Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án

Được đăng lên bởi tehanh@yahoo.com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôøng ÑHSP TP. HCM Hoï vaø teân : Nguyeãn Xuaân Duõng
Khoa : XD vaø Chuïp Ngaøy thaùng naêm:
Moân : Thieát keá coâng nghieäp Ñeà Soá 3
ÑOÀ AÙN CHI TIEÁT MAÙY
1/ Choïn ñoäng cô ñieän:
Coâng suaát treân truïc coâng taùc
P = 5,2kw
Coâng suaát caàn thieát treân truïc ñoäng cô laø:
Pct =
η
P
(*)
Maø hieäu suaát
’ =
x
2
br
nt
= 0,96 . (0,97)
2
. 1.(0,994)
4
= 0,88
Theá = 0,88 vaøo (*) ta ñöôïc
Pct =
η
P
=
88,0
2,5
= 5,90 (kw)
Tra baûng (235 – 237) thoâng soá kyõ thuaät ñoäng cô ñieän:
Ta choïn: n
ñc =
1440 voøng/ phuùt
Kieåu ñoäng cô ÑK 52-4 coù P
ñm =
7kw
2/ Phaân phoái tyû soá truyeàn
Toác ñoä quay cuûa truïc coâng taùc
Theo ñeà ra ta coù:
N= 88 voøng / phuùt
Tyû soá truyeàn chung
U = =
88
1440
= 16,36 (*)
Choïn tröôùc tyû soá truyeàn cuûa boä truyeàn xích
U
x
= 2
U = U
x
U
h
U
h
= = = 8,18
U
h
= U
n
U
c
= 1,25 U
2
c
1
Đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án - Người đăng: tehanh@yahoo.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đồ án 9 10 961