Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

1. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ
o Tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm
o Tạo đặc điểm khác biệt cho dịch vụ
o Tạo đặc điểm khác biệt về nhân sự
o Tạo đặc điểm khác biệt về hình ảnh
2.

Xây dựng chiến lược định vị

Tóm tắt
Giả sử một công ty đã nghiên cứu và lựa chọn được thị trường mục tiêu của
mình. Nếu nó là công ty duy nhất phục vụ thị trường mục tiêu đó thì nó chắc chắn có
thể tính một giá sẽ đem lại lợi nhuận hợp lý. Nếu nó tính giá quá cao và không có rào
cản nhập cao, thì các đối thủ cạnh tranh sẽ nhảy vào thị trường đó và làm cho giá hạ
xuống. Nếu có một số công ty theo đuổi cùng một thị trường mục tiêu và các sản
phẩm của họ không có gì khác biệt, thì hầu hết người mua sẽ mua hàng của công ty
bán với giá thấp nhất. Các công ty khác buộc phải giảm giá của mình . Đối với công
ty đầu tiên, phương án duy nhất là tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm của mình
khác so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Nếu nó có thể tạo được đặc điểm
khác biệt cho sản phẩm của mình một cách có hiệu quả, thì nó có thể tính giá cao
hơn. Việc tạo đặc điểm khác biệt phép công ty tính giá cao hơn dựa trên cơ sở giá trị
trội hơn mà khách hàng nhận thức được và được cung ứng.
Định vị là việc thiết kế sản phẩm và hình ảnh của Công ty làm sao để thị
trường mục tiêu hiểu được và đánh giá cao những gì công ty đại diện so với các đối
thủ cạnh tranh của nó. Việc định vị của Công ty phải dựa trên cơ sở hiểu biết rõ thị
trường mục tiêu định nghĩa giá trị như thế nào và lựa chọn những người bán. Nhiệm
vụ định vị gồm ba bước.Thứ nhất là: công ty phải phát hiện những điều khác biệt về
sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và hình ảnh có thể tạo ra được để phân biệt với đối thủ
cạnh tranh. Thứ hai là công ty phải áp dụng những tiêu chuẩn để lựa chọn những
khác biệt quan trọng nhất. Thứ ba là, công ty phải tạo được những tín hiệu có hiệu
quả để thị trường mục tiêu có thể phân biệt được với đối thủ cạnh tranh. Chiến lược
định vị sản phẩm của công ty sẽ cho phép nó thực hiện bước tiếp theo, cụ thể là
hoạch định những chiến lược Marketing cạnh tranh của mình

1. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ
Có bốn cách suy nghĩ và việc tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm của một
công ty. Công ty có thể bằng cách cung ứng một sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn, hay
rẻ hơn. “Tốt hơn” có nghĩa là sản phẩm của công ty phải hơn hẳn các địch thủ của
nó. Nó thường đòi hỏi phải cải tiến chút ít sản phẩm hiện có. “Mới hơn” có nghĩa là
phát triển một giải pháp mà trước đây chưa từng có . Việ...
ĐỊNH V SN PHM
1.
To s khác bit cho sn phm và dch v
o To đặc đim khác bit cho sn phm
o
To đặc đim khác bit cho dch v
o
To đặc đim khác bit v nhân s
o To đặc đim khác bit v hình nh
2.
Xây dng chiến lược định v
Tóm tt
Gi s mt công ty đã nghiên cu và la chn được th trường mc tiêu ca
mình. Nếu nó là công ty duy nht phc v th trường mc tiêu đó thì nó chc chn có
th tính mt giá s đem li li nhun hp lý. Nếu nó tính giá quá cao và không có rào
cn nhp cao, thì các đối th cnh tranh s nhy vào th trường đó và làm cho giá h
xung. Nếu có mt s công ty theo đui cùng mt th trường mc tiêu và các sn
phm ca h không có gì khác bit, thì hu hết người mua s mua hàng ca công ty
bán vi giá thp nht. Các công ty khác buc phi gim giá ca mình . Đối vi công
ty đầu tiên, phương án duy nht là to đặc đim khác bit cho sn phm ca mình
khác so vi sn phm ca các đối th cnh tranh. Nếu nó có th to được đặc đim
khác bit cho sn phm ca mình mt cách có hiu qu, thì nó có thnh giá cao
hơn. Vic to đặc đim khác bit phép công ty tính giá cao hơn da trên cơ s giá tr
tri hơn mà khách hàng nhn thc được và được cung ng.
Định v là vic thiết kế sn phm và hình nh ca Công ty làm sao để th
trường mc tiêu hiu được và đánh giá cao nhng gì công ty đại din so vi các đối
th cnh tranh ca nó. Vic định v ca Công ty phi da trên cơ s hiu biết rõ th
trường mc tiêu định nghĩa giá tr như thế nào và la chn nhng người bán. Nhim
v định v gm ba bước.Th nht là: công ty phi phát hin nhng điu khác bit v
sn phm, dch v, nhân s và hình nh có th to ra được để phân bit vi đối th
cnh tranh. Th hai là công ty phi áp dng nhng tiêu chun để la chn nhng
khác bit quan trng nht. Th ba là, công ty phi to được nhng tín hiu có hiu
qu để th trường mc tiêu có th phân bit được vi đối th cnh tranh. Chiến lược
định v sn phm ca công ty s cho phép nó thc hin bước tiếp theo, c th
hoch định nhng chiến lược Marketing cnh tranh ca mình
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 9 10 563