Ktl-icon-tai-lieu

đồ án

Được đăng lên bởi Boy Cool
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o Tæng hîp tµi liÖu vµ tÝnh l¹i tr÷ lîng than khu má Khe Chµm - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh

Më ®Çu
ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 20/2003/Q§-TTg ngµy 29/01/2003 V/v
Phª duyÖt Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh than ViÖt Nam giai ®o¹n 2003-2010 cã
xÐt triÓn väng ®Õn n¨m 2020. Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam (nay lµ TËp ®oµn
C«ng nghiÖp Than-Kho¸ng s¶n ViÖt Nam - TËp ®oµn TKV) ®· cã quyÕt ®Þnh sè:
1417/Q§-§T ngµy 24/10/2002 V/v phª duyÖt “Quy ho¹ch tæng thÓ khu má Khe
Chµm - TX. CÈm Ph¶ - tØnh Qu¶ng Ninh”.
Khu má Khe Chµm lµ mét trong nh÷ng khu má cã tr÷ lîng tµi nguyªn
lín, c¸c vØa than cã cÊu t¹o t¬ng ®èi æn ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o ®Çu t vµo khai th¸c cã
hiÖu qu¶, nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi nh÷ng thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt
trong qu¸ tr×nh th¨m dß ®Þa chÊt vµ thùc tÕ khai th¸c ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu
cÇn thiÕt ph¶i cã tµi liÖu ®Þa chÊt tæng hîp, nh»m nghiªn cÊu tróc ®Þa chÊt, ®iÒu
kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, khÝ má vµ ®¸nh gi¸ l¹i cÊu kiÕn t¹o,
®Æc ®iÓm, sù ph©n bè c¸c vØa than, tr÷ lîng toµn bé khu má Khe Chµm…
Trªn c¬ s¬ kÕt qu¶ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th¨m dß tõ n¨m 1980 ®· ®îc
bæ sung trong khu má Khe Chµm, C«ng ty cæ phÇn Tin häc, C«ng nghÖ, M«i trêng Than - Kho¸ng s¶n ViÖt Nam (VITE) ®îc TËp ®oµn TKV giao nhiÖm vô lËp
“B¸o c¸o tæng hîp tµi liÖu ®Þa chÊt vµ tÝnh l¹i tr÷ lîng than Khu má Khe Chµm CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh”.
C¬ së ph¸p lý lËp b¸o c¸o:
QuyÕt ®Þnh sè: 1966/Q§-§CT§ ngµy 01/12/2003 cña Tæng Gi¸m ®èc
TVN, V/v: Phª duyÖt Ph¬ng ¸n th¨m dß bæ sung phÇn s©u kho¸ng sµng than
Khe Chµm-CÈm Ph¶-Qu¶ng Ninh.
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 06/2006/Q§-BTNMT ngµy 07/06/2006 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng V/v: Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp tr÷ lîng
vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n r¾n.
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 856/Q§-TM-KHZ-KTT ngµy 17/04/2007 cña Tæng
gi¸m ®èc TËp ®oµn c«ng nghiÖp Than - Kho¸ng s¶n ViÖt Nam (TKV) V/v: Giao
chØ tiªu th¨m dß kh¶o n¨m 2007 cña TËp ®oµn TKV.
“B¸o c¸o tæng hîp tµi liÖu ®Þa chÊt vµ tÝnh l¹i tr÷ lîng than Khu má Khe
Chµm - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh” ®· sö dông, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c tµi liÖu ®Þa
chÊt, khai th¸c trong ph¹m vi Khu má Khe Chµm tõ n¨m 1980 ®Õn nay
(01/01/2006). Khèi lîng c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®îc sö dông trong b¸o c¸o nµy
chia theo c¸c giai ®o¹n cô thÓ nh sau:

C«ng ty VITE

4

B¸o c¸o Tæng hîp tµi liÖu vµ tÝnh l¹i tr÷ lîng than khu má Khe Chµm - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh

Khèi lîng th¨m dß ®· thùc hiÖn

S
T
T

Giai ®o¹n th¨m dß

1

§Õn n¨m 1980

111979.78

(KÕt thóc TDTM)

