Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm quản trị học

Được đăng lên bởi Trần Thảo Hoài Thương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP.HCM
KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH
ÑEÀ THI HEÁT MOÂN QUAÛN TRÒ HOÏC – LAÀN THÖÙ I
-------oOo------

ÑEÀ B (LEÛ)

- Duøng cho lôùp ÑH Chính quy 20A1
Ngaøy thi: 13/07/2006
- Thôøi gian laøm baøi:
105 phuùt (khoâng keå thôøi gian ñoïc hay phaùt ñeà).
- Ñöôïc söû duïng taøi lieäu (thí sinh nhôù ghi roõ treân baøi laøm ñeà A hay B).
- Phaûi noäp laïi ñeà thi (khoâng ñöôïc laøm baøi hay ghi chuù baát cöù gì treân ñeà thi)
ÑEÀ THI:
Caâu I (3 ñieåm): Traéc nghieäm. Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát cho caùc caâu sau:
1. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng:
A. Khi noùi veà keát quaû cuûa moät quaù trình quaûn trò thì cuõng coù nghóa laø noùi veà hieäu quaû cuûa quaù trình ñoù.
B. Hieäu quaû cuûa moät quaù trình quaûn trò chæ ñaày ñuû yù nghóa khi noù haøm yù so saùnh keát quaû vôùi chi phí boû ra trong
quaù trình quaûn trò ñoù.
C. Keát quaû, hay coøn goïi laø hieäu quaû, cuûa moät quaù trình quaûn trò laø ñaàu ra cuûa quaù trình ñoù, theo nghóa chöa ñeà
caäp gì ñeán chi phí boû ra trong quaù trình ñoù.
D. Khi keát quaû cuûa moät quaù trình quaûn trò raát cao, thì hieån nhieân hieäu quaû cuûa quaù trình ñoù cuõng raát cao.
2. Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng chính xaùc khi noùi veà kyõ naêng cuûa ngöôøi quaûn trò:
A. Kyõ naêng kyõ thuaät laø nhöõng khaû naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän moät coâng vieäc cuï theå; noùi caùch khaùc, laø trình ñoä
chuyeân moân nghieäp vuï cuûa nhaø quaûn trò.
B. Kyõ naêng nhaân söï laø khaû naêng cuøng laøm vieäc, ñoäng vieân, ñieàu khieån con ngöôøi vaø taäp theå trong toå chöùc, duø
ñoù laø thuoäc caáp, ñoàng nghieäp ngang haøng, hay caáp treân.
C. Kyõ naêng tö duy laø khaû naêng hieåu roõ möùc ñoä phöùc taïp cuûa moâi tröôøng, vaø bieát caùch giaûm thieåu söï phöùc taïp
ñoù xuoáng moät möùc ñoä coù theå ñoái phoù ñöôïc.
D. Ñaõ laø ngöôøi quaûn trò, ôû baát cöù vò trí naøo, loaïi hình toå chöùc hay doanh nghieäp naøo, thì taát yeáu phaûi coù caû ba
kyõ naêng kyõ thuaät, nhaân söï vaø tö duy nhö nhau.
3. Phaùt bieåu sau ñaây veà moâ hình toå chöùc laø sai:
A. Moät Cty ñöôïc saép xeáp goàm 4 phoøng Taøi vuï, Haønh chaùnh-nhaân söï, Keá hoaïch-kinh doanh; Kyõ thuaät, ta goïi ñoù
laø toå chöùc theo chöùc naêng
B. Moät Cty coù Toång Giaùm ñoác Cty vaø caùc Giaùm ñoác phuï traùch rieâng töøng loaïi saûn phaåm cuûa coâng ty, ta goïi ñoù
laø toå chöùc theo saûn phaåm
C. Moät Cty coù Toång Giaùm ñoác coâng ty vaø 03 Giaùm ñoác phuï traùch: baùn haøng cho caùc ñaïi lyù, xuaát khaåu haøng ra
caùc nöôùc, vaø baùn haøng cho tieâu du...
ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP.HCM
KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH
ÑEÀ THI HEÁT MOÂN QUAÛN TRÒ HOÏC – LAÀN THÖÙ I
-------oOo------
- Duøng cho lôùp ÑH Chính quy 20A1 Ngaøy thi: 13/07/2006
- Thôøi gian laøm baøi: 105 phuùt (khoâng keå thôøi gian ñoïc hay phaùt ñeà).
- Ñöôïc söû duïng taøi lieäu (thí sinh nhôù ghi roõ treân baøi laøm ñeà A hay B).
