Ktl-icon-tai-lieu

đồ án btct

Được đăng lên bởi huynhhuutinh99
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Thủy lợi

GVHD : Ts Nguyễn Quốc Hùng

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP II
TÍNH TOAÙN KHUNG NGANG NHAØ COÂNG NGHIEÄP MOÄT TAÀNG LAÉP
GHEÙP
Soá lieäu cho tröôùc (Soá lieäu 49 ):
Nhaø coâng nghieäp moät taàng ba nhòp laép gheùp, coù
Nhòp 1 L1 = 18 m
Nhòp 2 L2 = 18 m
Nhịp 3 L3 = 18 m
- Cheá ñoä laøm vieäc trung bình, Caû 3 nhòp coù cuøng cao trình ray R= 8,5 m, ôû
moãi nhòp coù caàu truïc chaïy ñieän, söùc truïc Q1=Q2=Q3= 20/5T
- Böôùc coät a = 6m
- Chieàu daøi khoái nhieät ñoä laø 60 m, Töôøng bao che töï chòu löïc.
- Maùi lôïp baèng panel (beà roäng taám maùi 1.5m) lôïp treân . ñoä doác maùi i=1/10
. Lieân keát giöõa keát caáu ñôû maùi vaø ñaàu coät laø lieân keát khôùp.
- Khu vöïc xaây döïng coâng trình thuộc thị xã Hải dương, gioù vuøng III-B
- Vaät lieäu: Beâ toâng maùc 250, theùp nhoùm CI ; CII.
I/ LÖÏA CHOÏN KÍCH THÖÔÙC CUÛA CAÙC CAÁU KIEÄN:
1. Choïn keát caáu maùi:
Vôùi nhòp L1 =L2 =L3= 18 m, coù theå choïn keát caáu daøn beâ toâng coát theùp daïng
hình thang, ñoä doác caùc thanh caùnh thöôïng laø 1/10
Chieàu cao giöõa daøn

1 1
1 1
H (  ).L (  ).18 2,57 2( m)
7 9
7 9

=> Choïn H = 2,5m (laáy cho caû 3 nhòp).
L
1 18
2,5 
.
1,6( m) .
2
10 2

- Khoaûng caùch giöõa caùc maét ôû thanh caùnh thöôïng laø 3m
- Khoaûng caùch giöõa caùc maét ôû thanh caùnh haï laø 6m
- Choïn cöûa maùi ñaët ôû 3 nhòp: cao 2.1m roäng 12m.
Caùc lôùp maùi ñöôïc caáu taïo töø treân xuoáng nhö sau:
- Hai lôùp gaïch ñaù nem daøy 3cm
- Hai lớp vữa lot daøy 3 cm
- Lôùp beâ toâng nheï caùch nhieät daøy 12 cm
- Lôùp beâtoâng choáng thaám daøy 4 cm
- Panel maùi laø daïng panel söôøn, kích thöôùc 6x1,5m, cao
30cm.
Toång chieàu daøy caùc lôùp maùi: t 3  3  12  4  30 52cm .
2. Choïn daàm caàu truïc:
Vôùi nhòp caàu truïc 6m, söùc truïc 20/5T, choïn daàm caàu truïc
theo thieát keá ñònh hình coù: - Chieàu cao Hdct =1000 mm
SVTH : Hoàng Như Quyết - Lớp 51XD

570

120

H dd H  i.

