Ktl-icon-tai-lieu

đề thi toán

Được đăng lên bởi Khánh Trần Văn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thử

ĐỀ THI THỬ
MÔN: TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ (3TC)

Đề số 01
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1.

(1,5 điểm)
Tính đạo hàm của hàm số

y ln
Câu 2.

2x 3
4 x

(3 điểm)
Một nhà sản xuất độc quyền bán sản phẩm trên thị trường có hàm cầu Q 120 0,5. p ;
hàm chi phí cận biên của nhà sản xuất tại mỗi mức sản lượng là MC

Q 2 16 Q 300 .

a) Tại mức giá p = 40, nếu giá tăng 1% thì lượng cầu thay đổi như thế nào? Tại sao?
b) Hãy xác định mức sản lượng và giá bán cho lợi nhuận tối đa.
Câu 3.

(1,5 điểm)
Tính tích phân
1

x( 1 x

e

2x

)dx

0

Câu 4.

(2 điểm)
Tìm cực trị của hàm số

z x2
Câu 5.

4xy 5y2 4y 3

(2 điểm)
Bằng phương pháp Lagrange hãy tìm cực trị của hàm số u
x 2y 5.

x2

2 y 2 với điều kiện

-----------------------------------------Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Sinh viên phải nộp lại đề thi cùng với bài làm.
TX TOCB01_De thi thu_v1.0

1

Đề thi thử

Đề số 02
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1.

(1,5 điểm)
Cho hàm số y
x

Câu 2.

x 2 . 3 x 1 . Hãy tính vi phân của hàm số tại điểm x0

1 với

0,001 .

(1,5 điểm)
Xác định khoảng tăng, giảm và tìm cực trị của hàm số:

y x ln(x 2 3) .
Câu 3.

(2 điểm)
Tính tích phân
1

(2x 1)ln(x 2)dx
0

Câu 4.

(1,5 điểm)
Tìm đạo hàm riêng cấp hai w"xy của hàm số:

w ln(3x 2xy y2 )
Câu 5.

(1,5 điểm)
Tìm cực trị của hàm số

z x3 2xy y2 5x 3.
Câu 6.

(2 điểm)
Cho biết hàm lợi ích của một người tiêu dùng là U x 0, 7 .y 0,1 (x , y là lượng hàng hóa
trong cơ cấu mua sắm gồm hai mặt hàng). Hãy xác định cơ cấu mua sắm (x, y) để người
tiêu dùng tối đa hóa lợi ích của mình khi thu nhập dành cho tiêu dùng là m 4000
(ngàn đồng) và giá của các mặt hàng tương ứng là p x 28, p y 10 (ngàn đồng).

-----------------------------------------Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Sinh viên phải nộp lại đề thi cùng với bài làm.

2

TX TOCB01_De thi thu _v1.0

Đề thi thử

Đề số 03
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1.

(1,5 điểm)
Tính đạo hàm của:

y
Câu 2.

ln

3 2x
5x 1

(2 điểm)
Tìm các khoảng tăng, giảm và cực trị của hàm số:

x2

y
Câu 3.

4x 4 .e2x

(1,5 điểm)
Tính tích phân:
1

I

2x e

2x 2

.dx

0

Câu 4.

(1,5 điểm)
Viết biểu thức vi phân toàn phần của hàm số:

w
Câu 5.

x 2 y 4 5xy3

7x 4

21

(1,5 điểm)
Một doanh nghiệp cạnh tranh thuần túy sản xuất kết hợp 2 sản phẩm với hàm chi phí
như sau (Q1, Q2 là lượng sản phẩm thứ nhất, thứ hai):

TC 3Q12 2Q1Q2 2Q22 10
Hãy chọn mức sản lượng kết hợp (Q1, Q2) để doanh nghiệp có được lợi nhuận tối đa khi
giá mỗi sản phẩm thứ nhất là p1 = $160 và giá mỗi ...
Đề thi thử
TX TOCB01_De thi thu_v1.0 1
ĐỀ THI THỬ
MÔN: TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ (3TC)
Đề số 01
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Câu 1. (1,5 điểm)
Tính đạo hàm của hàm số
2x 3
y ln
4x
Câu 2. (3 điểm)
Một nhà sản xuất độc quyền bán sản phẩm trên thị trường hàm cầu
pQ .5,0120
;
hàm chi phí cận biên của nhà sản xuất tại mỗi mức sản lượng là
30016
2
QQMC
.
a) Tại mức giá p = 40, nếu giá tăng 1% thì lượng cầu thay đổi như thế nào? Tại sao?
b) Hãy xác định mức sản lượng và giá bán cho lợi nhuận tối đa.
Câu 3. (1,5 điểm)
Tính tích phân
Câu 4. (2 điểm)
Tìm cực trị của hàm số
22
z x 4xy 5y 4y 3
Câu 5. (2 điểm)
Bằng phương pháp Lagrange hãy tìm cực trị của hàm số
22
2yxu
với điều kiện
52yx
.
------------------------------------------
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Sinh viên phải nộp lại đề thi cùng với bài làm.
đề thi toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi toán - Người đăng: Khánh Trần Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
đề thi toán 9 10 854