Ktl-icon-tai-lieu

Định giá công ty cổ phần Vinamilk

Được đăng lên bởi sonlq160793
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG TÍNH EXCEL
MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CP SỮA VIỆT NA
(VINAMILK)

sv

SVTT: Lê Quốc Sơn
GVHD: Th.S Lê Hoàng Anh

BẢNG THÔNG SỐ
Thời điểm định giá

Thông tin đầu vào
Báo cáo tài chính
Doanh thu (ròng)
Lợi nhuận ròng (NI)
Lợi nhuận trước thuế (EBT)
Chi phí lãi vay
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)
Lợi nhuận từ đầu tư tài chính
Chi đầu tư tài sản cố định
Chi đầu tư góp vốn
Chi đầu tư
Khấu hao tài sản hữu hình và vô hình
Thuế suất thuế thu nhập hiệu dụng
Tiền mặt và khoản tương đương tiền
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Nợ ngắn hạn
Vốn lưu động không kể tiền mặt và chứng khoán
Thay đổi vốn lưu động
Nợ vay ngắn hạn
Nợ vay dài hạn
Giá trị sổ sách của nợ
Giá trị sổ sách của vốn cổ phần
Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu và nợ vay doanh nghiệp
Cổ phiếu có mua bán trên thị trường không
Nếu có thì:
Giá cổ phiếu hiện hành (đồng)
Số lượng cố phiếu (triệu)
Giá trị thị trường của nợ
Thông tin định giá
Giai đoạn tăng trưởng nhanh
Số năm tăng trưởng nhanh
Số năm tăng trưởng giảm dần
Tổng số năm tăng nhanh và giảm dần
Chi phí vốn chủ sở hữu theo phương pháp trực tiếp
Hệ số beta tính trực tiếp từ TTCK Việt Nam
Suất sinh lợi phi rủi ro Việt Nam hiện hành
Suất sinh lợi VN-Index lịch sử
Suất sinh lợi phi rủi ro Việt Nam lịch sử
Chi phí vốn chủ sở hữu theo phương pháp trực tiếp
Chi phí vốn chủ sở hữu theo phương pháp gián tiếp
Hệ số beta tính gián tiếp từ TTCK Hoa Kỳ
Lãi suất phi rủi ro Hoa Kỳ
Mức bù rủi ro thị trường Hoa Kỳ
Mức bù rủi ro quốc gia

Đơn vị: triệu đồng
12/31/2010
Số liệu lịch sử
2010
2009
15,752,866 10,613,771
3,616,186 2,375,693
4,251,207 2,731,358
6,172
6,655
4,257,379 2,738,013
301,503
261,763
1,432,288
654,817
309,567
2,450
1,741,855
657,267
290,131
234,078
14.9%
13.0%
613,472
426,135
1,742,260 2,314,253
1,124,862
728,634
2,351,354 1,311,765
87,854
288,370
2,645,012 1,734,871
1,487,018
607,181
879,837 -1,083,488
567,960
13,283
0
12,455
567,960
25,738
7,964,437 6,455,475

Có
86,000.00
353
567,960.00

2
5
7
0.791
10.81%
21.12%
7.60%
21.50%
1.071
0.32%
6.03%
3.50%

Mức bù rủi ro tỷ giá
Chi phí vốn chủ sở hữu theo phương pháp gián tiếp
Sử dụng pháp trực tiếp để tính chi phí vốn chủ sở hữu
Chi phí nợ vay
Có sử dụng chi phí nợ vay theo báo cáo tài chính không?
Chi phí nợ vay bình quân theo báo cáo tài chính
Chi phí nợ vay theo thị trường/hạng mức tín dụng của DN
Cơ cấu vốn
Tỷ lệ nợ tính theo giá trị sổ sách
Tỷ lệ nợ tính theo giá trị thị trường
Tỷ lệ nợ mục tiêu
Sử dụng tỷ lệ nợ theo hình thức nào?
Th...
BẢNG TÍNH EXCEL
MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
(VINAMILK)
sv
SVTT: Lê Quốc Sơn
GVHD: Th.S Lê Hoàng Anh
Định giá công ty cổ phần Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá công ty cổ phần Vinamilk - Người đăng: sonlq160793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Định giá công ty cổ phần Vinamilk 9 10 76