- Phaûi noäp laïi ñeà thi (khoâng ñöôïc laøm baøi hay ghi chuù baát cöù gì treân ñeà thi)
ÑEÀ THI:
Caâu I (3 ñieåm ): Traéc nghieäm. Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát cho caùc caâu sau:
1. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng:
A. Khi noùi veà keát quaû cuûa moät quaù trình quaûn trò thì cuõng coù nghóa laø noùi veà hieäu quaû cuûa quaù trình ñoù.
B. Hieäu quaû cuûa moät quaù trình quaûn trò chæ ñaày ñuû yù nghóa khi noù haøm yù so saùnh keát quaû vôùi chi phí boû ra trong
quaù trình quaûn trò ñoù.
C. Keát quaû, hay coøn goïi laø hieäu quaû, cuûa moät quaù trình quaûn trò laø ñaàu ra cuûa quaù trình ñoù, theo nghóa chöa ñeà
caäp gì ñeán chi phí boû ra trong quaù trình ñoù.
D. Khi keát quaû cuûa moät quaù trình quaûn trò raát cao, thì hieån nhieân hieäu quaû cuûa quaù trình ñoù cuõng raát cao.
2. Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng chính xaùc khi noùi veà kyõ naêng cuûa ngöôøi quaûn trò:
A. Kyõ naêng kyõ thuaät laø nhöõng khaû naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän moät coâng vieäc cuï theå; noùi caùch khaùc, laø trình ñoä
chuyeân moân nghieäp vuï cuûa nhaø quaûn trò.
B. Kyõ naêng nhaân söï laø khaû naêng cuøng laøm vieäc, ñoäng vieân, ñieàu khieån con ngöôøi vaø taäp theå trong toå chöùc, duø
ñoù laø thuoäc caáp, ñoàng nghieäp ngang haøng, hay caáp treân.
C. Kyõ naêng duy laø khaû naêng hieåu roõ möùc ñoä phöùc taïp cuûa moâi tröôøng, vaø bieát caùch giaûm thieåu söï phöùc taïp
ñoù xuoáng moät möùc ñoä coù theå ñoái phoù ñöôïc.
D. Ñ laø ngöôøi quaûn trò, ôû baát cöù trí naøo, loaïi hình toå chöùc hay doanh nghieäp naøo, thì taát yeáu phaûi coù caû ba
kyõ naêng kyõ thuaät, nhaân söï vaø tö duy nhö nhau.
3. Phaùt bieåu sau ñaây veà moâ hình toå chöùc laø sai:
A. Moät Cty ñöôïc saép xeáp goàm 4 phoøng Taøi vuï, Haønh chaùnh-nhaân söï, Keá hoaïch-kinh doanh; Kyõ thuaät, ta goïi ñoù
laø toå chöùc theo chöùc naêng
B. Moät Cty coù Toång Giaùm ñoác Cty vaø caùc Giaùm ñoác phuï traùch rieâng töøng loaïi saûn phaåm cuûa coâng ty, ta goïi ñoù
laø toå chöùc theo saûn phaåm
C. Moät Cty coù Toång Giaùm ñoác coâng ty vaø 03 Giaùm ñoác phuï traùch: baùn haøng cho caùc ñaïi lyù, xuaát khaåu haøng ra
caùc nöôùc, vaø baùn haøng cho tieâu duøng leû trong nöôùc, thì ta goïi ñoù laø toå chöùc theo khaùch haøng
D. Moät Cty coù caùc maïng löôùi ñaïi lyù ôû caùc tænh, thaønh phoá khaép nöôùc thì ta goïi ñoù laø toå chöùc theo ñòa baøn hoaït
ñoäng
4. Khoâng neân hieåu Vaên hoùa cuûa toå chöùc:
A. Laø moät nhaän thöùc chæ toàn taïi trong moät taäp theå chöù khoâng phaûi trong moät caù nhaân
B. Chæ laø moät töø ngöõ moâ taû C. Laø moät toå chöùc coù vaên hoùa
D. Coù lieân quan ñeán caùch nhaän thöùc cuûa caùc thaønh vieân ñoái vôùi toå chöùc duø yeâu hay gheùt noù
5. Phong caùch laõnh ñaïo ñoäc ñoaùn khoâng mang ñaëc ñieåm sau ñaây:
A. Khoâng tính ñeán yù kieán taäp theå maø chæ döïa vaøo naêng löïc, kinh nghieäm caù nhaân ñeå ra quyeát ñònh
Trang 1/4
ÑEÀ B (LEÛ)
Đề trắc nghiệm quản trị học - Trang 2
Đề trắc nghiệm quản trị học - Người đăng: Trần Thảo Hoài Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề trắc nghiệm quản trị học 9 10 983