Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy ép cám viên

Được đăng lên bởi tranthanhson18101988
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 6 lần
§å ¸n tèt nghiÖp ViÖn CN Sinh Häc – CN Thùc PhÈm - §HBK Hµ néi
Lêi c¸m ¬n
Víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c Em xin göi biÕt ¬n ch©n thµnh s©u s¾c
nhÊt tíi, thÇy gi¸o “TS. T«n Anh Minh”. thÇy ®· trùc tiÕp híng dÉn tËn t×nh,
chu ®¸o, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å
¸n. Em còng xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy trong m«n M¸y thùc
phÈm thuéc viÖn c«ng nghÖ sinh häc c«ng nghÖ thùc phÈm cïng b¹n
trong vµ ngoµi líp ®· gãp ý, gióp Em hoµn thµnh ®å ¸n.
Hµ néi, ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2006
Sinh viªn thùc hiÖn :
NguyÔn TiÕn V¬ng
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
Sinh viªn: NguyÔn TiÕn V¬ng M¸y Thùc PhÈm K4
1
Đồ án máy ép cám viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy ép cám viên - Người đăng: tranthanhson18101988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đồ án máy ép cám viên 9 10 392