cả nhân người lao độn
g
doanh nghiệp quan tâm.
Tiền lương, tiền thưởng với Nhà nước một trong những công cụ để Nhà nước p
n
Đề tài tiền lương tiền công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tiền lương tiền công - Người đăng: Minh Đạt Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề tài tiền lương tiền công 9 10 77