Ktl-icon-tai-lieu

đồ án

Được đăng lên bởi Trần Văn Thân
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoà aùn moân hoïc QT&TB GVHD: Phaïm Vaên Boân
Phaàn I MÔÛ ÑAÀU
I . SÔ LÖÔÏC VEÀ THOÙC (LUÙA) ,TÍNH CHAÁT ,ÖÙNG DUÏNG:
Luùa laø nguoàn löông thöïc chính cuûa gaàn ½ soádaân treân theá giôùi. Luùa laø loaïi caây
öa noùng vaø aåm, do ñoù luùa thöôøng ñöôïc troàng nhieàu ôû caùc vuøng coù khí haäu oân ñôùi vaø
caän nhieät ñôùi. Naêng suaát cuûa luùa nöôùc laø cao nhaát, neân luùa thöôøng ñöôïc troàng ôû caùc
chaâu thoå soâng lôùn. Nöôùc ta c khí haäu v h thoáng soâng ngoøi raát phuø hôïp cho vieäc
phaùt trieån caây luùa.
Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa haït luùa goàm chuû yeáu l tinh boät, protein, xenlulose.
Ngoaøi ra trong haït luùa coøn chöùa moät soá chaát khaùc vôùi haøm löôïng ít hôn so vôùi 3 thaønh
phaàn keå treân nhö: ñöôøng, tro, chaát beùo, sinh toá. Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa haït luùa phuï
thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö gioáng, ñaát ñai troàng troït, khí haäu vaø cheá ñoä chaêm soùc.
Cuøng chung ñieàu kieän troàng troït vaø sinh tröôûng.
Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa haït luùa :
Thaønh phaàn
hoaù hoïc
Haøm löôïng caùc chaát ( % )
Nhoû nhaát Lôùn nhaát Trung bình
Protein 6.66 10.43 8.74
Tinh boät 47.70 68.00 56.20
Xenluloze 8.74 12.22 9.41
Tro 4.68 6.90 5.80
Ñöôøng 0.10 4.50 3.20
Chaát beùo 1.60 2.50 1.90
Ñectrin 0.80 3.20 1.30
Ôû Vieät Nam, luùa gaïo laø nguoàn löông thöïc chính khoâng theå thieáu trong ñôøi soáng
con ngöôøi. Luùa coøn laø nguyeân lieäu ñeå saûn suaát tinh boät, söû duïng nhieàu trong caùc ngaønh
coâng nghieäp thöïc phaåm. Luùa cuõng ñöôïc duøng laøm thöùc aên chaên nuoâi gia suùc, gia caàm.
SVTH: Löông Thaønh Ñoàng Trang 1
đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án - Người đăng: Trần Văn Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
đồ án 9 10 887