Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi 8

Được đăng lên bởi TiểuThư Như Quỳnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỖI NGÀY ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC THÌ SẼ KHÔNG QUÊN
THƯỜNG XUYÊN ĐỘNG VIÊN MÌNH THÌ SẼ KHÔNG CHÁN NẢN

CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG
Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.

ĐỀ SỐ 1
MÔN TOÁN
Thời gian: 120 phút
Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:
a) x2 – 4x + 4 = 25
b)

x  17 x  21 x  1


4
1990
1986 1004

c) 4x – 12.2x + 32 = 0
1 1 1
  0 .
x y z
yz
xz
xy
A 2
 2
 2
x  2 yz y  2xz z  2xy

Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và
Tính giá trị của biểu thức:

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào
chữ số hàng nghìn , thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm
3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị , ta vẫn được một số chính phương.
Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA’, BB’, CC’, H là trực tâm.
tổng

a) Tính

HA' HB' HC'


AA' BB' CC'

b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB.
Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN. IC.AM.
c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức

( AB  BC  CA) 2
AA' 2  BB' 2  CC' 2

đạt giá trị nhỏ nhất?

ĐÁP ÁN
 Bài 1(3 điểm):
1

KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH *** THÌ KHÔNG THỂ HỌC THÀNH

MỖI NGÀY ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC THÌ SẼ KHÔNG QUÊN
THƯỜNG XUYÊN ĐỘNG VIÊN MÌNH THÌ SẼ KHÔNG CHÁN NẢN

CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG
Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.
a) Tính đúng x = 7; x = -3
b) Tính đúng x = 2007
c) 4x – 12.2x +32 = 0  2x.2x – 4.2x – 8.2x + 4.8 = 0
 2x(2x – 4) – 8(2x – 4) = 0  (2x – 8)(2x – 4) = 0
 (2x – 23)(2x –22) = 0  2x –23 = 0 hoặc 2x –22 = 0
 2x = 23 hoặc 2x = 22  x = 3; x = 2

( 1 điểm )
( 1 điểm )
( 0,25điểm )
( 0,25điểm )
( 0,25điểm )
( 0,25điểm )

 Bài 2(1,5 điểm):
1 1 1
xy  yz  xz
  0 
0  xy  yz  xz 0 
x y z
xyz

yz = –xy–xz

( 0,25điểm )

x2+2yz = x2+yz–xy–xz = x(x–y)–z(x–y) = (x–y)(x–z)

( 0,25điểm )

Tương tự: y2+2xz = (y–x)(y–z) ; z2+2xy = (z–x)(z–y)

( 0,25điểm )

Do đó: A  ( x 

yz
xz
xy


y)( x  z ) ( y  x )( y  z ) (z  x )(z  y)

Tính đúng A = 1
 Bài 3(1,5 điểm):
Gọi abcd là số phải tìm a, b, c, d  N,
Ta có:

abcd k 2
(a  1)(b  3)(c  5)(d  3) m 2

abcd k 2

( 0,5 điểm )

0 a , b, c, d 9, a 0

(0,25điểm)

với k, m  N, 31  k  m  100


abcd  1353 m 2

Do đó: m2–k2 = 1353
 (m+k)(m–k) = 123.11= 41. 33 ( k+m < 200 )
m+k = 123
m+k = 41

hoặc
m–k = 11
m–k = 33
m = 67 hoặc
m = 37

k = 56
k= 4
Kết luận đúng abcd = 3136

 Bài 4 (4 ...
MỖI NGÀY ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC THÌ SẼ KHÔNG QUÊN
THƯỜNG XUYÊN ĐỘNG VIÊN MÌNH THÌ SẼ KHÔNG CHÁN NẢN
CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG
Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.
ĐỀ SỐ 1
MÔN TOÁN
Thời gian: 120 phút
Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:
a) x
2
– 4x + 4 = 25
b)
4
1004
1x
1986
21x
1990
17x
c) 4
x
– 12.2
x
+ 32 = 0
Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và
0
z
1
y
1
x
1
.
Tính giá trị của biểu thức:
xy2z
xy
xz2y
xz
yz2x
yz
A
222
Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cảc số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào
chữ số hàng nghìn , thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm
3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị , ta vẫn được một số chính phương.
Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA’, BB’, CC’, H trực tâm. a) Tính
tổng
'CC
'HC
'BB
'HB
'AA
'HA
b) Gọi AI phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự phân giác của góc AIC góc AIB.
Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN. IC.AM.
c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức
222
2
'CC'BB'AA
)CABCAB(
đạt giá trị nhỏ nhất?
ĐÁP ÁN
Bài 1(3 điểm):
KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH *** THÌ KHÔNG THỂ HỌC THÀNH
1
đề thi học sinh giỏi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi học sinh giỏi 8 - Người đăng: TiểuThư Như Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi 8 9 10 563