Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán lớp 7

Được đăng lên bởi pham-tran
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ 1
Bài 1: (4,5 đ ) Tính :
a)

 2 3 1 1 
 3 : . − + 
4 3 2


Bài 2 : (3đ)

 5
 3

1  5
2  3

b) 7,5 :  −  + 2 :  − 

5 9.16 2
10 4.4 3

c)

Tìm x biết :

7
2
−x =−
a)
3
3

b)

2x −

1
−2 = 6
2

Bài 3 : (1,5đ)

Tìm các số x , y , z biết

Bài 4 : (1đ)

Chứng minh rằng

2

c)

2
4

x −  =
3
9



x
y z
= =
2 3 4

217 + 214

:

và

x − y + z = 10

chia hết cho 9

ĐỀ 2
Bài 1 (4,5 đ ) Tính :
a)

23 +

3
1 3
−( :
4
2 4

Bài 2 : (3đ)

)

 1
 2

1  1
2  2

b) 2,5. −  + 3 :  − 

12 9.6 2
9 4 .4 3

c)

Tìm x biết :

3
2
a) − x = −
7
7

b)

3x −

2

1
−1 = 5
2

Bài 3 : (1,5đ)

Tìm các số x , y , z biết

Bài 4 : (1đ)

Chứng minh rằng

2
9

c)  x −  =
3
4



x y z
= =
4 3 2

227 + 225

x + y − z = 20

và

chia hết cho 5

ĐỀ 3
Bài 1 : Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể )
1
3

0

2

−6 1 
 +  − 1 : 3
 7  3 

  
a)   − 

b) 15

1 2
1 2
: −15 :
4 5
4 13

c)

6 2007 .7 2008
2 2006.212007

Bài 2 : Tìm x
5
1 7
x− =
a)
2
3 3

b)

x+

3
− 1,75 = 0
5

x

c)

8
2
  =
125
5

Bài 3 : Tìm các số x , y, z biết x : y : z = 3 : 4 : 5 và x + y -z = 144
Bài 4 : So sánh 4 333 và 3 444
ĐỀ 4
Bài 1 : Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể )

0

a)

1 −4
1 −4
 − 45 : 

6  5 
6  5 

2

 −1   − 3   1 
  −
 + 1 −  : 2
2
 3   5  

b) 35 : 

10 2006.7 2007
2 2005.35 2006
Bài 2 : Tìm x

c)

a)

4
1 7
x+ =
3
2 2

b)

x+

4
− 1,25 = 0
7

c)

x

8
2
  =
27
3

Bài 3 : Tìm các số a , b, c biết a : b: c = 3 : 5 : 7 và a + b - c = 10
Bài 4 : So sánh 2 225 và 3 180
ĐỀ 5
Bài 1 Thực hiện phép tính
3

2
 −1 
 1 1
a)  ÷ + 4  − ÷ − ( −1)
2
2
3
 



 −1   − 7 

1  −1 

b)  ÷ ÷ −  ÷ (Tính nhanh)
 2   −6  6  2 

( −9 ) .319
15
( −81)
21

c)

Bài 2 : Tìm x
−3
− 7 −5
x−
=
a)
4
2
2
Bài 3: Tìm x; y; z biết

b) x + 2,15 − 1, 85 = 1
x y z
= =
và x + y +z = 27
4 3 2

Bài 4 Tìm x, y biết 2x = 3y – 2x và x + y = 14

4x
c)
= 64
16

ĐỀ 6
Bài 1 Thực hiện phép tính
2

0
 -1 
 1 1
a)  ÷ + 3  - ÷- ( -2 )
2
 4 6

 − 1   −7 

(1,5đ)

1  −1 

b)  ÷ ÷ −  ÷ (Tính nhanh) (1đ)
 3   −6  6  3 
21
( 9 ) .319
c)
(1đ)
15
( −81)
Bài 2 : Tìm x (3,5đ)
−3
−7 −5
1
3x
x
+
+
2
=
3
x+
=
a)
b)
c)
= 27
2
4
−2
2
81
x y z
= =
Bài 3: Tìm x; y; z biết (2đ).
và x - y +z = 16
3 4 5
Bài 4 Tìm x, y biết (1 đ).
5x = 4y + 2x và x + y = -56

KIỂM TRA 1TIẾT ĐẠI SỐ 7– CHƯƠNG I
ĐỀ A
Bài 1 : Tính
2
10 5  2 
a)
: −  ÷ ×0, 75
33 11  3 
2 1
2 1
b) 16 × − 12 ×
3 4
3 4
c)

211.9 2
6 3.16 2

(1,5 điểm)
(...
ĐỀ 1
Bài 1: (4,5 đ ) Tính :
a)
+
2
1
3
1
.
4
3
:3
2
b)
+
3
5
:
2
1
2
3
5
:5,7
c)
34
29
4.10
16.5
Bài 2 : (3đ) Tìm x biết :
a)
3
2
3
7
=
x
b)
62
2
1
2
=
x
c)
9
4
3
2
2
=
x
Bài 3 : (1,5đ) Tìm các số x , y , z biết
432
zyx
==
10
=+
zyx
Bài 4 : (1đ) Chứng minh rằng :
chia hết cho 9
ĐỀ 2
Bài 1 (4,5 đ ) Tính :
a)
( )
4
3
:
2
1
4
3
2
3
+
b)
+
2
1
:
2
1
3
2
1
.5,2
c)
34
29
4.9
6.12
Bài 2 : (3đ) Tìm x biết :
a)
7
2
7
3
=
x
b)
51
2
1
3
=
x
c)
4
9
3
2
2
=
x
Bài 3 : (1,5đ) Tìm các số x , y , z biết
234
zyx
==
20
=+
zyx
Bài 4 : (1đ) Chứng minh rằng 2
27
+ 2
25
chia hết cho 5
ĐỀ 3
Bài 1 : Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể )
a)
3:1
3
1
7
6
3
1
20
+
b) 15
13
2
:
4
1
15
5
2
:
4
1
c)
20072006
20082007
21.2
7.6
Bài 2 : Tìm x
a )
3
7
3
1
2
5
=
x
b )
075,1
5
3
=+
x
c)
125
8
5
2
=
x
Bài 3 : Tìm các số x , y, z biết x : y : z = 3 : 4 : 5 và x + y -z = 144
Bài 4 : So sánh 4
333
444
3
ĐỀ 4
Bài 1 : Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể )
Đề thi toán lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi toán lớp 7 - Người đăng: pham-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi toán lớp 7 9 10 703