Ktl-icon-tai-lieu

DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CÁC
DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA DOANH NGHIỆP

1.

Thị trường các doanh nghiệp

2.

Thị

trường

các

tổ

chức

và

các

cơ

quan

nhà

nước

Tóm tắt
Thị trường các doanh nghiệp bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hàng để
phục vụ những mục đích sản xuất tiếp, bán lại hay phân phối lại. Các doanh nghiệp
(kể cả các tổ chức của nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận) là thị trường nguyên
liệu và vật tư, phụ tùng thay thế, lắp đặt, thiết bị phụ trợ, vật tư phụ và dịch vụ.
Thị trường công nghiệp mua hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích tăng mức tiêu
thụ, cắt giảm chi phí hay đáp ứng những yêu cầu xã hội và pháp lý. So với thị trường
người tiêu dùng, thị trường công nghiệp có ít người mua hơn, người mua có tầm cỡ
hơn, và người mua tập trung mạnh hơn, việc mua sắm là do những người có trình độ
chuyên môn hơn thực hiện, và chịu tác động của nhiều ảnh hưởng hơn.
Người mua tư liệu sản xuất thông qua quyết định theo những cách khác nhau
tuỳ theo tình huống mua sắm. Có ba tình huống mua sắm: Mua lặp lại không thay
đổi, mua lặp lại có thay đổi và mua sắm phục vụ nhiệm vụ mới. Đơn vị thông qua
quyết định của tổ chức mua sắm, trung tâm mua sắm, bao gồm những người giữ
một trong sáu vai trò sau: Người sử dụng, người ảnh hưởng, người mua, người quyết
định, người phê duyệt và người canh cổng. Người làm Marketing trên thị trường tư
liệu sản xuất cần biết: Ai là những người tham gia chủ yếu? Họ có ảnh hưởng đối với
những quyết định nào? Mức độ ảnh hưởng tương đối của họ ra sao? Mỗi người tham
gia quyết định sử dụng những tiêu chuẩn đánh giá nào? Người làm Marketing tư liệu
sản xuất cũng cần nắm vững những ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, tổ chức,
quan hệ cá nhân và cá nhân tác động trong quá trình mua sắm.
Trong chương này, ta sẽ xem xét các thị trường doanh nghiệp và giới thiệu vắn
tắt thị trường các tổ chức và cơ quan nhà nước. Ta sẽ nghiên cứu năm câu hỏi: Ai
tham gia thị trường này? Người mua thông qua những quyết định mua sắm nào? Ai
tham gia quá trình mua sắm? Những ảnh hưởng chủ yếu đến người mua là gì? Người
mua thông qua quyết định mua sắm của mình như thế nào?

1. Thị trường các doanh nghiệp
Thị trường các doanh nghiệp gồm tất cả những tổ chức mua hàng hóa và dịch
vụ để sử dụng vào việc sản xuất ra các sản phẩm khác hay những dịch vụ để bán,
cho thuê hay cung ứng cho những người khác. Những ngành chủ yếu hợp thành thị
trường các doanh nghiệp là nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp; khai khoáng;
gia công chế biến; xây dựng, giao thông vận...
PHÂN TÍCH TH TRƯỜNG CÁC
DOANH NGHIP VÀ HÀNH VI MUA SM CA DOANH NGHIP
1.
Th trường các doanh nghip
2.
Th trường các t chc và các cơ quan nhà nước
Tóm tt
Th trường các doanh nghip bao gm các cá nhân và t chc mua hàng để
phc v nhng mc đích sn xut tiếp, bán li hay phân phi li. Các doanh nghip
(k c các t chc ca nhà nước và các t chc phi li nhun) là th trường nguyên
liu và vt tư, ph tùng thay thế, lp đặt, thiết b ph tr, vt tư ph và dch v.
Th trường công nghip mua hàng hóa và dch v nhm mc đích tăng mc tiêu
th, ct gim chi phí hay đáp ng nhng yêu cu xã hi và pháp lý. So vi th trường
người tiêu dùng, th trường công nghip có ít người mua hơn, người mua có tm c
hơn, và người mua tp trung mnh hơn, vic mua sm là do nhng người có trình độ
chuyên môn hơn thc hin, và chu tác động ca nhiu nh hưởng hơn.
Người mua tư liu sn xut thông qua quyết định theo nhng cách khác nhau
tu theo tình hung mua sm. Có ba tình hung mua sm: Mua lp li không thay
đổi, mua lp li có thay đổi và mua sm phc v nhim v mi. Đơn v thông qua
quyết định ca t chc mua sm, trung tâm mua sm, bao gm nhng người gi
mt trong sáu vai trò sau: Người s dng, người nh hưởng, người mua, người quyết
định, người phê duyt và người canh cng. Người làm Marketing trên th trường tư
liu sn xut cn biết: Ai là nhng người tham gia ch yếu? Hnh hưởng đối vi
nhng quyết định nào? Mc độ nh hưởng tương đối ca h ra sao? Mi người tham
gia quyết định s dng nhng tiêu chun đánh giá nào? Người làm Marketing tư liu
sn xut cũng cn nm vng nhng nh hưởng ca các yếu t môi trường, t chc,
quan h cá nhân và cá nhân tác động trong quá trình mua sm.
Trong chương này, ta s xem xét các th trường doanh nghip và gii thiu vn
tt th trường các t chc và cơ quan nhà nước. Ta s nghiên cu năm câu hi: Ai
tham gia th trường này? Người mua thông qua nhng quyết định mua sm nào? Ai
tham gia quá trình mua sm? Nhng nh hưởng ch yếu đến người mua là gì? Người
mua thông qua quyết định mua sm ca mình như thế nào?
DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 924