Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN cứu sản XUẤT nước GIẢI KHÁT từ bí ĐAO

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 5 lần
y
o

c u -tr a c k

.c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CHẾ BIẾN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT
TỪ BÍ ĐAO

Giáo viên hướng dẫn: GS. TS. TRẦN THỊ LUYẾN
Sinh viên thực hiện: CAO THỊ TƯƠNG LAI
Lớp:
47 TP - 2

NHA TRANG, 2009

.d o

m

o

w

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c

h a n g e Vi
e

w

N
y
bu
to
k
lic

c u -tr a c k

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ðỒ THỊ
LỜI CẢM ƠN
MỞ ðẦU.............................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ................................................................................3
1.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NƯỚC GIẢI KHÁT VÀ RAU QUẢ Ở VIỆT
NAM ...................................................................................................................3
1.1.1. Tình hình phát triển nước giải khát ở Việt Nam..................................3
1.1.2. Tình hình phát triển rau quả ở Việt Nam ............................................5
1.2. GIỚI THIỆU VỀ BÍ ðAO ............................................................................9
1.2.1. Nguồn gốc..........................................................................................9
1.2.2. ðặc ñiểm thực vật học......................................................................10
1.2.3. Công dụng và dược tính của Bí ñao..................................................11
1.2.4. Phân loại ..........................................................................................15
1.2.5. Kỹ thuật trồng bí ñao........................................................................17
1.3. TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CÁC PHẢN ỨNG TẠO MÀU
SẮC, HƯƠNG VỊ CỦA BÍ ðAO TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT .............19
1.3.1. Tìm hiểu về thành phần hóa học của bí ñao ......................................19
1.3.2. Các phản ứng sinh ra màu sắc, hương vị từ bí ñao trong quá trình gia
nhiệt ..................................................................................................................20
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................24
2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU ........................................................................24
2.1.1. Nguyên liệu chính ............................................................................24
2.1.2. Nguyên liệu phụ .............................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CH BIẾN
ĐỒ ÁN TT NGHIỆP
NGHN CU SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT
TỪ BÍ ĐAO
Giáo vn hướng dn: GS. TS. TRN THỊ LUYN
Sinh viên thc hin: CAO THỊ TƯƠNG LAI
Lp: 47 TP - 2
NHA TRANG, 2009
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
V
i
e
w
e
r
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
V
i
e
w
e
r
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN cứu sản XUẤT nước GIẢI KHÁT từ bí ĐAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN cứu sản XUẤT nước GIẢI KHÁT từ bí ĐAO - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN cứu sản XUẤT nước GIẢI KHÁT từ bí ĐAO 9 10 908