8801000

Chieàu cao ñaàu daøn

200

Trang 1

Trường Đại Học Thủy lợi

GVHD : Ts Nguyễn Quốc Hùng

- Beà roäng söôøn b = 200 mm
- Beà roäng caùnh bc = 570 mm
- Chieàu cao caùnh hc =120 mm
- Troïng löôïng 4,2T.
*. Kích thöôùc caàu truïc:
Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caàu truïc Trung Bình.
- Ñoái vôùi nhòp L1=L2=L3=18m
Suy ra Nhòp caàu truïc Lk = L1 - 2  = 18 – 2x0,75 = 16,5 m
Tra baûng vôùi nhòp caàu truïc Lk=16,5m vaø söùc truïc Q = 20/5 T ta coù
B = 6300 mm, K= 4400 mm,
Hct = 2400 mm
B1 = 260 mm
AÙp löïc baùnh xe leân ray:
Pmax = 19,5T
Pmin=4,8 T
Gxe con= 8,5 T
G = 28,5 T
3. Xaùc ñònh ...
570
1
2
0
1
0
0
0
8
8
0
200
Trường Đại Học Thủy lợi GVHD : Ts Nguyễn Quốc Hùng
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP II
TÍNH TOAÙN KHUNG NGANG NHAØ COÂNG NGHIEÄP MOÄT TAÀNG LAÉP
GHEÙP
Soá lieäu cho tröôùc (Soá lieäu 49 ):
Nhaø coâng nghieäp moät taàng ba nhòp laép gheùp, coù
Nhòp 1 L
1
= 18 m
Nhòp 2 L
2
= 18 m
Nhp 3 L
3
= 18 m
- Cheá ñoä laøm vieäc trung bình, Caû 3 nhòp coù cuøng cao trình ray R= 8,5 m, ôû
moãi nhòp coù caàu truïc chaïy ñieän, söùc truïc Q
1
=Q
2
=Q
3
= 20/5T
- Böôùc coät a = 6m
- Chieàu daøi khoái nhieät ñoä laø 60 m, Töôøng bao che töï chòu löïc.
- Maùi lôïp baèng panel (beà roäng taám maùi 1.5m) lôïp treân . ñoä doác maùi i=1/10
. Lieân keát giöõa keát caáu ñôû maùi vaø ñaàu coät laø lieân keát khôùp.
- Khu vöïc xaây döïng coâng trình thuc thị xã Hải dương, gioù vuøng III-B
- Vaät lieäu: Beâ toâng maùc 250, theùp nhoùm CI ; CII.
I/ LÖÏA CHOÏN KÍCH THÖÔÙC CUÛA CAÙC CAÁU KIEÄN:
1. Choïn keát caáu maùi:
Vôùi nhòp L
1
=L
2
=L
3
= 18 m, coù theå choïn keát caáu daøn beâ toâng coát theùp daïng
hình thang, ñoä doác caùc thanh caùnh thöôïng laø 1/10
Chieàu cao giöõa daøn
)(257,218).
9
1
7
1
().
9
1
7
1
( mLH
=> Choïn H = 2,5m (laáy cho caû 3 nhòp).
Chieàu cao ñaàu daøn
)(6,1
2
18
.
10
1
5,2
2
. m
L
iHH
dd
.
- Khoaûng caùch giöõa caùc maét ôû thanh caùnh thöôïng laø 3m
- Khoaûng caùch giöõa caùc maét ôû thanh caùnh haï laø 6m
- Choïn cöûa maùi ñaët ôû 3 nhòp: cao 2.1m roäng 12m.
Caùc lôùp maùi ñöôïc caáu taïo töø treân xuoáng nhö sau:
- Hai lôùp gaïch ñaù nem daøy 3cm
- Hai lp va lot daøy 3 cm
- Lôùp beâ toâng nheï caùch nhieät daøy 12 cm
- Lôùp beâtoâng choáng thaám daøy 4 cm
- Panel maùi laø daïng panel söôøn, kích thöôùc 6x1,5m, cao
30cm.
Toång chieàu daøy caùc lôùp maùi:
cmt 523041233
.
2. Choïn daàm caàu truïc:
Vôùi nhòp caàu truïc 6m, söùc truïc 20/5T, choïn daàm caàu truïc
theo thieát keá ñònh hình coù: - Chieàu cao H
dct
=1000 mm
SVTH : Hoàng Như Quyết - Lớp 51XD
Trang 1
đồ án btct - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án btct - Người đăng: huynhhuutinh99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
đồ án btct 9 10 631