Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi huynhngoclan
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4002 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xuÊt Dicloetan
Lêi nãi ®Çu
Dicloetan c«ng thøc ho¸ häc CH
2
Cl - CH
2
Clmét chÊt láng ë ®iÒu
kiÖn thêng nhiÖt ®é s«i ë 83,7
0
C, lµ mét chÊt ®éc ®èi víi ngêi tiÕp xóc
dông, g©y mª, hÝt ph¶i h¬i dicloetan Ýt ®au ®Çu, hÝt nhiÒu ho
vµ cã thÓ chÕt.
Qu¸ tr×nh Clo hãa etylen ®îc tiÕn hµnh lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1795. Cho
®Õn nay dicloetan ®· trë thµnh nh÷ng hîp chÊt ho¸ häc ®îc dông víi s¶n l-
îng lín. Tèc ®é dông ph¸t triÓn trung b×nh t¨ng 10% so víi 20 n¨m tríc
®©y. HiÖn nay, dicloetan ®îc dông nh mét vËt liÖu khëi ®Çu cho qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt polyvinylclorua (PVC). Vµo n¨m 1981 85% tæng s¶n phÈm
dicloetan ®îc dông ®Ó s¶n xuÊt vinylclorua (VC), 10% dông cho viÖc
s¶n xuÊt c¸c dung m«i chøa clo nh 1,1,1 tricloetan, tetracloetan...
Do nh÷ng tÝnh chÊt vµ øng dông cña dicloetan, ®Æc biÖt lµ øng dông cña
dicloetan ®Ó s¶n xuÊt polyvinylclorua, 1 s¶n phÈm cÇn thiÕt trong c ngµnh
c«ng nghiÖp «t«, x©y dùng. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt dicloetan
hÕt søc quan träng.
MÆc cã nhiÒu ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt nhng hiÖn nay 2 c«ng nghÖ
chÝnh ®Ó s¶n xuÊt dicloetan ®ã lµ: Clo ho¸ trùc tiÕp etylen c«ng nghÖ oxy
clo ho¸ etylen ®Ó s¶n xuÊt dicloetan. Ngµy nay ph¬ng ph¸p nµy ®îc c¶i tiÕn vµ
më réng nhiÒu h¬n.
Víi ®å ¸n tèt nghiÖp nµy em xin ®îc tr×nh bµy mét tÝnh chÊt cña
dicloetan, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt dicloetan vµ mét sè c«ng nghÖ chÝnh ®Ó s¶n
xuÊt dicloetan tÝnh to¸n nh÷ng th«ng b¶n cña qu¸ tr×nh n xuÊt
dicloetan.
§µo V¨n Dòng - Ho¸ DÇu K44 1 Trêng §HBK Hµ Néi
Đồ án môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học - Người đăng: huynhngoclan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 82