Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở VN

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ® Ò nghiªn cøu kinh tÕ tö nh© n
Sè

5

DÞch vô hç trî kinh doanh
ë ViÖ t Nam

Thùc hiÖ n cho:
Chö ¬ng trÝ ph¸t triÓn dù ¸n Mª K«ng
nh
Do
Dorothy Riddle
C«ng ty tö vÊn ph¸t triÓn dÞ vô Vancouver,
ch
BC, Canada
Vµ
TrÇn Vò Hoµi
C«ng ty TNHH Thiª n Ng©n, Hµ néi, ViÖt Nam

Th¸ng 12 n¨m 1998

i

Môc lôc

Lê nãi ®Çu.......................................................................................................... vi
i
Lê gií thiÖu .....................................................................................................vii
i
i
Tãm t¾t tæ ng quan .............................................................................................viii
PhÇn 1 : Tæ ng quan vÒ lÜnh vùc dÞ vô hç trî
ch
kinh doanh..........................................................................................1
1.1. Vai trß cña ngµnh dÞ vô.......................................................................1
ch
1.2. DÞ vô hçtrîkinh doanh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ......................................5
ch
1.3. Nh÷ng yÕu tècña dÞ vô hçtrîkinh doanh c¹nh tranh què tÕ ...........9
ch
c
1.4. DÞ vô hçtrîkinh doanh trong nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa.............10
ch
1.5. DÞ vô ë ViÖt Nam...............................................................................11
ch
1.6. Nh÷ng yÕu tè¶nh hö ëng ®Õn sù t¨ng trö ëng dÞ vô hçtrî
ch
kinh doanh cña ViÖt Nam......................................................................13
1.7. Môc tiª u cña nghiª n cø u nµy................................................................15
PhÇn 2: Phö
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

¬ng ph¸p luËn .................................................................................. 19
C«ng viÖc chuÈn bÞ
................................................................................19
Lùa chä ngµnh s¶n xuÊt ®Ó nghiª n cø u...............................................19
n
Lùa chä c¸c ngµnh dÞ vô hçtrîkinh doanh quan trä
n
ch
ng..................20
Phö ¬ng ph¸p nghiª n cø u thùc ®Þ
a.........................................................22
Nh÷ng ®Æc trö ng cña mÉu chÝ thø c ...................................................25
nh

PhÇn 3: Nh÷ng KÕt luËn chÝ vÒ dÞ vô hçtrî
nh
ch
kinh doanh ViÖt Nam.......................................................................... 27
3.1. KÕt qu¶ nghiª n cø u thùc ®Þ
a..................................................................27
3.2. KÕt luËn 1: NhËn thø c cña Nhµ nö í vÒ vai trß cña c¸c dÞ vô
c
ch
hçtrîkinh doanh trong nÒn kinh tÕ cßn chö a s...
i
Chuyªn ®Ò nghiªn cøu kinh tÕ t
ö
nh©n
Sè 5
DÞch vô hç trî kinh doanh
ë ViÖt Nam
Thùc hiÖn cho:
Ch
ö
¬ng trÝnh ph¸t triÓn dù ¸n Mª K«ng
Do
Dorothy Riddle
C«ng ty tö vÊn ph¸t triÓn dÞch vô Vancouver,
BC, Canada
TrÇn Vò Hoµi
C«ng ty TNHH Thiªn Ng©n, Hµ néi, ViÖt Nam
Th¸ng 12 n¨m 1998
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở VN - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở VN 9 10 783