365LK

1981- 2006

42431,91

(TDBS vµ TDKT)

237LK

2

Khoan
(m/...
B¸o c¸o Tæng hîp tµi liÖu vµ tÝnh l¹i tr÷ l îng than khu má Khe Chµm - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh
Më ®Çu
ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh 20/2003/Q§-TTg ngµy 29/01/2003 V/v
Phª duyÖt Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh than ViÖt Nam giai ®o¹n 2003-2010
xÐt triÓn väng ®Õn n¨m 2020. Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam (nay lµ TËp ®oµn
C«ng nghiÖp Than-Kho¸ng s¶n ViÖt Nam - TËp ®oµn TKV) ®· cã quyÕt ®Þnh sè:
1417/Q§-§T ngµy 24/10/2002 V/v phª duyÖt “Quy ho¹ch tæng thÓ khu má Khe
Chµm - TX. CÈm Ph¶ - tØnh Qu¶ng Ninh”.
Khu má Khe Chµm lµ mét trong nh÷ng khu má cã tr÷ lîng tµi nguyªn
lín, c¸c vØa than cã cÊu t¹o t¬ng ®èi æn ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o ®Çu t vµo khai th¸c cã
hiÖu qu¶, nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi nh÷ng thay ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt
trong qu¸ tr×nh th¨m ®Þa chÊt thùc khai th¸c ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu
cÇn thiÕt ph¶i tµi liÖu ®Þa chÊt tæng hîp, nh»m nghiªn cÊu tróc ®Þa chÊt, ®iÒu
kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, khÝ ®¸nh gi¸ l¹i cÊu kiÕn t¹o,
®Æc ®iÓm, sù ph©n bè c¸c vØa than, tr÷ lîng toµn bé khu má Khe Chµm
Trªn c¬ t qu¶ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th¨m n¨m 1980 ®· ®îc
bæ sung trong khu má Khe Chµm, C«ng ty cæ phÇn Tin häc, C«ng nghÖ, M«i tr-
êng Than - Kho¸ng s¶n ViÖt Nam (VITE) ®îc TËp ®oµn TKV giao nhiÖm vô lËp
“B¸o c¸o tæng hîp tµi liÖu ®Þa chÊt vµ tÝnh l¹i tr÷ lîng than Khu má Khe Chµm -
CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh”.
C¬ së ph¸p lý lËp b¸o c¸o:
QuyÕt ®Þnh sè: 1966/Q§-§CT§ ngµy 01/12/2003 cña Tæng Gi¸m ®èc
TVN, V/v: P duyÖt Ph¬ng ¸n th¨m sung phÇn s©u kho¸ng sµng than
Khe Chµm-CÈm Ph¶-Qu¶ng Ninh.
C¨n QuyÕt ®Þnh sè: 06/2006/Q§-BTNMT ngµy 07/06/2006 cña tr-
ëng Tµi nguyªn vµ M«i trêng V/v: Ban hµnh Quy ®Þnh ph©n cÊp tr÷ lîng
vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n r¾n.
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 856/Q§-TM-KHZ-KTT ngµy 17/04/2007 cña Tæng
gi¸m ®èc TËp ®oµn c«ng nghiÖp Than - Kho¸ng s¶n ViÖt Nam (TKV) V/v: Giao
chØ tiªu th¨m dß kh¶o n¨m 2007 cña TËp ®oµn TKV.
“B¸o c¸o tæng hîp tµi liÖu ®Þa chÊtnh l¹i tr÷ lîng than Khu Khe
Chµm - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh” ®· sö dông, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c tµi liÖu ®Þa
chÊt, khai th¸c trong ph¹m vi Khu Khe Chµm n¨m 1980 ®Õn nay
(01/01/2006). Khèi lîng c¸c c«ng tr×nh th¨m ®îc dông trong b¸o c¸o nµy
chia theo c¸c giai ®o¹n cô thÓ nh sau:
C«ng ty VITE
4
đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án - Người đăng: Boy Cool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
đồ án 9 10 213