Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Xây dựng mô hình kinh tế lương để phân tích những tác động ,ảnh hưởng của giá và quảng cáo đến sản lượng sữa tiêu thụ

Được đăng lên bởi minhminh-10102994-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài : Xây dựng mô hình kinh tế lương
để phân tích những tác động ,ảnh hưởng
của giá và quảng cáo đến sản lượng sữa
tiêu thụ

Phần 1: Phân tích và đánh giá mô hình

1.1 Xây dựng mô hình
Mô hình gồm 3 biến:
-Biến phụ thuộc(Y) : Sản lượng sữa bán ra(đv: nghìn lit)
-Biến độc lập :
Mức giá( X2) (1000vnđ)
Quảng cáo(X3) (1000 vnđ)
Yi=ß1+ß2.X2i+ß3.X3i
1.2. Số liệu :thông tin từ trang bài thực hành kinh tế lượng.

sales=Yi
73.2
71.8
62.4
67.4
89.3
70.3
73.2
86.1
81
76.4
76.6
82.2
82.1
68.6
76.5
80.3
70.7
75
73.7
71.2
84.7

price=X2i
5.69
6.49
5.63
6.22
5.02
6.41
5.85
5.41
6.24
6.2
5.48
6.14
5.37
6.45
5.35
5.22
5.89
5.21
6
6.37
5.33

advert=X3i
1.3
2.9
0.8
0.7
1.5
1.3
1.8
2.4
0.7
3
2.8
2.7
2.8
2.8
2.3
1.7
1.5
0.8
2.9
0.5
2.1

2.phân tích kết quả thực nghiệm
Kết quả chạy mô hình từ phần mềm eviews
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 12/28/13 Time: 23:35
Sample: 1 22
Included observations: 22

A: Xây dựng mô hình,ước lượng, kiểm định hệ số và sự phù hợp
của mô hình
1.xác định mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể:
Yi=? 1 +? 2 ? 2?+? 3 ? 3?+U
2.mô hình hồi quy mẫu:

??=113.7598 – 7.381001X2 + 2.5548X3 + ? ?

a.Giải thích ý nghĩa các hệ số
β1 = 113.7598 có nghĩa là khi mức giá và quảng cá bằng 0 th mức tiêu thụ sản
lượng hàng hóa trung bình bằng 113.7598
β2=(-7.381001) có nghĩa là khi quảng cáo không đổi thì khi mức giá tăng thêm 1
đơn vị thì mức tiêu thụ hàng hóa giảm (-7.381001) đơn vị
β3 =2.5548 có nghĩa là khi mức giá không đổi thì quảng cáo tăng thêm 1 đơnvị thì
mức tiêu thụ hàng hóa tăng 2.5548 đơn vị

g

:

Vớimức ý nghĩa 5%, ước lượng và kiểm định các hệ số hồi quy
• Ước lượng β1 : với mức ý nghĩabằng 0.05 ta cókhoảng tin cậycủa β1bằng :
(-∞; -2.096*14.626) υ (2.096*14.626;+∞)
=(-∞; -30.656) υ (30.656;+∞)
• Ước lượng β2 : với mức ý nghĩabằng 0.05, ta cókhoảng tin cậycủa β2bằng:
(-∞; -2.096*2.52023) υ ( 2.096*2.52023;+∞)
=(-∞; -5.2824) υ (5.2824;+∞)
• Ước lượng β3 :với mức ý nghĩabằng 0.05, ta cókhoảng tin cậycủa β3bằng :
(-∞;-2.88) υ (2.88;+∞)

• Kiểm định β1 :cặp giả thiết H0 : β1 = 0
H1 :β1 ≠ 0
Ta cóTCKĐ :t =(β^1 – β1) ∕ se(β^1)
Miền bác bỏ D =(-∞ ; -2 096) υ (2.096 ;+∞)
Giá trị quan sát :t =113.7598 ∕ se(β 1)
= 7.778 € D → bác bỏ H0khi giá và quảng cáo =0 thì
vẫn tiêu thụ một lượng 113.7598 nghìn lít
• Kiểm định β2 :cặp giả thiết H0 :β2 = 0
H1 :β2 ≠ 0
Ta có tqs = -2.93
Miền bác bỏ D =(-∞ ;-2.096) υ (2.096 ;+∞)
Nhận thấy tqs € D → bácbỏ H0 Mức giá có ảnh hưởng đến sản lượng tiêu
thụ

• Kiểm định β3 : cặp giả t...
Đề tài : Xây dựng mô hình kinh tế lương
để phân tích những tác động ,ảnh hưởng
của giá quảng cáo đến sản lượng sữa
tiêu thụ
Đề tài : Xây dựng mô hình kinh tế lương để phân tích những tác động ,ảnh hưởng của giá và quảng cáo đến sản lượng sữa tiêu thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Xây dựng mô hình kinh tế lương để phân tích những tác động ,ảnh hưởng của giá và quảng cáo đến sản lượng sữa tiêu thụ - Người đăng: minhminh-10102994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề tài : Xây dựng mô hình kinh tế lương để phân tích những tác động ,ảnh hưởng của giá và quảng cáo đến sản lượng sữa tiêu thụ 9 10 522