Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và lời giải olympic toán SV Giải tích 20062012

Được đăng lên bởi Guan Yu
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ
LỜI GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN
SINH VIÊN
MÔN GIẢI TÍCH
TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2012
(Lê Phúc Lữ tổng hợp và giới thiệu)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2013
1

Phần A.

CÁC ĐỀ THI
CHÍNH THỨC

2

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN
MÔN GIẢI TÍCH NĂM 2006

Bài 1.
Cho dãy số ( xn ) xác định theo hệ thức sau
x1  2, x1  x2  x3  ...  xn  n2 xn , n  2 .

Tính x2006 .
Bài 2.
Cho hàm số f ( x) khả vi trên  . Giả sử tồn tại các số p  0 và q  (0;1) sao cho

f ( x)  p , f ( x)  q , x   . Chứng minh rằng dãy số ( xn ) được xác định bởi hệ thức
x0  0, xn 1  f ( xn ) hội tụ.

Bài 3.
Tìm tất cả các đa thức P( x) thỏa mãn điều kiện P(0)  0,0  P( x)  P( x), x  (0; 1) .
Bài 4.
x

Cho hàm số liên tục f : [0;1]  [0; ) . Đặt g( x)  1  2  f (t )dt và ta giả sử rằng luôn có
0

2

g( x)   f ( x)  , x  [0;1] . Chứng minh rằng g( x)  (1  x)2 .
Bài 5.
Tồn tại hay không hàm số liên tục f : [a; b]  [a; b] với a  b và thỏa mãn bất đẳng thức

f ( x)  f ( y)  x  y , x , y  [a; b] và x  y.
Bài 6.
Xác định các dãy số ( xn ) biết rằng
x2 n 1  3 xn  2, với n  0,1, 2,...
3

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN
MÔN GIẢI TÍCH NĂM 2007

Bài 1.



2



Tính tích phân I   ln sin x  1  sin 2 x dx .
0

Bài 2.
 x  x1  x2  ...  xn1 
Cho dãy số ( xn ) được xác định bởi: x0  2007, xn  2007  0
 ,n  1.
n



Tìm liên hệ giữa xn , xn1 với n  1. Từ đó, tính tổng S  x0  2 x1  4 x2  ...  2 2007 x2007 .
Bài 3.
 x 1
3
Tìm tất cả các hàm số f ( x) thỏa mãn điều kiện sau f 
 2 f ( x) 
, x  1.

x 1
 x1
Bài 4.
Cho a , b , c , là các số thực   c  b. Dãy số (un ),(vn ) được xác định bởi công thức
u1  a , un1 

n
un2  bun
uk
, vn  
,n  1.
c
k  1 uk  1  b  c

Biết rằng lim un   . Tính giới hạn của lim vn .
Bài 5.
Cho hàm số f ( x) xác định và khả vi trên [0; ). Biết rằng tồn tại lim  f ( x)  f ( x)   1 .
x 
Tính lim f ( x) .
x 

Bài 6.
Chứng minh rằng nếu tam thức bậc hai f ( x)  ax 2  bx  c với a , b , c   và a  0 có hai
nghiệm thực phân biệt thì có ít nhất một nguyên hàm của nó là đa thức bậc ba có các
nghiệm đều là số thực.
4

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN
MÔN GIẢI TÍCH NĂM 2008

Bài 1.
Dãy số ( an ) được xác định như sau a1  a2  1, an 2 

1
an1

 an , n  1, 2, 3... Tính a2008 .

Bài 2.

12008  2 2008  3 2008  ...  n2008
Tính giới hạn lim
.
n
n2009
Bài 3.
Giả sử hàm số f ( x) liên tục trên [0;  ] và f (0)  f ( )  0 thỏa mãn f ( x)  1 v...
1
TNG HỢP ĐỀ THI VÀ
LI GII CHI TIT
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN
SINH VIÊN
MÔN GII TÍCH
T NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2012
(Lê Phúc L tng hp và gii thiu)
Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2013
Đề thi và lời giải olympic toán SV Giải tích 20062012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và lời giải olympic toán SV Giải tích 20062012 - Người đăng: Guan Yu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đề thi và lời giải olympic toán SV Giải tích 20062012 9 10 547